Powiat Sępoleński

Treść Główna

AKTUALNA WERSJA STRATEGII ORSG


 

Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

17 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

W spotkaniu udział wzięli:

- Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;

- Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Gminy Sępólno Krajeńskie;

- Waldemar Kuszewski – Burmistrz Gminy Więcbork;

- Iwona Sikorska – Urząd Gminy Sośno

- Dorota Szymańczak – Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.

 

Członkowie Komitetu Sterującego jednogłośnie podjęli 3 uchwały:

- Uchwała nr 1/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego;

 

- Uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy projektów podstawowych Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego;

 

- Uchwała nr 3/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

 

Omówiono również sprawy związane z naborem wniosków o dofinansowanie w 2018 r.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2018-01-17
 • -
 • -
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-01-17

Kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Sępoleńskiego

W dniu 05 lipca 2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się IV protokołowane posiedzenia Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

Sygnatariusze porozumienia po przeanalizowaniu swoich projektów oraz uwag przedstawionych w piśmie z dnia 23 czerwca 2017 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonali korekty propozycji projektowych planowanych do realizacji w ramach polityki terytorialnej. Komitet Sterujący w drodze uchwały zatwierdził listę projektów podstawowych, rekomendowanych do realizacji w ramach Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego. 

Priorytety inwestycyjne w których dokonano korekt dofinansowania to: 

 • PI 6b - gospodarka wodno-ściekowa (EFRR), obniżenie kwot dofinansowania o ok.3,45 mln; 
 • PI 9i - aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (EFS), obniżenie kwot dofinansowania o ok. 0,57 mln; 

W spotkaniu udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wicestarosta - Andrzej Marach;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski;

Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski;

Wójt Sośna - Leszek Stroiński;

Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...) - Barbara Wiśniewska;

pracownik Urzędu Miejskiego w Więcborku - Aneta Stypa. 

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2017-07-05
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2017-07-05

Zmiany w strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego

Spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

13 stycznia 2016 r. w Sośnie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, w którym udział wzięli:

- Starosta Powiatu Sępoleńskiego – p. Jarosław Tadych;

- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – p. Waldemar Stupałkowski;

- Burmistrz Więcborka – p. Waldemar Kuszewski;

- Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – p. Wojciech Głomski;

- Wójt Gminy Sośno – p. Leszek Stroiński;

- Barbara Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;

- Dorota Szymańczak – Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.

Na posiedzeniu jednogłośnie podjęto uchwały  w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego oraz przyjęto zaktualizowaną listę projektów podstawowych Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (obecnie: 28 projektów).

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2016-01-14

Strategia ORSG Powiatu Sępoleńskiego - konsultacje społeczne

Komitet Sterujący zaprasza do zapoznania się i wnoszenia uwag do pierwszej wersji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. 

Zakończył się drugi etap prac nad Strategią ORSG, niezbędną do aplikowania o środki w ramach Polityki Terytorialnej naszego województwa (stanowiącej wydzieloną część Regionalnego Programu Operacyjnego). Na podstawie diagnozy, przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii ORSG, po zebraniu propozycji działań w postaci fiszek projektowych oraz po otwartych spotkaniach i konsultacjach z różnymi środowiskami, przygotowany został dokument zgodny z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zawierający przede wszystkim główne kierunki rozwojowe Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego oraz wynikającą z nich podstawową listę projektów planowanych do wsparcia w ramach środków dostępnych na realizację Polityki Terytorialnej województwa

Kolejnym etapem prac jest proces konsultacji społecznych tego dokumentu, dzięki któremu skorygowane zostaną np. ewentualne nieścisłości, a niewystarczająco doprecyzowane elementy zostaną uzupełnione. Dzięki uspołecznieniu wcześniejszych prac nad dokumentem nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie kierunków rozwojowych, wniosków czy głównych elementów strategii, niemniej jednak do nich także można zgłaszać uwagi. Czas trwania konsultacji społecznych to 21 dni. Uwagi przyjmowane będą do 14 lipca 2015 r. (liczy się data dostarczenia uwag).

Sprawna analiza zgłaszanych uwag wymaga przedstawienia ich we właściwym formacie. Oznacza to ujęcie w każdej uwadze następujących elementów:

 • Czego uwaga dotyczy (wskazanie miejsca w tekście oraz rozdział, akapit, strona);
 • Rodzaj uwagi (korekta, uzupełnienie, dodatkowa treść);
 • Proponowane zmiany (treść proponowanych zmian);
 • Uzasadnienie (z czego wynika potrzeba wprowadzenia zmian);
 • Autor uwagi (imię i nazwisko, ew. firma/organizacja/instytucja);
 • Dane kontaktowe autora (telefon, adres, e-mail).

Uwagi można zgłaszać:

 • bezpośrednio do Urzędów Gmin wchodzących w skład ORSG Powiatu Sępoleńskiego - w zakresie dotyczącym tych podmiotów,
 • mailowo na adres rios@powiat-sepolno.pl wpisując jako tytuł "ORSG Powiatu Sępoleńskiego - uwagi" i zawierając w mailu informację o autorze uwag (imię i nazwisko lub nazwa firmy/organizacji oraz dane kontaktowe) lub
 • w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Do wykorzystania formularz uwag.

Konsultowane dokumenty:

- Strategia ORSG Powiatu Sępoleńskiego,

- Załączniki do Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego.

Załączony dokument wraz z załącznikami został jednogłośnie przyjęty przez Komitet Sterujący ORSG na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r., , w skład, którego wchodzą:

 • Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński,
 • Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Kraj.,
 • Wojciech Głomski – Burmistrz Kamienia Kraj.,
 • Waldemar Kuszewski – Burmistrz Więcborka,
 • Leszek Stroiński - Wójt Sośna,

Poddana konsultacjom wersja Strategii ORSG skierowana zostanie także do IZ RPO, w celu weryfikacji zgodności z wytycznymi oraz wpisywania się w Politykę Terytorialną województwa. Przedstawione projekty stanowić będą przedmiot negocjacji, po których dopiero możliwe będą dalsze działania zmierzające do pozyskania dofinansowania na ich realizację.

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2015-06-23
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2015-06-23

następna strona »

drukuj całą stronę

Linki