Powiat Sępoleński

Treść Główna

Dofinansowania ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • znaki_strona_www
 • Tablica informacyjna
  Tablica informacyjna

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach: RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

nazwa zadania: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj. – Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kraj.”

dofinansowanie: 104.508 PLN

Całkowita wartość zadania:165.354,95 PLN

Opis zadania: Inwestycja polega na przebudowie przejścia dla pieszych usytuowanego w obrębie skrzyżowania ul. Dworcowej w Kamieniu Kraj. pozostającej w ciągu drogi powiatowej nr 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną - ul. Sportową. W ramach przebudowy planuje się korektę geometrii wlotu podporządkowanego w zakresie od km 0+000,00 do km 0+052,30. Przejście w obecnym stanie zlokalizowane jest w poziomie jezdni w km 0+024,30 i to po przebudowie nie ulegnie zmianie jak również jego długość, która wynosi 6,70 m. Szczególnym utrudnieniem dla pieszych jest jego dostępność po stronie drogowej lewej. Chodnik, który przebiega wzdłuż nieruchomości gruntowej o n-rze ewid. 280 nie ma z nim bezpośredniego połączenia, piesi dochodzą do przejścia poprzez utwardzoną płytami betonowymi typu trylinka, powierzchnię i dodatkowo napotykają na barierę w postaci "zawyżonego krawężnika" i studzienki kanalizacyjnej wystającej ponad płaszczyznę utwardzenia. Po stronie drogowej prawej do przejścia doprowadzony jest ciąg pieszy przylegający do jezdni szer. 1,50 m. Przejście obsługuje ruch pieszy, którego celem są obiekty użyteczności publicznej tj. Stadion Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościół Parafialny. Niepożądanym elementem jest również duży promień prawoskrętu z ul. Dworcowej w ul. Sportową, który wynosi 30,0 m przez co możliwy jest zjazd z drogi powiatowej z dużą prędkością. W ramach przebudowy przejścia zaplanowano przebudowę geometrii wlotu podporządkowanego w zakresie wyżej opisanym, polegającą na zmianie trasowania osi wlotu podporządkowanego i budowie pachwin, co przyczyni się do redukcji prędkości w obrębie wlotu podporządkowanego. Ponadto zaprojektowano przebudowę istniejących chodników, budowę ramp krawężnikowych wyposażonych w system fakturowych oznaczeń nawierzchni, oznakowanie przejścia znakami pionowymi D-6 i poziomymi P-10 (znakowanie grubowarstwowe) i doświetlenie oświetleniem dedykowanym. Przebudowa przejścia w konsekwencji wymusza zmiany w stałej organizacji ruchu, które ujęte zostały w projekcie stałej organizacji ruchu opracowanej na potrzeby tego przedsięwzięcia.


 • autor: Włodzimierz Łopiński - inspektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-04-07
 • Tablica informacyjna
  Tablica informacyjna

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach: RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

nazwa zadania: „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90”

dofinansowanie: 82,287,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 102.859,03 PLN

Opis zadania: Inwestycja polega na przebudowie istniejącego przejścia wyznaczonego w poziomie jezdni drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno w km 0+078,80 jej przebiegu, obejmującego strefy oddziaływania w zakresie od km 0+059,70 do km 0+076,80 (dł.17,10 m) oraz od km 0+080,80 do km 0+093,90 (dł.13,1 m). Istniejące przejście obsługuje ruch, którego celem są obiekty użyteczności publicznej: Szpital Miejski, Apteka, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Kultury oraz Zakład Gospodarki Komunalnej mieszczący się w tym samym budynku. Przejście usytuowane jest w obrębie skrzyżowania ul. Powstańców Wlkp. - droga powiatowa i ul. Mickiewicza - droga gminna. Jezdnia w tym przekroju posiada szer. 7,25 m przez co droga ewakuacji pieszego jest długa. Ponadto promień prawoskrętu w ul. Powstańców Wlkp. ma wartość 30 m co umożliwia kierującym pojazdami, szczególnie osobowymi, uzyskiwanie dużych prędkości w jego obrębie. Do przejścia doprowadzone są obustronne ciągi piesze szer. 1,50 m - lewostronny oddzielony od jezdni pasem zieleni i szer. 1,50 m - prawostronny przylegający do jezdni. W ramach przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych wykonana zostanie rozbudowa drogi powiatowej w strefach oddziaływania przejścia w zakresie w/w, polegająca na zawężęniu istniejącej jezdni z 7,25 m do 6,50 m wraz z przesunięciem w planie jej osi, skorygowane zostaną promienie relacji skrętnych na skrzyżowaniu, którego powierzchnia zasadnicza również zostanie pomniejszona poprzez wprowadzenie pachwin, przebudowany zostanie prawostronnie i lewostronnie chodnik; wykonane zostaną również rampy krawężnikowe na podejściu do przejścia dla pieszych, wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Ponadto przejście oznakowane zostanie znakami pionowymi D-6 i poziomymi P-10 (znakowanie grubowarstwowe) oraz wyposażone w oświetlenie dedykowane.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach: RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

nazwa zadania: „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 0+093,90 do km 0+253,50”

dofinansowanie: 200.000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 289.651,84 PLN

Opis zadania: Inwestycja polega na budowie przejścia dla pieszych zwykłego bez sygnalizacji, wyznaczonego w poziomie jezdni drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno w km 0+153,70 jej przebiegu, obejmującego strefy oddziaływania w zakresie od km 0+093,90 do km 0+151,70 (dł. 57,80 m) oraz od km 0+155,70 do km 0+253,50 (dł. 97,80m). Lokalizacja przejścia została ustalona na podstawie zachowań niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy przekraczali jezdnię drogi powiatowej w miejscu projektowanego przejścia. Głównym źródłem ruchu pieszego jest Gminne Centrum Medyczne, a celem Szpital Powiatowy i przystanki komunikacji zbiorowej zlokalizowane w km 0+148,30 po stronie drogowej prawej i w km 0+193,20 po stronie drogowej lewej. W stanie istniejącym w km 0+078,80 zlokalizowane jest przejście dla pieszych, jednak nie jest ono akceptowane przez pieszych, których źródłem i celem przemieszczania są wspomniane centrum medyczne i szpital powiatowy oraz przystanki komunikacji zbiorowej, z uwagi na jego zbytnie oddalenie (75,0 m) od tych miejsc. W ramach budowy przejścia dla pieszych wykonana zostanie rozbudowa drogi powiatowej w strefach oddziaływania przejścia w zakresie w/w, polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni z 5,3 m do 6,0 m wraz z przesunięciem w planie jej osi, wykonanie zatok autobusowych z nową lokalizacją przystanków komunikacji zbiorowej, budowa chodnika po stronie drogowej prawej i przebudowa istniejącego ciągu pieszego po stronie drogowej lewej; wykonane zostaną również rampy krawężnikowe na podejściu do przejścia dla pieszych wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni. Ponadto przejście oznakowane zostanie znakami pionowymi D-6 i poziomymi P-10 (znakowanie grubowarstwowe) oraz wyposażone w oświetlenie dedykowane.

 • autor: Włodzimierz Łopiński - inspektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, data: 2022-04-07

następna strona »

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!