Powiat Sępoleński

Treść Główna

Strategia „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego”

W dniu 25 lutego 2015 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania Strategii „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” na lata 2014-2020.

W spotkaniu oprócz wytypowanych przedstawicieli gmin i powiatu sępoleńskiego uczestniczył pan Marek Szczygielski – ekspert z ramienia Urzędu Marszałkowskiego przydzielony do prac nad Strategią. Podczas obrad przedstawiono zakres prac, jakie zostały już wykonane w ramach tworzonego dokumentu. Każdy z partnerów porozumienia przedstawił propozycje projektów, które mogłyby być realizowane w ramach polityki terytorialnej. Propozycje te na bieżąco zostały skonsultowane z ekspertem.

Ponadto członkowie zespołu zaplanowali harmonogram dalszy działań zmierzających do opracowania Strategii.

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2015-02-26

I posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

W dniu 13 lutego 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Więcborku odbyło się I oficjalne posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

Podczas posiedzenia sygnatariusze porozumienia wybrali spośród siebie skład Zarządu, podjęli uchwały dotyczące procedur pracy Komitetu Sterującego, Zarządu oraz powołali zespół roboczy ds. opracowania Strategii.

W skład powołanego uchwałą Zarządu Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego wchodzą: Starosta Sępoleński – przewodniczący, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego i Burmistrz Więcborka – członkowie.   

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2015-02-26

Spotkanie nt. strategii rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego powiatu sępoleńskiego

12 stycznia br. o godz. 9:00 odbyło się spotkanie nt. strategii rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego powiatu sępoleńskiego na lata 2014-2020 oraz na temat możliwości aplikowania o środki unijne w najbliższej perspektywie finansowania.

Inicjatorem spotkania był Koordynator/ Ekspert Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zadań związanych ze strategią rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego – pan Marek Szczygielski. Zaproszenie zostali również członkowie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, włodarze gmin powiatu sępoleńskiego, pracownicy poszczególnych urzędów gmin, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.

Otwarcia spotkania dokonała Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim – pani Barbara Wiśniewska. Omówiła wcześniej przygotowane dokumenty strategiczne: diagnozę, ankiety, przedstawiła prezentację nt. prac związanych ze strategią. Następnie głos zabrał Ekspert Urzędu Marszałkowskiego – pan Marek Szczygielski, którego rolą jest nadzorowanie stopnia uspołeczniania procesu tworzenia strategii. Poinformował o zmianach wprowadzonych przez Urząd Marszałkowski względem wcześniejszych ustaleń w odniesieniu do przydziału środków, m.in.:

 • pod wpływem uwag Komisji Europejskiej odstąpiono od przydziału środków finansowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danego obszaru,
 • środki zostaną przydzielone po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentu strategicznego i podpisaniu porozumienia,
 • kryterium dostępu do środków będzie zawarcie projektów w strategii zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski,
 • projekty muszą służyć społeczeństwu przy wsparciu przedsiębiorców,
 • preferowane będą projekty zintegrowane, czyli: projekty inwestycyjne (tzw. twarde) muszą współgrać, uzupełniać się z projektami tzw. miękkimi,
 • premiowane będą projekty partnerskie wpisane w cele Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), wpisane we wskaźniki Urzędu Marszałkowskiego.

Pan Szczygielski przekazał informację o planowanym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Wtedy to mają zostać podjęte kolejne decyzje niezbędne do tworzenia dokumentów strategicznych.

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2015-01-12
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2015-01-12

Wytyczne do sporządzania Strategii dla Obszarów Rozwoju Gospodarczego

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2014-10-08

Powiat zgodził się na porozumienie w sprawie ZIT

W dniu 25 czerwca br, na XLIV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” na lata 2014-2020.

Sygnatariuszami niniejszego porozumienia są: Powiat Sępoleński oraz wszystkie samorządy gminie z terenu powiatu. Na mocy podpisanego porozumienia do końca października 2014 r., opracowana zostanie „Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego”. Dokument ten, stanowi nowe narzędzie wdrażania polityki terytorialnej i jest niezbędny do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Poprzez podpisanie porozumienia Strony zobowiązują się do:

- realizacji założeń Strategii województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020;

- ustalenia zgodnych zasad współpracy na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego;

- promowania partnerskiego modelu współpracy;

- wzmocnienia powiązań pomiędzy jst.;

- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego;

- aktywnego współdziałania w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2014-06-26
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2014-06-26

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

W dniu 27 maja br., w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się kolejne posiedzenie zespołu ds. wdrażania polityki regionalnej. W spotkaniu oprócz Starosty i pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim udział wzięli przedstawiciele gmin: Więcbork, Kamień Krajeński oraz Sępólno Krajeńskie.

 

Głównym celem spotkania było:

1. Przedstawienie kwot na poszczególne poziomy realizacji polityki regionalnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj.:

 1. ZIT wojewódzki – 166,8 mln Euro;
 2. ZIT regionalny/subregionalny – 102,6 mln Euro;
 3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) - Obszary Rozwoju Społeczno–Gospodarczego – 141,2 mln Euro;
 4. Poziom lokalny – rozwój lokalny kierowany przez społeczność tzw. RLKS na którym funkcjonują Lokalne Grupy Działania LGD – 90 mln Euro;
 5. Rezerwa – 28,4 mln Euro.

 

2. Zapoznanie się z kwotami jakie zostały przypisane dla Obszaru Powiatu Sępoleńskiego, są to: 8.157 483,98 Euro, z tego na realizację projektów z udziałem:

 1. EFRR – 4.746 839,93 – 58,19 % oraz  
 2. EFS – 3.410 644,05 – 41,81 %.

 

3. Przedłożenie informacji o spotkaniach jakie odbyły się w poszczególnych gminach dot. uspołecznienia procesu tworzenia Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

 

4.Opracowanie harmonogramu dalszych działań.

 1. Wyznaczenie Uchwałą Zarządu Województwa zasięgu terytorialnego poszczególnych Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  - V-VI 2014;
 2. Wywołanie uchwał poszczególnych Rad gmin i powiatu w sprawie wyrażenia woli współpracy – VI-VII 2014;
 3. Podpisanie umów partnerskich – VII 2014;
 4. Opracowanie Ostatecznej wersji Strategii – IX-X 2014;
 5. Weryfikacja i ocena Strategii przez IZ RPO i Marszałka Województwa – XI-XII 2014.

 

Więcej materiałów dot.: wdrażania polityki regionalnej znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26923&Itemid=695

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2014-05-28
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierania przedsięwzięć środkami z Unii Europejskiej, które ma wzmocnić aglomeracje miejskie. Rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządowi województwa powierzono funkcję wdrożenia tych środków według schematu ustalonego przez rząd na podstawie umowy partnerskiej z Unią Europejską.

2. Najważniejsze dokumenty programowe dotyczące ZIT są:

Dokumenty krajowe

Dokumenty samorządu województwa

3. Poziomy realizacji w procesie wdrażania polityki terytorialnej

1. poziom wojewódzki: miasta Bydgoszcz i Toruń wraz z ich obszarem funkcjonalnym;

2. poziom regionalny i subregionalny: miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi;

3. poziom ponadlokalny (powiatowy): obejmuje miasta powiatowe i ich obszary funkcjonalne, Poziom ten określany jest jako „Obszar Rozwoju Społeczno Gospodarczego”

4. poziom lokalny: na którym funkcjonują LGD w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS). Poziom ten obejmuje gminy wiejskie oraz miasta nie będące stolicami powiatów. Poziom określany jako Obszar Lokalnej Aktywności”.   

 

 

POLITYKA TERYTORIALNA

529 mln euro tj.: ok. 2,1 miliarda złotych

1. ZIT wojewódzki – ok. 166,8 mln euro – tj.: 760 mln zł;

2. ZIT regionalny/subregionalny – ok. 77,4 mln euro – tj.: 310 mln zł;

3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) - Obszary Rozwoju Społeczno–Gospodarczego – ok. 166,4 mln euro – tj.: 760 mln zł;

4. Poziom lokalny – rozwój lokalny kierowany przez społeczność tzw. RLKS na którym funkcjonują Lokalne Grupy Działania LGD – 90 mln euro – tj.: 360 mln zł;

 

4. Strategia dla „Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” powinna:

- być spójna z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie województwa, kraju i UE;

- wskazywać obszar wsparcia;

- zawierać diagnozę obszaru wsparcia;

- wskazywać cele rozwojowe dla Obszaru wsparcia;

- wskazywać priorytety;

- określać zasady wyboru projektów oraz listę przedsięwzięć do realizacji;

- określać listę projektów strategicznych dla Obszaru wsparcia;

- wskazywać wpływy planowanych przedsięwzięć na osiąganie zakładanych wskaźników;

- pokazywać odniesienie do instrumentów finansowych;

- zawierać plan finansowy;

- opisywać system wdrażania;

- zawierać sprawozdanie z przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru funkcjonalnego wsparcia;

 

4. Korzyści wynikające z bycia przedsiębiorcy w „Obszarowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”

+ wpisanie projektu realizowanego w partnerstwie z samorządami, organizacjami społecznymi  strategię daje prawie 100 % pewność realizacji inwestycji (pod warunkiem zachowania celów strategicznych dla regionu np. wzrost przedsiębiorczości, zwiększenie zatrudnienia, poprawa warunków życia mieszkańców);    

+ dodatkowe punkty dla Przedsiębiorców składających wnioski do konkursów indywidualnych;

W załączeniu Formularz zgłoszenia inwestycji do Strategii. 

 

5. Osie priorytetowe dla RPO WK-P 2014-2020

1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu;

2.Cyfrowy region;

3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie;

4.Region przyjazny środowisku;

5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu;

6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry;

7.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;

8.Aktywni na rynku pracy;

9.Solidarne społeczeństwo;

10.Innowacyjna edukacja;

11.Pomoc techniczna.

 

Sporządziła: B.Wiśniewska

 

 

 

 

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2014-05-13

Formularz zgłoszenia

  • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2014-05-13
 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2014-05-13

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2014-05-23

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Linki