Powiat Sępoleński

Treść Główna

Obchody 100-lecia powrotu Więcborka do granic Rzeczypospolitej Polskiej

W całym regionie trwają obchody stulecia powrotu tych ziem do Macierzy. W niedzielę uroczystości rocznicowe odbyły się m.in. w Więcborku. Wśród uczestników więcborskich obchodów byli parlamentarzyści - Iwona Kozłowska i Bartosz Kownacki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, partii politycznych oraz mieszkańcy Więcborka.

Obchody rozpoczął przemarsz ulicami miasta na Plac Jana Pawła II, gdzie przy Pomniku Orła Białego odbyły się główne uroczystości: krótka inscenizacja przekazania władzy przez gen. Józefa Hallera cywilnym władzom Więcborka, odśpiewanie Hymnu Polski i podniesienie flagi na maszt, salwa honorowa, przemówienia i odczytanie listów od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Po złożeniu wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Orła Białego uczestnicy uroczystości udali się do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, gdzie pod przewodnictwem ks. Adama Andrzejczaka odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.

Po nabożeństwie mieszkańcy mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji, które specjalnie na to święto przygotowały dla nich Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w Więcborku.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Wicestarosta Andrzej Marach, Członek Zarządu Powiatu Tomasz Fifielski oraz Radna Rady Powiatu Agnieszka Seydak.

 • autor: www.e-krajna.pl, data: 2020-01-20
 • 50977_b
 • 50978_b
 • 50981_b
 • 50987_b
 • 50988_b
 • 50989_b
 • 50991_b
 • 50993_b
 • 50996_b
 • 51001_b
 • 51006_b
 • 51007_b
 • 51008_b
 • 51018_b
 • 51019_b
 • 51024_b
 • 51038_b
 • 51042_b
 • autor: www.e-krajna.pl, data: 2020-01-20

Komunikat

 • komunikat
 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2020-01-20

Nabór wniosków o dofinansowanie - LGD Nasza Krajna

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 31.12.2019 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-354/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 11/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy LSR:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury
Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)
Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju

WSTĘP
Ogłoszenie o naborze wniosków (dalej: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167), zwanej dalej: ustawą o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach RPO WK-P zostało wskazanych w „Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w:
• Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania oraz
• „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych” (dalej: Procedura wyboru i oceny),
stanowiących odpowiednio załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia.

I. INFORMACJE O NABORZE:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Nr konkursu nadany przez LGD: 11/2019).

II. TERMINY:
Termin, od którego można składać wnioski – 30.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.03.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu (poziom LGD oraz IZ) – IV  kw. 2020 r.


Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577, 884 001 997.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków, znajduje się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr 11/2019.
http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

 • autor: nadesłane - LGD Nasza Krajna, data: 2020-01-17

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

APLIKUJ O DOTACJĘ DO 40 000 PLN!

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r.  a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. 

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Bezpośredni link:

https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

 • autor: Artur Łęga - Kierownik Programu Równać Szanse Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, data: 2020-01-17

II część 20 posiedzenia zarządu

Dziś rano o 8:00 w gabinecie Starosty odbyła się II. część 20. posiedzenia Zarządu Powiatu. Zarząd obradował zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 18/2019 i Nr 19/2019.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu - „Nasz Euro-staż” ;
2) udzielenia Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu - „Professional practice is your chance!”;
3) udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu - „Staże zagraniczne kluczem do sukcesu na rynku pracy”.
4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:

1) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim ad. obniżenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego;
2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim ad. obniżenia dodatku motywacyjnego;
3) pisma Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku ad. obniżenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego.
5. Zatwierdzenie projektów uchwał na sesję RP.
6. Sprawy wniesione.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie.    

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-01-16
 • IMG_7273
 • IMG_7274
 • IMG_7281
 • IMG_7286
 • IMG_7292
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-01-16

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

15 stycznia 2020 r.,  w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.:

 1. Podsumowanie funkcjonowania transportu publicznego w Powiecie Sępoleńskim
  za okres od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019.
 2. ASF – informacja Starosty Sępoleńskiego na temat sytuacji w Powiecie Sępoleńskim.
 3. Obchody 100-lecia powstania Powiatu Sępoleńskiego.
 4. Organizacja wspólnych imprez organizowanych przez gminy i powiat w roku 2020.
 5. Złoty Klucz Przedsiębiorczości za rok 2019.
 6. Powołanie honorowego społecznego komitetu ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.
 7. Sprawy wniesione.
 8. Zakończenie.

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

Przewodniczący Rady Powiatu  - Marek Chart

Starosta Sępoleński  - Jarosław Tadych

Wicestarosta Sępoleński  - Andrzej Marach

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  - Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - Franciszek Lesinski

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego  - Wojciech Głomski

Burmistrz Więcborka  - Waldemar Kuszewski

Wójt Gminy Sośno  - Leszek Stroiński

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg - Roman Krzysztofek

Inspektor Stanowiska Zarządzania Kryzysowego,Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - Irena Miczko

 • data: 2020-01-15
 • IMG_7266
 • IMG_7271
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2020-01-15

Z wizytą w sejmie

8 stycznia 2020 roku grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim uczestniczyła w zorganizowanym przez nauczycieli Karolinę Pliszkę i Arkadiusza Ziołeckiego wyjeździe do Sejmu RP. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie Pani Poseł na Sejm RP - Ewy Kozaneckiej.
Podczas wizyty uczniowie poznali historię i strukturę gmachu Sejmu oraz zasady jego działania. Osobiście doświadczyli również obowiązujących w parlamencie procedur bezpieczeństwa. Uczestnicy wycieczki mieli także okazję obserwować z wysokości galerii Sali Posiedzeń toczące się obrady. Bardzo miłym akcentem było powitanie młodzieży sępoleńskiego liceum przez Panią Wicemarszałek Małgorzatę Gosiewską, która uczyniła to właśnie trakcie prowadzonych obrad.
Czas spędzony w budynku Sejmu utwierdził nas w przekonaniu, że to co widzimy na ekranach telewizorów, to tak naprawdę niewielki fragment rzeczywistości sejmowej. Czujne oko pozwoliło również wypatrzeć polityków z pierwszych stron gazet, m.in. Janusza Korwina - Mikke, Ryszarda Terleckiego, Sławomira Neumanna czy też Małgorzatę Wassermann.
Wizytę w Warszawie zakończyło zwiedzanie stolicy oraz pobyt i zakupy w słynnych Złotych Tarasach.

 • autor: Arkadiusz Ziołecki, data: 2020-01-13
 • 81635171-1254407594748764-6119074962134269952-o
 • received-761642497679994
 • received-2351691771626379
 • received-1457166317782175
 • 81834826-1254407634748760-7004035497253142528-n
 • autor: http://www.losepolno.szkolnastrona.pl/, data: 2020-01-13

Wielki sukces- Technikum w CKZiU w Więcborku z tytułem „Srebrnej Szkoły”

Rokrocznie tygodnik Perspektywy ogłasza ranking najlepszych szkół w Polsce. Wielokrotnie nasze Technikum zajmowało miejsce w pierwszej 50-tce najlepszych techników w naszym województwie. Z wielką radością informujemy, że w Rankingu Techników 2020 nasza szkoła została sklasyfikowana na 11 miejscu w województwie i 165 miejscu w Polsce, na ponad 1700 sklasyfikowanych techników. Uzyskała tym samym tytuł „Srebrnej Szkoły”. Gratulujemy zeszłorocznym Absolwentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów  zawodowych oraz Nauczycielom. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możliwa było osiągnięcie tego sukcesu. Miejsce w następnym rankingu w rękach tegorocznych uczniów klas czwartych. Życzymy powodzenia na egzaminach.

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Ranking opublikowany został 9 stycznia 2020 roku na łamach miesięcznika Perspektywy i na stronie www.perspektywy.pl

 • data: 2020-01-13

I część 20 posiedzenia zarządu

Dziś rano w gabinecie Starosty odbyła się I część 20 posiedzenia zarządu powiatu. Zarząd rozpatrzył i przeanalizował następujące sprawy:

1.    Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.    Analiza sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński.
3.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1)    pisma ad. przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Sypniewie;
2)    pisma mieszkanki Więcborka ad. wymiany nieruchomości oraz wykupu lokalu.
4.    Rozpatrzenie wniosku:
1)    Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej ad. zmiany uchwały Rady Powiatu w Sępólnie krajeńskim w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej;
2)    Dyrektora „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” ad. zwiększenia kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (…).  
5.    Przyjęcie informacji dotyczącej zakończenia procesu montażu i uruchamiania aparatu RTG w Szpitalu Powiatowym.

Ponadto w sprawach wniesionych zarząd podjął uchwałę i pozytywnie zaopiniował zmianę kategorii drogi na wniosek rady miejskiej w Więcborku.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-01-10
 • IMG_7252
 • IMG_7253
 • IMG_7256
 • IMG_7258
 • IMG_7263
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...), data: 2020-01-10

Informacja w sprawie realizacji w 2020 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

Obszary programu,  które będą realizowane  w  2020r. :

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu składanego w ramach obszaru B programu wynosi do 150.000,00 zł.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub przystosowanie posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy, pojazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być:

 1. placówki służce rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, (tj. placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku),
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

   1. do 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   2. do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
   3. do 270.000,00 zł dla autobusów.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Obszar F-tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Dofinansowanie wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Warunkiem przystąpienia do programu w tym obszarze jest brak na terenie powiatu warsztatu terapii zajęciowej lub w przypadku gdy występuje zagrożenie degradacją infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Wnioski w obszarach B, C, D, F i G programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8 89-410 Więcbork  w terminie do dnia 14 lutego 2020r. (druki dostępne na stronie internetowej:www.pcprwiecbork.pl)

W przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski, ul. Szosa Chełmińska 30 87-100 Toruń w terminie do dnia 30 listopada 2020r.

Procedury realizacyjne programu dostępne na stronie:www.pfron.org.pl

 • data: 2020-01-08

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące

Zjawisko: Opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-01-06 00:00  Do: 2020-01-06 07:00

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-01-05

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność:  Od: 2020-01-04 16:00 Do: 2020-01-05 07:00

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

Uwag: Brak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 • data: 2020-01-04

Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego o charakterze użyteczności publicznej

Lp.

Nr linii

Nazwa linii komunikacyjnej (relacja)

  1.

22705

6.35 Mała Cerkwica - Radzim - Duża Cerkwica - Kamień Kr.- Sępólno Kr -Więcbork - Sypniewo - Sępólno Kr. 8.32

  2.

22709

14.05 Więcbork – Wysoka Krajeńska – Zboże - Więcbork - Zakrzewek -Sypniewo - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Radzim - Mała Cerkwica 16.05

  3.

22704

6.15 Sośno –Wąwelno – Tuszkowo -Wąwelno - Sitno -  Pęperzyn - Więcbork- Sypniewo -Więcbork - Sępólno Kr. 8.16

  4.

22703

6.00 Sępólno Kr. - Obodowo - Sośno – Jastrzębiec – Ostrówek - Wielowicz –Suchorączek - Więcbork - Borzyszkowo – Klarynowo –Więcbork  7.50

  5.

22707

6.50 Szynwałd - Wielowicz - Sośno – Obodowo- Komierowo - Sępólno Kr. 7.46

  6.

22702

14.20 Sępólno Kr. - Sypniewo - Więcbork -  Borzyszkowo – Klarynowo –Więcbork -Pęperzyn - Sitno -Wąwelno - Tuszkowo- Wąwelno -Mierucin- Sośno – Dębiny  16.47

  7.

22708

15.40 Sępólno Kr. – Komierowo -  Obodowo - Sośno -Wąwelno -Sitno – Pęperzyn -Śmiłowo – Więcbork 17.05

  8.

22711

6.05 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza - Zakrzewek – Nowy Dwór – Więcbork 7.20

  9.

22710

15.40 Sępólno Kr. – Jazdrowo - Sypniewo - Lubcza – Więcbork 16.41

 10.

22713

13.15 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza –Więcbork- Sępólno Kr. 14.55

 11.

22714

6.25 Więcbork - Zakrzewek - Lubcza - Sypniewo – Jazdrowo -Sępólno Kr. 7.38

 12.

22712

15.40 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr. 16.24

 13.

22706

6.00 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr. - Kamień Kr. 6.51

 14.

22700

15.50 Sypniewo - Więcbork - Jastrzębiec – Ostrówek –Jastrzębiec -Wielowiczek – Płosków - Wielowicz – Szynwałd 17.00

 15.

22701

Sępólno Kr. – Więcbork 12.45-13.07;Więcbork –Sępólno 12.20-12.41; 13.40-14.05

 16.

22719

14.25 Sępólno Kr. – Więcbork 15.05  – Nowy Dwór 15.11 – Więcbork – Sępólno Kr. 15.35

 

 17.

22718

9.00 (12.00) Sępólno Kr. – Wiśniewka – Lutowo – Radońsk – Wiśniewa – Sępólno Kr.9.30 (12.30) powrót w kierunku odwrotnym

 

 18.

22720

9.30 (13.00) Sępólno Kr. – Trzciany – Włościbórz – Wilkowo – Wałdówko – Przepałkowo – Komierowo – Niechorz – Sępólno Kr. 10.26 (13.56) powrót w kierunku odwrotnym

 

 19.

22721

8.30 (12.00) Więcbork – Jastrzębiec – Karolewo – Ostrówek – Jastrzębiec – Więcbork 9.09 (12.39)

 

Rozkład Jazdy

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 10/2019
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy:
LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/ TYP1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne


Termin, od którego można składać wnioski –  13.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 150.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 80 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć na uczestnika, który weźmie udział w działaniach społecznych i zawodowych 12.000,00 zł, na uczestnika który weźmie udział tylko w działaniach społecznych  3800,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 450 000,00 PLN.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków znajduje się na stronie Internetowej www.naszakrajna.org w zakładce konkursy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 9/2019
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie
Typ projektu SZOOP RPO WK-P: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.


Termin, od którego można składać wnioski –  13.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 350 000,00 PLN.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków znajduje się na stronie Internetowej www.naszakrajna.org w zakładce konkursy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 8/2019
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie
TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.


Termin, od którego można składać wnioski –  13.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.


Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie


Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 400.000,00 PLN.
Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków znajduje się na stronie Internetowej www.naszakrajna.org w zakładce konkursy.


SZKOLENIE 
Szkolenie w zakresie naborów  nr 8/2019, 9/2019 i 10/2019 w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbędzie się 10.01.2020 r. o godzinie 10:00 w Centrum Aktywności Społecznej, przy  ul. Jeziornej 6  w  Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: nadesłane - LGD Nasza Krajna, data: 2020-01-02

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  12 grudnia 2019 roku w Chełmnie odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego gospodarzem był Starosta Chełmiński Zdziaław Gamański. W spotkaniu uczestniczyli Starostowie i Prezydenci z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, oraz zaproszeni goście m.in. Senator RP Ryszard Bober, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski,Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agnieszka Kłopotek.
  Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Gospodarz spotkania, Starosta Chełmiński Zdziaław Gamański przedstawił gościom  prezentację dotyczącą struktury rozwoju i historii Powiatu Chełmińskiego. Z rąk Przewodniczącego Konwentu Starota Chełmiński otrzymał odznaczenie Związku Powiatów Polskich Bene Meritus Powiatom za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój samorządności Polskich Powiatów, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich. Wyróżnienie to Starosta dedykował współpracownikom, z którymi ma przyjemność współpracować od lat. Wielu projektów nie udałoby się zrealizować bez dużego zaangażowania oraz profesjonalizmu pracowników starostwa oraz jednostek Powiatu.
    W dalszej części obrad  Dyrektor Departamentu  Funduszy Europejskich Rafał Pietruceń przedstawił prezentację dotyczącą założenia nowej perspektywy spójności na lata 2021-2027 z uwzględnieniem polityki terytorialnej. Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego w Toruniu oraz Andrzej Potoczek Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Toruniu  przedstawili informację o rozpoczęciu prac nad strategią rozwoju województwa na lata 2021-2030. Na temat działań w zakresie proekologicznych programów dotacyjnych „Agro Energia”, „Energia”, „Czyste Powietrze” i „ Mój Prąd” mówili Tomasz Zabrocki Prezes Fundacji Grupy GlobalECO oraz Tomasz Lewkowicz Koordynator ds. Projektów Unijnych.   
    Na zakończenie uczestnicy Konwentu omówili sprawy bieżące, z jakimi zmagają się samorządy powiatowe. Ustalono, że na kolejnych spotkaniach konsultacyjnych zostaną podjęte dalsze działania związane z opracowaniem strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2030 związanych z Funduszem Europejskim.

 • autor: www.powiat-chelmno.pl, data: 2020-01-02

Informacja Związku Powiatów Polskich odnośnie zdrowia i oświaty

Podczas obrad Zarządu Związku Powiatów Polskich jakie miały miejsce 6 grudnia br. w Nowym Sączu szczegółowo omówione zostały kwestie związane z coraz trudniejszą sytuacją finansową w jakiej znalazły się jednostki samorządu terytorialnego, w tym w sposób szczególny poruszone zostały kwestie finansowania oświaty oraz sektora ochrony zdrowia.
W związku z powyższym ZPP w ramach swojej codziennej pracy wykonuje szereg różnego rodzaju działań mających na celu doprowadzanie do takich zmian w prawie, aby minimalizować lub neutralizować niebezpieczne zapędy legislacyjne. Udaje nam się to w wielu przypadkach. Dobrym przykładem jest chociażby fakt, że dzięki interwencji przedstawiciela ZPP Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przy uzgadnianiu propozycji podziału rezerwy subwencji ogólnej (rezerwy określonej w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialne) zwiększył o połowę kwotę przeznaczoną dla jednostek poziomu powiatowego. Dzięki temu jeszcze w tym roku do powiatów, które otrzymują dotację na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, trafi łącznie nie 50 mln zł, a 75 mln zł. Takich sytuacji w skali każdego roku jest wiele.
Niemniej jednak obserwujemy, że sytuacja finansowa samorządów terytorialnych i jednostek od nich zależnych staje się trudna, a wiedza o tym nie jest wystarczająco powszechna w środowisku samorządowym. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby podczas posiedzenia Komisji lub Sesji
Rady Powiatu/Miasta zapoznali Państwo wszystkich członków tych gremiów z materiałami jakie przedstawione zostały na ostatnim posiedzeniu Zarządu ZPP.
W załączeniu przedstawiamy prezentacje oraz raporty, które w sposób szczegółowy przedstawiają obecną sytuację. Dzięki tym materiałom radni będą mogli mieć komplementarną wiedzę o sytuacji w jakiej znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, a przez co będą mogli podejmować racjonalne decyzje w ramach sprawowanego mandatu.

 • autor: nadesłane - Związek Powiatów Polskich, data: 2020-01-02
 • autor: nadesłane - Związek Powiatów Polskich, data: 2020-01-02

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!