Powiat Sępoleński

Treść Główna

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

 

POWIAT SĘPOLEŃSKI przyjmuje zapisy na kursy kwalifikacyjne, w ramach projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” o numerze RPKP.10.04.02-04-129/17 realizowanego w latach 2018-2020 przez Powiat Sępoleński, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja", Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych", Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy."

Kursy zaplanowane do realizacji w roku 2020:

- OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ BUTLI

- OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

- OPERATOR SUWNIC

- PRAWO JAZDY KAT. C, CE, D

- KURS DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO

MIEJSCE ZAPISÓW:

Zapisy przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, I piętro,  biuro nr 28, na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania w miejscu zapisów lub na stronie www.powiat-sepolno.pl). Osoby do kontaktu: A. Juhnke, L. Sokulska-Tłok, tel. 52/ 388 13 32.

DO PROJEKTU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ OSOBY ZGODNIE Z § 2 REGULAMINU  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, gdzie określona została GRUPA DOCELOWA:

Projekt jest skierowany bezpośrednio do  następującej grupy odbiorców:

Osoby dorosłe w wieku 18-651 lat:

 1. niskich kwalifikacjach2  i/lub
 2. z niepełnosprawnościami3  i/lub,
 3. powyżej 50 roku życia,
 4. zamieszkałe na terenie  powiatu sępoleńskiego lub świeckiego lub tucholskiego.

z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy w ramach w ramach pozaszkolnych form kształcenia4, chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.

 

) Do wsparcia kwalifikują się również osoby  w wieku powyżej 65 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, i jednocześnie zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

2) Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum profilowane, liceum ogólnokształcące i uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku, gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Przykład: za osobę o niskich kwalifikacjach można uznać osobę studiującą  spełniającą kryterium wieku, która jest jeszcze w trakcie uzyskiwania kwalifikacji na studiach pierwszego stopnia, a ostatnią ukończoną przez nią szkołą było liceum ogólnokształcące.

3) Osoby z niepełnosprawnościami – w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), a także ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.).

4) Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).

 • autor: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, data: 2020-01-03
 • autor: Artur Juhnke, data: 2020-01-08

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!