Powiat Sępoleński

Treść Główna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Niepiekło-Theil

Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w budynku Starostwa Powiatowego Sępólnie Krajeńskim w dniach:

poniedziałek od 730 do 1530,

piątek od 730 do 1500,

pokój nr 63 tel. (52) 388-13-68 lub (52) 388-13-00 (sekretariat)

e-mail: powiatowy.rzecznik.konsumentow@powiat-sepolno.pl

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Udzielanie bezpłatnych porad - nie są wymagane dokumenty,
  2. Udzielanie pomocy konsumentom:
    a. wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi,
    b. kopie dokumentów dotyczące sprawy, potwierdzające stan faktyczny (np. dowód zakupu, umowa o dzieło, umowa zlecenia, reklamacja, korespondencja z przedsiębiorcą).

 TRYB ODWOŁAWCZY:

  1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie wydaje decyzji administracyjnych.
  2. Wnoszący sprawę konsument niezadowolony ze sposobu prowadzenia sprawy przez rzecznika – może się zwrócić o ponowne jej rozpatrzenie.
  3. Konsument niezadowolony ze sposobu ostatecznego załatwienia sprawy przez rzecznika ma prawo wniesienia skargi do Starosty Sępoleńskiego przed którym rzecznik odpowiada.

UWAGI:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji telefonicznie, bezpośrednio w siedzibie Rzecznika lub pocztą elektroniczną.


Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa w oparciu o przepisy:

1. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Ustawy o samorządzie powiatowym.

Do rzecznika może zgłaszać się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumenta, czuje się oszukany przez profesjonalistów, ma zastrzeżenia lub wątpliwości co do jakości nabytych towarów, lub wykonanych usług. Rzecznik udziela informacji w jaki sposób dochodzić swoich roszczeń. Rzecznik w wielu wypadkach podejmuje interwencje u przedsiębiorców, którzy nie chcą uznać praw konsumenta.

  • autor: Anna Deja-Dobrowolska, data: 2009-06-23

Wniosek o udzielenie pomocy konsumenckiej

drukuj całą stronę

Linki