Powiat Sępoleński

Treść Główna

Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku

Otrzymaliśmy decyzję na dofinansowaniu projektu pod nazwą Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach od września 2017 do 2018 roku. Jeszcze w tym roku planowane jest rozstrzygnięcie tego zadania.

 

Projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu realizacji pieczy zastępczej na obszarze powiatu sępoleńskiego, tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda z projektowanych placówek docelowo będzie mogła przyjąć 14 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instytucjonalnych form sprawowania pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków. Domy te będą zlokalizowane w okolicy Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Więcborku. Na zdjęciach poniżej pokazano na planie zagospodarowania tych dwóch budynków, pokazano również elewacje.

 

Koszt całkowity projektu wynosi około 1,9mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 75% tego zadania. Stosowna umowa na realizację tego przedsięwzięcia zostanie podpisana w sierpniu 2017 roku.

 

  • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-09
  • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-09

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!