Powiat Sępoleński

Treść Główna

Informacja o przebiegu inwestycji

02 grudnia 2018r zakończyły się prace budowlane w związku z realizacją projektu przez Powiat Sępoleński  pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”  w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IŻ.00-04-029/16)  Oś priorytetowa 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczna Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Z dniem 1.02.2019r wychowankowie wraz z wychowawcami placówki opiekuńczo-wychowawczej w Więcborku przeniosą się do nowo wybudowanych domów, do Domu Dla Dzieci Nr1 i Domu Dla Dzieci Nr2 w Więcborku przy ul. J. Korczaka 1 i 3.

 • autor: Beata Lida, data: 2019-01-23
 • 1 (24)
 • 1 (25)
 • 1 (27)
 • 1 (28)
 • 1 (29)
 • 1 (30)
 • 1 (31)
 • 1 (32)
 • 1 (33)
 • 1 (34)
 • 1 (35)
 • 1 (36)
 • 1 (38)
 • 1 (39)
 • 1 (41)
 • IMG_3763
 • IMG_3764
 • IMG_3765
 • IMG_3766
 • IMG_3768
 • IMG_3769
 • IMG_3770
 • IMG_3771
 • IMG_3772
 • IMG_3773
 • IMG_20190104_145808
 • IMG_20190104_145832
 • IMG_20190104_150012
 • data: 2019-01-18

Budowa dwóch 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych - postęp prac

Trwa budowa dwóch 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Prace nad tymi obiektami postępują zgodnie z planem.

 • data: 2018-08-03
 • 39134944_2127805044205193_5637780776620654592_n
 • 39080690_2127805304205167_8877347734659530752_n
 • 39089012_2127805207538510_292941238015885312_n
 • 39094950_2127805097538521_5509052892998270976_n
 • 39105867_2127805157538515_2527344660330840064_n
 • autor: Facebook - Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2018-08-14
 • 38485169_2120496841602680_2347926486054338560_n
 • 38675511_2120496871602677_8241767010929737728_n
 • 38686064_2120497001602664_8851267155639926784_n
 • 38698749_2120497048269326_7087802915896688640_n
 • 38723617_2120496691602695_9002322108922986496_n
 • 38726855_2120496588269372_4505924875419910144_n
 • 38740252_2120496504936047_1078224897978662912_n
 • 38748223_2120496534936044_8008868247480827904_n
 • 38757617_2120496631602701_2460427373347078144_n
 • 38757658_2120496791602685_5625826293497987072_n
 • 38767268_2120496948269336_8988699417552879616_n
 • 38799954_2120496744936023_5098232764260417536_n
 • autor: Facebook - Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2018-08-08
 • 20180802_105358 — kopia
 • data: 2018-08-03
 • 38041869_2113310002321364_1046479450369163264_n
 • 38227592_2113310272321337_2095872091155857408_n
 • 38260521_2113309905654707_4055208507706703872_n
 • 38277351_2113310202321344_3810880690254249984_n
 • autor: Facebook - Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2018-08-03

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu

W dniu 28 września 2017r  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.6.39.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-04-0002/16) w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Całkowita wartość projektu wynosi – 2 033 962, 64 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 380 120,00 zł.

Stronami Umowy są:

Powiat Sępoleński reprezentowany przez  Starostę Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha, Wicestarostę – Andrzeja Maracha, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego – Władysława Rembelskiego

oraz

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020 w osobie Pani Agnieszki Tuczyńskiej Dyrektora departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główną przyczyną realizacji projektu jest konieczność dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy (1 styczeń 2012 r.) mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia. Natomiast od dnia  1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w w/w placówkach mogą przebywać dzieci powyżej  7 roku życia. Po upływie tego okresu w placówkach będą mogły przebywać jedynie dzieci powyżej 10 roku życia. Umieszczanie dzieci poniżej tego wieku będzie możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawiać za tym będzie stan ich zdrowia lub dotyczyć to będzie rodzeństwa. Warunek ten jest systematycznie  spełniany przez POW w Więcborku.

Jednocześnie ustawa zakłada także poprawę standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc w placówce do 14 wychowanków. Zmiany te będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach, tak aby z dniem 1 stycznia 2020 r. wiek dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie był niższy niż 10 lat, natomiast z dniem 1 stycznia 2021 r. w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego będzie możliwość umieszczenia do 14 wychowanków.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne, Powiat Sępoleński podjął decyzję o realizacji niniejszej inwestycji. W ramach projektu wybudowane zostaną dwa obiekty mieszkalne  przeznaczone na cele placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku, dla 14 dzieci każda. Do budynków tych zostaną przeniesione dzieci obecnie przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Więcborku.

Powiat Sępoleński zakłada budowę nowych obiektów z tego względu iż nie ma możliwości adaptacji innych budynków, czy też dostosowania istniejących pomieszczeń, w których mieści się obecnie placówka do przepisów prawa, które mówią że po 31 grudnia 2020 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie może przebywać więcej niż 14 wychowanków

W związku z powyższym, aby spełnić wskazane w ustawie standardy i jednocześnie utrzymać istniejącą liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze powiatu, podjęto  decyzję o budowie dwóch nowych obiektów, do których przeniesieni zostaną wychowankowie z obecnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Więcborku.

 • autor: Beata Lida - Dyrektor CAPOW, data: 2017-10-10
 • -
 • -
 • -
 • data: 2017-10-10

 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku

Otrzymaliśmy decyzję na dofinansowaniu projektu pod nazwą Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach od września 2017 do 2018 roku. Jeszcze w tym roku planowane jest rozstrzygnięcie tego zadania.

 

Projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu realizacji pieczy zastępczej na obszarze powiatu sępoleńskiego, tj. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda z projektowanych placówek docelowo będzie mogła przyjąć 14 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instytucjonalnych form sprawowania pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wychowanków. Domy te będą zlokalizowane w okolicy Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Więcborku. Na zdjęciach poniżej pokazano na planie zagospodarowania tych dwóch budynków, pokazano również elewacje.

 

Koszt całkowity projektu wynosi około 1,9mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 75% tego zadania. Stosowna umowa na realizację tego przedsięwzięcia zostanie podpisana w sierpniu 2017 roku.

 

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-09
 • -
 • -
 • -
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2017-08-09

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!