Powiat Sępoleński

Treść Główna

Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu

W dniu 28 września 2017r  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.6.39.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-04-0002/16) w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Całkowita wartość projektu wynosi – 2 033 962, 64 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 380 120,00 zł.

Stronami Umowy są:

Powiat Sępoleński reprezentowany przez  Starostę Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha, Wicestarostę – Andrzeja Maracha, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego – Władysława Rembelskiego

oraz

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020 w osobie Pani Agnieszki Tuczyńskiej Dyrektora departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główną przyczyną realizacji projektu jest konieczność dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy (1 styczeń 2012 r.) mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia. Natomiast od dnia  1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w w/w placówkach mogą przebywać dzieci powyżej  7 roku życia. Po upływie tego okresu w placówkach będą mogły przebywać jedynie dzieci powyżej 10 roku życia. Umieszczanie dzieci poniżej tego wieku będzie możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawiać za tym będzie stan ich zdrowia lub dotyczyć to będzie rodzeństwa. Warunek ten jest systematycznie  spełniany przez POW w Więcborku.

Jednocześnie ustawa zakłada także poprawę standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc w placówce do 14 wychowanków. Zmiany te będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach, tak aby z dniem 1 stycznia 2020 r. wiek dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie był niższy niż 10 lat, natomiast z dniem 1 stycznia 2021 r. w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego będzie możliwość umieszczenia do 14 wychowanków.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne, Powiat Sępoleński podjął decyzję o realizacji niniejszej inwestycji. W ramach projektu wybudowane zostaną dwa obiekty mieszkalne  przeznaczone na cele placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku, dla 14 dzieci każda. Do budynków tych zostaną przeniesione dzieci obecnie przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Więcborku.

Powiat Sępoleński zakłada budowę nowych obiektów z tego względu iż nie ma możliwości adaptacji innych budynków, czy też dostosowania istniejących pomieszczeń, w których mieści się obecnie placówka do przepisów prawa, które mówią że po 31 grudnia 2020 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie może przebywać więcej niż 14 wychowanków

W związku z powyższym, aby spełnić wskazane w ustawie standardy i jednocześnie utrzymać istniejącą liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze powiatu, podjęto  decyzję o budowie dwóch nowych obiektów, do których przeniesieni zostaną wychowankowie z obecnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Więcborku.

  • autor: Beata Lida - Dyrektor CAPOW, data: 2017-10-10
  • data: 2017-10-10

 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku

Otrzymaliśmy decyzję na dofinansowaniu projektu pod nazwą Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach od września 2017 do 2018 roku. Jeszcze w tym roku planowane jest rozstrzygnięcie tego zadania.

 

Projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu realizacji pieczy zastępczej na obszarze powiatu sępoleńskiego, tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda z projektowanych placówek docelowo będzie mogła przyjąć 14 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instytucjonalnych form sprawowania pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków. Domy te będą zlokalizowane w okolicy Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Więcborku. Na zdjęciach poniżej pokazano na planie zagospodarowania tych dwóch budynków, pokazano również elewacje.

 

Koszt całkowity projektu wynosi około 1,9mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 75% tego zadania. Stosowna umowa na realizację tego przedsięwzięcia zostanie podpisana w sierpniu 2017 roku.

 

  • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-09
  • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-09

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!