Powiat Sępoleński

Treść Główna

Informacja w sprawie realizacji w 2022 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

Obszary programu,  które będą realizowane  w  2022r. :

Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów dotyczących inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu składanego w ramach obszaru A programu wynosi do 165.000,00 zł.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych/w tym: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe/.

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu składanego w ramach obszaru B programu wynosi do 150.000,00 zł.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub przystosowanie posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy, pojazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być:

 1. placówki służce rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe albo jednostki samorządu terytorialnego, (tj. placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku),
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 1. do 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. do 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. do 000,00 zł dla autobusów.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski w obszarach B, C, D programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8 89-410 Więcbork w terminie do dnia 10 lutego 2022r.

W przypadku obszaru A i E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski, ul. Szosa Chełmińska 30 87-100 Toruń. Wnioski w tych obszarach przyjmowane są w trybie ciągłym.

Procedury realizacyjne programu: www.pfron.org.pl

Druki wniosków dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce: dokumenty do pobrania/ PFRON/Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.                                   

 • autor: Nadesłane - PCPR Więcbork, data: 2022-01-05

„Wspieraj lokalnie”

W związku z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, zapraszam Państwa do skorzystania z przygotowanej specjalnie dla nas aplikacji do rozliczeń PIT i tym samym wspierania lokalnych OPP przy wykorzystaniu 1% podatku za rok 2021.

Z aplikacji można skorzystać klikając w link: https://www.pitax.pl/rozlicz/starostwo-powiatowe-w-sepolnie-krajenskim/. W ostatniej fazie wypełniania formularza użytkownik zobaczy listę organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu sępoleńskiego, którym będzie mógł przekazać 1 % podatku, bez konieczności szukania i wpisywania danych organizacji.

Aplikację przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z firmą PITax.pl Łatwe podatki.

Rozlicz PIT w powiecie sępoleńskim
Projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych powstał przy współudziale PITax.pl Łatwe podatki Rozliczenie PIT.


Przekaż          1% w powiecie sępoleńskim
Projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych powstał przy współudziale PITax.pl Łatwe podatki Rozliczenie PIT.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 30.12.2021 r.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: 14/01/2022 – 28/01/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku).

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 póz 1570 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 21,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 165 124,47 €  

(660 497,88 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org


Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577, 884 001 997.

Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, znajdującego się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr 1/2022.

http://www.naszakrajna.org/konkursy-1.html

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie

 1. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, dla osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00 w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro,sala konferencyjna.

Program szkolenia:
10:00 –10.15 – rozpoczęcie warsztatów, zebranie się uczestników, zapoznanie się z planem szkolenia.

10.20 – 11.00 – zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

11.00 – 12.00 – wniosek o przyznanie pomocy  wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania  działalności gospodarczej.

12.00 – 13.00 – biznesplan jako załącznik do wniosku.

13.00 – 14.00 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.

Kontakt:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • autor: nadesłane - LGD Nasza Krajna, data: 2022-01-05

Nie żyje Władysław Rembelski, Więcborski Radny i były wieloletni Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego oraz Gminy Więcbork

                            Czasem cały świat oznacza mniej niż jeden człowiek, którego brak…”.

 

31 grudnia 2021 roku zmarł nagle Władysław Rembelski,

Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego w latach 2014-2020.

Długoletni pracownik samorządowy, Radny Rady Miejskiej w Więcborku.

Odszedł od nas nagle człowiek pełen życia, serdeczny i wrażliwy na potrzeby innych.

Swoją pracę traktował jako pasję – wykonywał ją sumiennie i zaangażowaniem.

Dla nas zawsze pozostanie „Ministrem Finansów”, osobą pogodną i skromną, dobrym duchem urzędu,

z którym współpraca zawsze układała się pomyślnie.

Panie Władku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało….

 

Składamy najszczersze kondolencje pogrążonej w żalu Rodzinie

i wszystkim bliskim zmarłego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

wraz z Radnymi Rady Powiatu

Starosta Sępoleński

Jarosław Tadych

wraz z Zarządem Powiatu

oraz pracownikami

Starostwa Powiatowego

w Sępólnie Krajeńskim

i jednostek organizacyjnych Powiatu

 • śp. Władysław Rembelski

Życzenia Noworoczne

 • autor: Krajna.TV, data: 2021-12-30

Uwaga! Szczepienia objazdowe na terenie powiatu w styczniu!

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych wraz z burmistrzami gmin oraz wójtem przy współpracy z firmą MarAmeD Marcin Janicki serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu do skorzystania w miesiącu styczniu 2022 z objazdowego punktu szczepień na terenie powiatu sępoleńskiego. Objazdowe szczepienia mają na celu uzupełnienie oferty szczepień realizowanych przez POZ-ty na terenie powiatu.

Dla osób nie posiadających Internetowe Konta Pacjenta, certyfikaty będą rozsyłane w formie elektronicznej na ich adresy mailowe, przy zgłoszeniu podczas szczepienia takiej konieczności.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-12-30

Galeria zdjęć

 • Harmonogram szczepień styczeń
  Harmonogram szczepień styczeń
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-12-30

Uchwała Nr 70/215/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2021 roku

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2021-12-30

Nabór wniosków ze środków PFRON w Systemie SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku  informuje, że od 1 stycznia 2022 r. w Systemie SOW - sow.pfron.org.pl zostaną aktywowane nabory wniosków na dofinansowania ze środków PFRON.

Nabory zostaną uruchomione na poniższe zadania:

 • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych;
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób;
 • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2022r. PFRON rekomenduje składanie wniosków o środki finansowe w formie elektronicznej.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:

 • dostęp do internetu,
 • aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
 • profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Wystarczy pełnomocnictwo w SOW w zwykłej formie pisemnej

PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Pełnomocnik jest upoważniony, do dokonywania wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW, np.:

 • podpisać, poprawić i uzupełnić wniosek o dofinansowanie w systemie SOW,
 • udzielić wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku      o dofinansowanie,
 •    zawrzeć i rozliczyć umowę o dofinansowanie,
 • podejmować wszelkie działania związane z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW, a w przypadku odwołania Pełnomocnictwa należy wypełnić odwołanie Pełnomocnictwa i dołączyć do złożonego wniosku w systemie SOW w zakładce ”Załączniki”

Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku dostępnego https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

Więcej szczegółowych informacji w zakresie SOW można także uzyskać kontaktując się:

 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku  nr tel. 52 3898501

 oraz bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

Poniżej zamieszczamy wzory Pełnomocnictwa oraz odwołania Pełnomocnictwa

Dokumenty do pobrania

 • Wzór pełnomocnictwa
 • Wzór odwołania pełnomocnictwa

Pliki do pobrania:

 • autor: Monika Lipecka, data: 2021-12-30

Pliki do pobrania

 • autor: Monika Lipecka, data: 2021-12-30

Uwaga! Opady marznące! Przedłużono ważność ostrzeżenia!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: 17 powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek i włocławski

Ważność: od godz. 10:56 dnia 29.12.2021 do godz. 21:00 dnia 29.12.2021

Przebieg: prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: przedłużono ważność ostrzeżenia.

 

 

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 155., data: 2021-12-29

Podziękowania

 • Podziękowania
  Podziękowania
 • data: 2021-12-29

Uwaga! Opady marznące!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 20:00 dnia 28.12.2021 do godz. 15:00 dnia 29.12.2021 r.

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 154., data: 2021-12-28

Komunikat Starosty Sępoleńskiego - urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

W związku z powyższym ww. jednostki w tym dniu będą nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Starosta Sępoleński 

Jarosław Tadych 

 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Waldemar Stupałkowski 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Artur Żychski

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-12-27

„Złoty Klucz Przedsiębiorczości” – zapraszamy do składania wniosków

Nagroda Starosty Sępoleńskiego „Złoty Klucz Przedsiębiorczości” została ustanowiona Uchwalą Zarządu Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim Nr 113/287/2014  dnia 9 września 2014 roku.

Celem Nagrody jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu sępoleńskiego, promowanie aktywności przedsiębiorców na rynku gospodarczym, postaw proinwestycyjnych i innowacyjnych, a także upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki oraz promocja usług rynku pracy.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą zgłaszać:

 • instytucje,
 • organizacje gospodarcze i zawodowe,
 • stowarzyszenia,
 • władze samorządowe gmin powiatu sępoleńskiego,
 • radni i zarząd powiatu sępoleńskiego,
 • oraz grupy mieszkańców powiatu (co najmniej 10 osób).

Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 10 stycznia 2022 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 11 (pokój nr 38)

 • data: 2021-12-27

Do pobrania:

 • data: 2021-01-04

Nowy samochód na potrzeby Domów Dla Dzieci w Małej Cerkwicy

17 grudnia 2021 roku w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisało umowę z Firmą UNI-CAR BYDGOSZCZ na zakup samochodu 7-osobowego DACIA na potrzeby Domów Dla Dzieci w Małej Cerkwicy. Pieniądze pochodziły z budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz ze zbiórki.pl zorganizowanej przez Panią Kamilę Ciołek, dzięki której udało się zebrać sporą sumę pieniędzy.

Całość inwestycji, to kwota 72300.

Auto jest zarejestrowane i ubezpieczone, oddane przez Starostę Sępoleńskiego p. Jarosława Tadycha pod opiekę Koordynatorów naszych domów.

 • autor: Nadesłane - Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, data: 2021-12-23

Galeria zdjęć

 • Przekazanie samochodu
  Przekazanie samochodu
 • Przekazanie samochodu
  Przekazanie samochodu
 • Przekazanie samochodu
  Przekazanie samochodu
 • Przekazanie samochodu
  Przekazanie samochodu
 • Przekazanie samochodu
  Przekazanie samochodu
 • autor: Nadesłane - Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, data: 2021-12-23

Życzenia świąteczne

 • autor: Krajna.TV, data: 2021-12-23

Życzenia świąteczne

 • Życzenia świąteczne
  Życzenia świąteczne
 • data: 2021-12-21

Komunikat Dyrektora Zarządu Drogowego

Uprzejmie informuję, że dzień 27 grudnia 2021 roku (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

Za utrudnienia przepraszamy

 • autor: Edwin Eckert - Dyrektor Zarządu Drogowego, data: 2021-12-21

Uwaga! Oblodzenie!

Ostrzeżenie meteorologiczne

 Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.12.2021r. do godz. 20:00 dnia 20.12.2021r.

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Temperatura minimalna przy gruncie od -3°C do -1°C. W dalszym okresie utrzyma się temperatura ujemna.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk. Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.  , data: 2021-12-20

XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

17 grudnia (piątek) 2021 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji:

2. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

9. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2022 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu;
 • wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej;
 • wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim;
 • planu pracy Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2022 r.;
 • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2022 r.;
 • przyjęcia „Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030;
 • przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030;
 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021;
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok;
 • rozpatrzenia  wniosku z dnia 29 sierpnia 2021r.;
 • rozpatrzenia skargi mieszkańca Dąbrówki na Starostę Sępoleńskiego;

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-12-17

Galeria zdjęć

 • XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XLI Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-12-17

Komunikat Starosty Sępoleńskiego - urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek)  będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

W związku z powyższym ww. jednostki w tym dniu będą nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Starosta Sępoleński 

Jarosław Tadych 

 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Waldemar Stupałkowski 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Artur Żychski

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-12-15

Bike Krajna 2022

13 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie robocze z organizatorami rajdu rowerowego BIKE KRAJNA 2022. Przyszłoroczny rajd zaplanowany jest na 14 maja i obejmował będzie trzy trasy zarówno na terenie powiatu sępoleńskiego jak i złotowskiego. Spotkanie miało charakter organizacyjny, omówiono wstępne założenia, regulamin oraz trasy. Kolejne spotkania przewidziane są w nowym roku.

W spotkaniu udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych,

Przewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim - Marek Chart,

Dyrektor Biura LGD Krajna Złotowska -  Marek Romaniec,

Komandor - Roman Wawrzyniak,

z ramienia Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – Lidia Sokulska-Tłok, Monika Furmaga.

 • autor: Monika Furmaga

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-12-14

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 9 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:

 1. Omówienie wniosku na przewozy autobusowe w ramach Funduszu Rozwuju na obszarze powiatu sępoleńskiego
 2. Sprawy wniesione.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Powiat Sępoleński przygotowuje aktualnie dokumenty aplikacyjne. W przyszłym roku, na terenie powiatu, funkcjonować ma ta sama ilość linii komunikacyjnych (16 linii). 

Autobusy kursować będą tymi samymi trasami. Planowana jest modyfikacja linii Sępólno- Więcbork polegająca na uruchomieniu dodatkowego, całorocznego, połączenia o godzinie 17:00 z Więcborka do Sępólna oraz kursu w okresie wakacyjnym na tej trasie w godzinach porannych.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Chart

Wicestarosta Sępoleński Pan Andrzej Marach

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski

Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Franciszek Lesinski

Wójt Gminy Sośno Pan Leszek Stroiński

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Pan Artur Juhnke.

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-12-09

Galeria zdjęć

 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-12-09

Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego

Trójstronne porozumienie zawarte dziś (8 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim pomiędzy samorządami województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu sępoleńskiego oraz miasta i gminy Sępólno Krajeńskie pozwoli zbudować nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 241(mała obwodnica miasta Sępólna Krajeńskiego). Trasa połączy się z planowaną obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 25, co umożliwi całkowite wyprowadzenie tranzytu z centrum miasta i poprawę bezpieczeństwa. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej - małej obwodnicy, o długości ok. 1,5 km połączy miejscowość Grochowiec z planowanym rondem na drodze krajowej nr 25. Oprócz drogi krajowej i wojewódzkiej do skrzyżowania z ruchem okrężnym dochodzić będzie droga powiatowa na Jastrzębiec.

- Wykorzystamy szansę jaką daję budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej i dostosujemy do niej również układ dróg wojewódzkich. Nowa trasa nie tylko rozwiąże problem uciążliwego tranzytu. Poprawi również bezpieczeństwo mieszkańców i lepiej skomunikuje tereny inwestycyjne – mówi marszałek Piotr Całbecki.

- Do budowy kujawsko-pomorskich obwodnic planujemy wykorzystać środki unijne na lata 2021-27. Warto jednocześnie podkreślić, że w oparciu o środki województwa w tym roku rozpoczęliśmy remonty innych odcinków tej trasy w powiecie sępoleńskim. Kierowcy korzystają już ze zmodernizowanych odcinków drogi wojewódzkiej nr 241 Więcbork-Zboże oraz Trzciany-Sikorz. Wzmocniliśmy jezdnię, odnowiliśmy oznakowanie i wykonaliśmy pobocza – dodaje wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej - małej obwodnicy, o długości ok. 1,5 km połączy miejscowość Grochowiec z planowanym rondem na drodze krajowej nr 25. Oprócz drogi krajowej i wojewódzkiej do skrzyżowania z ruchem okrężnym dochodzić będzie droga powiatowa na Jastrzębiec.


W pierwszej kolejności opracowane zostanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla przebiegu nowego fragmentu drogi wojewódzkiej. Na podstawie uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji będzie można zlecać dalsze prace projektowo-wykonawcze. W kosztach przygotowania dokumentacji (szacowane na kwotę 300 tys. zł) solidarnie będą partycypowały samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu sępoleńskiego oraz miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Wszystkie strony będą wspólnie działały na rzecz pozyskania funduszy krajowych i zewnętrznych. Przygotowane dokumentacji zajmie około 2 lat.

Liderem zadania jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Podlegający mu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosi wkrótce przetarg na przygotowanie dokumentacji.

Na terenie powiatu sępoleńskiego zrealizowano szereg innych istotnych inwestycji drogowych. Najważniejsze z nich to:

 • modernizacja drogi 241 na odcinku Trzciany-Sikorz - 2,3 km, koszt 2,5 mln zł
 • modernizacja drogi 241 na odcinku Więcbork-Zboże - 1,5 km, koszt 1,6 mln zł.

Zaawansowane prace prowadzone są nad dokumentacją niezbędną do budowy obwodnicy Więcborka. Równocześnie przygotowywane są modernizacje kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 241 na terenie powiatu sępoleńskiego.

8 obwodnic gotowych

Przy wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w regionie wybudowano 8 obwodnic. Inwestycje zostały zrealizowane w:

 • Brodnicy – długość: 2,5 km, koszt: 50 mln zł,
 • Chełmnie – 3,7 km, 14 mln zł,
 • Janikowie (powiat inowrocławski) – 2,6 km, 21 mln zł,
 • Mroczy (w powiecie nakielskim) – 4,2 km, 19 mln zł,
 • Nakle nad Notecią – 2,3 km, 64 mln,
 • Mogilnie – 5 km, 31 mln zł,
 • Pakości (powiat inowrocławski) – 1,9 km, 7 mln zł,
 • Płazowie (w powiecie tucholskim) – 1,7 km, 7 mln zł.

Koszt wszystkich przedsięwzięć to ponad 200 milionów złotych. Zadania były współfinansowane przez samorządy lokalne. Samorząd województwa zapewnił też środki, które pozwoliły przebudować istniejącą sieć drogową, co umożliwiło m.in. wyprowadzenie tranzytu z centrum Aleksandrowa Kujawskiego.

Zaawansowane prace nad kolejnymi zadaniami

Obecnie trwają również prace nad obwodnicą Lubrańca (tryb zaprojektuj i wybuduj) o długości 5,3 km, które pochłoną około 48 mln zł. W kolejnych latach zależy nam na powstaniu kilkunastu obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. W ostatnich miesiącach podobne porozumienia podpisaliśmy w sprawie obwodnic Radzynia Chełmińskiego, Łysomic, Chełmży, Lisewa, Brodnicy. Z listą wszystkich przygotowywanych przedsięwzięć można zapoznać się TUTAJ.

Drogi wojewódzkie – duży plac budowy

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 mln złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Pozyskaliśmy też kolejne 230 mln złotych przeznaczony na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach, co łącznie daje ponad miliard złotych na poprawę jakości wojewódzkich tras. Z listą realizowanych obecnie zadań można zapoznać się na naszej stronie.

Porozumienie podpisali:

Ze strony Województwa Kujawsko - Pomorskiego:

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki;

Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Zbigniew Sosnowski;

Ze strony Powiatu:

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych;

Wicestarosta Andrzej Marach;

Ze strony Gminy Sępólno Krajeńskie:

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

 • autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, data: 2021-12-08

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie w sprawie "małej obwodnicy" Sępólna Krajeńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-12-08

Galeria zdjęć

 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
  Wspólnie dla budowy obwodnicy Sępólna Krajeńskiego
 • autor: fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, data: 2021-12-08

Piecza zastępcza i finanse samorządowe głównymi tematami wideokonferencji Zarządu ZPP

Członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich odbyli kolejną wideokonferencję, by omówić najistotniejsze dla powiatów kwestie. Wśród nich była sytuacja pieczy zastępczej, finanse samorządowe a także konsekwencje Polskiego Ładu dla samorządów. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka.

Sprawy najistotniejsze dla powiatów przedstawiła Bernadeta Skóbel. Pierwszym zagadnieniem była piecza zastępcza i reforma planowana przez ministerstwo w tym zakresie. Ze strony ministerstwa jest otwartość na negocjacje jeśli chodzi o zapisy projektu nowelizacji ustawy. W pierwotnym projekcie przewidziano dwa rozwiązania dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych: pierwsza zakłada, że w odniesieniu do istniejących placówek w art. 19 przewidziano przepis, który miałby na celu rewizję istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy. Ten przepis prawdopodobnie zostanie skreślony. Dla powiatów to dobra informacja, ponieważ nie będzie wznowienia postępowań w sprawie cofnięcia zgód na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Drugi przepis dotyczy tworzenia nowych placówek - przepis w projekcie skierowanym do uzgodnień międzyresortowych co do zasady wprowadzał zakaz tworzenia nowych placówek. Gdyby jednak miało dojść do tworzenia nowych, to tylko za zgodą wojewody i rzecznika praw dziecka. Istnienie tego przepisu jest na razie negocjowane. Jest jednak otwartość na to, by była możliwość tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, jeżeli nie prowadziłoby to do potrzeby zwiększenia miejsc na terenie danego powiatu, czyli np. byłaby możliwość podziału placówek na mniejsze. Bernadeta Skóbel przypomniała też o trwających pracach nad strategią deinstytucjonalizacji, w której przewiduje się likwidację miejsc w pieczy zastępczej i instytucjonalnej do 2035 roku. Wobec tego przepisu nieracjonalne byłoby tworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jeśli zaś chodzi o tworzenie rodzin zastępczych, szczególnie zawodowych, to ministerstwo planuje dużą zmianę polegającą na tym, żeby doprowadzić do derejonizacji realizacji tego zadania, czyli poszukiwania rodzin zastępczych poza teren powiatu. Takie rozwiązanie ma wady i zalety – z jednej strony pozwala na szukanie rodzin zastępczych poza granicami powiatu, ale z drugiej może to doprowadzić do wewnętrznej konkurencji pomiędzy powiatami. W tej kwestii ministerstwo również jest otwarte na kompromis. Ministerstwo zapowiedziało również rozmowy z Ministerstwem Finansów, by być może uruchomić program finansowy do wsparcia powiatów w zakresie tworzenia rodzin zastępczych zawodowych.

Starostowie zwrócili uwagę na problem braku wystarczającej ilości rodzin zastępczych.

Grzegorz Kubalski podzielił się najważniejszymi informacjami z listopadowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pierwsza kwestia dotyczyła finalizacji rozmów dotyczących tzw. ustawy badaniowej. Udało się zawrzeć porozumienie z ministrem Weberem, w wyniku czego w projekcie ustawy odstąpiono od wymogu szkolenia dla osób, które będą z ramienia samorządu prowadziły kontrole stacji kontroli pojazdów, a jednocześnie, jeśli chodzi o wymogi kwalifikacyjne, umożliwiono nabywanie uprawnień w ramach pracy w starostwie. Sam nadzór nad diagnostami i przeprowadzaniem badań technicznych będzie zdejmowany z samorządu. W ramach wzajemnego porozumienia uzgodniono też, że jeszcze w grudniu zaczną się prace dotyczące kwestii postępowania związanych z karami dotyczącymi opóźnienia przy obowiązku zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu.

W wyniku interwencji podjętej przez Związek Powiatów Polskich na Komisji Wspólnej, do jednego z projektu ustaw procedowanego obecnie w Sejmie została wprowadzona poprawka wykluczająca możliwość stosowania art. 155 KPA do spraw związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego. Przepis ten będzie bronił powiaty przed koniecznością ewentualnej zmiany pobranych opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego przez infrastrukturę telekomunikacyjną.

Również w wyniku interwencji Związku Powiatów Polskich, na posiedzeniu Komisji Wspólnej minister Szefernaker wyraźnie wskazał, że zamiarem i intencją prawodawcy jeśli chodzi o kwestie związane z ustalaniem wynagrodzeń dla starostów było to, żeby występowała możliwość wyrównywania wstecznie od 1 sierpnia, co oznacza, że w tych województwach, w których wojewodowie mieli inny pomysł, została przeprowadzona rozmowa i według deklaracji uchwały przewidujące wyrównanie od 1 sierpnia nie będą podważane.

Grzegorz Kubalski nawiązał też do nowelizacji przepisów oświatowych, która przewiduje wzmocnienie roli kuratora względem organu prowadzącego szkoły. Aktualnie jest uzgadniania treść wspólnego wystąpienia wszystkich organizacji samorządowych przeciwko tym przepisom.

Została także podjęta decyzja o tym, że Zespół ds. Infrastruktury ma zostać podzielony, tj. mają z niego zostać wydzielone kwestie klimatu i środowiska do odrębnego zespołu.

W toku dyskusji poruszono również kwestię administracji architektoniczno-budowlanej. Pytano, czy to zadanie własne samorządów czy administracji rządowej. Powołano się na stanowisko Zarządu ZPP z 2013 roku.

Zwrócono także uwagę na poziom kontraktowania świadczeń w zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach. Do tej pory NFZ nie przedstawił nowych poziomów finansowania dla tych placówek.

Omówiono też konsekwencje, jakie dla powiatów może mieć Polski Ład.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-12-03

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim, informuje, że od  16 listopada 2020 r. funkcjonuje usługa w ramach projektu centralnego „Rezerwacja wizyty w urzędzie”, na podstawie której sprawy w urzędzie można załatwić tylko po uprzednim umówieniu się na wizytę osobiście, telefonicznie (052 388 83 38) oraz elektronicznie poprzez system „Rezerwacja wizyty w urzędzie”, dostępny na stronie internetowej https://wizyta.podatki.gov.pl /.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy rezerwacji wizyt w urzędzie poprzez stronę internetową https://wizyta.podatki.gov.pl/ jako najbardziej dogodnego dla Państwa sposobu umawiania się na wizytę w Urzędzie Skarbowym.

Ważne!

 • Nie musimy rezerwować wizyty, jeśli chcemy jedynie złożyć dokumenty, a nasza sprawa nie wymaga konsultacji z pracownikiem urzędu.
 • autor: Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-12-06

Podpisanie umowy na przebudowę i modernizację infrastruktury sportowej

Dnia 3 grudnia w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Zakładem Usługowo - Handlowym Budownictwa Jerzy Szynwelski.

Zamawiającego - Powiat Sępoleński reprezentowali:

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;

Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński;

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu.

Wykonawcę - Zakład Usługowo - Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski reprezentował:

Jerzy Szynwelski – Właściciel

Wykonawca w ramach umowy przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Przebudowie i modernizacji infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim (remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim).

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie nowej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią poliuretanową bezspoinową;
 • wymianę grzejników Faviera na grzejniki aluminiowe;
 • wymianę drzwi wejściowych do sali gimnastycznej;
 • wykonanie wentylacji sali gimnastycznej;
 • renowację istniejących drabinek gimnastycznych;
 • wyrównanie ścian i sufitów wraz z wykonaniem powłok malarskich;
 • montaż koszy do koszykówki oraz wielofunkcyjnych listew do mocowania siatki do siatkówki;
 • montaż siatek ochronnych na istniejących oknach;
 • wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń na sali gimnastycznej.

Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawował będzie Pan Zbigniew Klinicki

Zakończenie robót planowane jest na 31 marca 2022 roku.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-12-03

Galeria zdjęć

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-12-03

Uwaga! Oblodzenie!

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 20:00 dnia 02.12.2021 do godz. 08:00 dnia 03.12.2021

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna przy gruncie około -8°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 147., data: 2021-12-02

SPOTKANIE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku zorganizowało dnia 22 listopada r. spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030” oraz „Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030”. Spotkanie odbyło się w Sali L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj., ul. T. Kościuszki 11, na które zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych, instytucji, podmiotów, organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

W powyższym spotkaniu udział wzięło 21 osób, na którym omówione zostały założenia projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030” oraz „Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030”.

Galeria zdjęć

 • SPOTKANIE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  SPOTKANIE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 • SPOTKANIE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  SPOTKANIE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 • SPOTKANIE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  SPOTKANIE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 • autor: Małgorzata Jasiniewska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2021-11-22

Uwaga! Silny wiatr!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1.

Obszar: Dotyczy wszystkich powiatów

Ważność: od godz. 03:00 dnia 02.12.2021 do godz. 17:00 dnia 02.12.2021

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,
w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Maria Poświata Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 146., data: 2021-12-01

Uwaga! Szczepienia objazdowe na terenie powiatu w grudniu!

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych wraz z burmistrzami gmin oraz wójtem przy współpracy z firmą MarAmeD Marcin Janicki serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu do skorzystania w miesiącu grudniu 2021 z objazdowego punktu szczepień na terenie powiatu sępoleńskiego. Objazdowe szczepienia mają na celu uzupełnienie oferty szczepień realizowanych przez POZ-ty na terenie powiatu.

Szczepienia nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Będzie możliwość szczepienia tylko osób pełnoletnich pierwszą, drugą lub przypominającą dawką szczepionki Pfizer lub jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson.

Uwaga! Sprostowanie omyłki pisarskiej w harmonogramie szczepień na grudzień 2021 Informujemy, że planowane szczepienia dnia 29 grudnia 2021 roku (środa) w Gminie Sośno w świetlicy w Wielowiczu będzie się odbywać w godzinach 11:00 – 13:00.

 • data: 2021-11-30

Harmonogram Szczepień

 • Harmonogram szczepień grudzień
  Harmonogram szczepień grudzień
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-11-30

Uwaga! Od 1 grudnia nowe obostrzenia!

 • Nowe ograniczenia krajowe
  Nowe ograniczenia krajowe
 • autor: Ministerstwo Zdrowia, data: 2021-11-30

Uwaga! Oblodzenie!

Ostrzeżenie meteorologiczne! Oblodzenie!

Stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem

i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-11-29 21:00
Do: 2021-11-30 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Woźniak
Czas wydania: 2021-11-29 12:11
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyn

 • autor: Imgw, data: 2021-11-29

XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

26 listopada (piątek) 2021 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji:

 • stwierdzenie quorum,
 • przedstawienie porządku obrad.

2. Zaawansowanie prac związanych z budową obwodnic Sępólna Kraj. i Kamienia Kraj. oraz innych inwestycji drogowych w obrębie drogi krajowej.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego.

9. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • ustalenia opłat na 2022 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-29

Galeria zdjęć

 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XL Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-11-26

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 23 listopada 2021 roku w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku odbył się Konwent Powiatu Sępoleńskiego.

Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:

 1. Transport publiczny na terenie Powiatu Sępoleńskiego realizowany przez PKS Chojnice,
 2. Pandemia na terenie Powiatu Sępoleńskiego – stan faktyczny, szczepienia i wymazy.
 3. Sprawy wniesione.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Chart

Wicestarosta Sępoleński Pan Andrzej Marach

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Pan Wojciech Głomski

Wójt Gminy Sośno Pan Leszek Stroiński

Zastępca Burmistrza Więcborka Pan Jacek Masztakowski

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Pan Artur Juhnke,

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Pani Kamila Jabłońska,

Prezes Zarządu NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku  Pani Maria Kiełbasińska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. Pani Elżbieta Estkowska,

PKS Chojnice – Pani Marlena Milachowska.

 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2021-11-29

Galeria zdjęć

 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwent Powiatu Sępoleńskiego
  Konwent Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Katarzyna Włodarczak, data: 2021-11-23

Podpisanie umowy na instalację fotowoltaiczną dla LO w Sępólnie

Dnia 26 listopada, w gabinecie Starosty Sępoleńskiego podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Instalacja będzie realizowana w ramach zadania "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim".
Umowę uroczyście podpisali:
Mariola Florczak  - reprezentująca firmę FOTECH z Sępólna Krajeńskiego.
Powiat Sępoleński reprezentowali Starosta Sępolenski - Jarosław Tadych; Wicestarosta - Andrzej Marach oraz Skarbnik Powiatu - Małgorzata Masiłkin
Instalacja zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem do 17 grudnia 2021 roku.

 • autor: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju , data: 2021-11-26

Zdjęcia z podpisania umowy w gabinecie Starosty

 • zdjęcie z podpisania umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w LO w Sępólnie
  zdjęcie z podpisania umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w LO w Sępólnie
 • zdjęcie z podpisania umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w LO w Sępólnie
  zdjęcie z podpisania umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w LO w Sępólnie
 • autor: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju , data: 2021-11-26

Uwaga! Ważna zmiana! Punkt Pobrań Drive-Thru w Sępólnie Kraj. czynny także w niedzielę!

INFORMACJA  DLA   PACJENTA W  ZAKRESIE PUNKTÓW POBRAŃ DRIVE -THRU W SĘPÓLNIE ORAZ WIĘCBORKU

Uwaga! Ważna zmiana! Punkt Pobrań Drive-Thru w Sępólnie Kraj. czynny także w niedzielę!

Szpital Powiatowy w Wiecborku prowadzi Mobilny Punkt Pobrań Drive –Thru  w Sępólnie Kraj. ul. Chojnicka 19 czynny  od dnia 06 lutego 2022 roku - 6 dni w tygodniu tj.  od poniedziałku do  piątku w godzinach od 15:00 do 17:00  oraz w niedzielę w godzinach 10:00 - 12:00

Nadal pozostaje  czynny Punkt Pobrań w Więcborku ul. Mickiewicza 26, czynny od dnia 06 lutego 2022 roku - 5 dni w tygodniu tj.  od poniedziałku do  piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

W punkcie pobrań  można wykonać testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR.

Badanie będzie można wykonać nieodpłatnie na podstawie wystawionego zlecenia oraz odpłatnie.

Ceny badań :

 1. Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metod real time RT-PCR – 380 zł (wynik 1 dzień roboczy)
 2. Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 – 129 zł ( wynik do 3 godzin)- wykonywane
  w punkcie pobrań w Więcborku.

Badania wykonywane będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny
pod nr tel.  664 995 195.

Formy/metody płatności:

– Za testy w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR należy zapłacić przed wykonaniem badania dokonując przelewu na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy
w Więcborku Numer rachunku: 10816200030000141420000010 lub w Kasie Szpitala
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30

– Za wykonanie Szybkiego Testu Antygenowego opłaty pobiera się na miejscu – płatność   kartą lub gotówką.

 • autor: Szpital Powiatowy w Więcborku, data: 2021-11-25

Ptasia grypa! Ważne informacje!

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie z dnia 16 listopada 2021r w sprawie ustalenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatu sępoleńskiego.

 • autor: Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii, data: 2021-11-16

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 16 listopada

 • autor: Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii, data: 2021-11-16

Uwaga! Opady marznące!

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski

Ważność: od godz. 03:00 dnia 23.11.2021 do godz. 09:00 dnia 23.11.2021

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

 

 • autor: Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.   Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 141., data: 2021-11-22

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Była to wspaniała okazja do wręczenia życzeń i podziękowań przez władze samorządowe powiatu sępoleńskiego. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy na rzecz osób potrzebujących z rąk Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu – Zofi Krzemińskiej oraz Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha otrzymali:

 1. Mieczysław Kaproń – Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka
 2. Elżbieta Maziarz – Rudnik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 3. Beata Lida – Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku
 4. Justyna Krzysztofek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku
 5. Sylwia Blok – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim
 6. Przemysław Dziubiński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
 7. Wiesława Stafiej – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej

Starosta Sępoleński dziękując dyrektorom powiatowych jednostek pomocy społecznej, skierował za ich pośrednictwem podziękowania dla wszystkich pracowników reprezentowanych instytucji. Ponieważ praca socjalna to wielka odpowiedzialność i służba, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i szczególnych umiejętności, ale przede wszystkim wielkiego serca i niezwykłej odwagi.

W tym szczególnym dniu Wiceprzewodnicząca Rady i Starosta Sępoleński dziękowali za zaangażowanie i profesjonalizm, życząc wszystkim pracownikom entuzjazmu i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-22

Galeria zdjęć

 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • Dzień Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-22

Uwaga! Oblodzenie!

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski

Ważność: od godz. 00:00 dnia 22.11.2021 do godz. 08:00 dnia 22.11.2021

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 30%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Dariusz Gimiński Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 140., data: 2021-11-21

Życzenia z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 • Życzenia z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego
  Życzenia z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 • autor: Andrzej Marach, data: 2021-11-21

Uwaga! Silny wiatr!

Zjawisko: Silny wiatr/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 19:00 dnia 19.11.2021 do godz. 04:00 dnia 20.11.2021

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.  Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 139., data: 2021-11-19

Spotkanie z przedstawicielem PKS Bydgoszcz

W dniu 18.11.2021 r. odbyło się spotkanie ze Starostą Jarosławem Tadychem, Wicestarostą Andrzejem Marachem, Wójtem Sośna Leszkiem Stroińskim, Dyrektorem Wydziału Komunikacji i Dróg Arturem Juhnke z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy. Podczas spotkania dokonano podsumowania funkcjonowania linii autobusowych na trasie Bydgoszcz- Kamień Krajeński oraz połączenia z Mroczy w kierunku Sośna.

Na podstawie ustalonych informacji oraz wniesionych uwag od mieszkańców powiatu sępoleńskiego dotyczących funkcjonowania w/w tras wyznaczono termin następnego spotkania.

Celem tego spotkania będzie sprecyzowanie zasad funkcjonowania linii autobusowych na trasie Bydgoszcz – Kamień Krajeński w roku 2022.

 • autor: Andrzej Marach, data: 2021-11-19

Galeria zdjęć

 • Spotkanie z przedstawicielem PKS Bydgoszcz
  Spotkanie z przedstawicielem PKS Bydgoszcz
 • Spotkanie z przedstawicielem PKS Bydgoszcz
  Spotkanie z przedstawicielem PKS Bydgoszcz
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-18

Deficytowe budżety w wielu powiatach. To będzie rok inny niż wszystkie

Samorządy przygotowały już projekty budżetów na 2022 r., które teraz będą analizowane przez regionalne izby obrachunkowe oraz omawiane przez radnych. W związku ze zmianami podatkowymi oraz innymi niewiadomymi, będą to budżety wyjątkowo trudne. Nie inaczej – jak podkreśla prezes zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka – będzie w przypadku powiatów.

 • samorządy wskazują na dużą niepewność: czy, jakiej wielkości i kiedy dostępne będą środki unijne w ramach nowej perspektywy; co przyniosą zmiany podatkowe zapowiadane w ramach Polskiego Ładu.
 • Przy deficycie bieżącym w wielu powiatach rok 2022 będzie jednym z lepszych pod względem poziomu wydatków inwestycyjnych. Będzie tak w tych powiatach, które otrzymały znaczące środki z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - mówi Andrzej Płonka;
 • Prezes ZPP wskazuje na zjawisko powszechne - zmniejszenie dochodów z podatków. Skala zmian podatkowych jest tak głęboka, że ich skutki dotkną wszystkie samorządy. Poniosą one też wyższe wydatki związane z inflacją i drożejącą energią.

Do 15 listopada – jak co roku – włodarze jednostek samorządu terytorialnego mieli obowiązek przedłożyć w regionalnych izbach obrachunkowych projekty budżetów na 2022 rok. Ostatecznie uchwalane są one w drugiej połowie grudnia, ewentualnie w styczniu, więc do czasu głosowania podczas sesji rady jeszcze sporo może się w nich zmienić.

Samorządowcy podkreślają jednak, że w tym roku zmiany mogą być większe niż zwykle. Powodem jest duża niepewność dotycząca m.in. tego, czy i w jakiej ilości, a także kiedy dostępne będą środki unijne w ramach nowej perspektywy oraz co w rzeczywistości przyniosą kolejne zmiany podatkowe, tym razem w ramach Polskiego Ładu.

Wielu wójtów, burmistrzów, starostów czy prezydentów miast ostrożnie podeszło do przygotowania przyszłorocznych planów, licząc, że w kolejnych tygodniach przynajmniej część niewiadomych się wyjaśni.

Sprawdź: Budżety na 2022 rok zaplanowane. Ale wciąż nie wiadomo jakie będą

Deficyty dowodem kryzysu finansów samorządowych

Prezes Związku Powiatów Polskich i starosta bielski Andrzej Płonka podkreśla, że budżety powiatów na rok 2022 będą różniły się w sposób znaczący nie tylko od budżetów roku 2021, ale też i budżetów wcześniejszych.

- Zacznę od rzeczy, która będzie najbardziej widoczna i będzie stanowiła jakościową zmianę. Do roku bieżącego obowiązywała zasada równoważenia wydatków bieżących. Nie było możliwe uchwalenie budżetu przewidującego deficyt na wydatkach bieżących czy - mówiąc innymi słowy - przewidującego ujemną nadwyżkę operacyjną. W związku ze zmianami prawnymi w roku 2022 wiele powiatów uchwali budżet deficytowy - co będzie najbardziej dobitnym dowodem kryzysu finansów samorządowych - zwraca uwagę prezes ZPP.

Andrzej Płonka dodaje, że paradoksalnie jednocześnie wystąpi bardzo wysoka nadwyżka operacyjna na koniec roku 2021, ponieważ środki w ramach puli 8 mld zł rządowego wsparcia dla całości sektora samorządowego będą przekazywane w roku bieżącym z założeniem, że poprzez nadwyżkę pokryją deficyt w roku następnym. Zaznacza przy tym, że szacowany ubytek w dochodach wyniesie w 2022 r. ok. 12 mld zł.

Zobacz też: Pomimo pandemii wyniki budżetów gmin są lepsze

Wyższe wydatki inwestycyjne, mniej z podatków

- Przy deficycie bieżącym w wielu powiatach rok 2022 będzie jednym z lepszych lat pod względem poziomu wydatków inwestycyjnych. Będzie tak w tych powiatach, które otrzymały znaczące środki z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - przyznaje starosta bielski. - Zmianą ilościową będzie występujące wszędzie zmniejszenie dochodów podatkowych. Po prostu skala zmian podatkowych była zbyt głęboka, aby nie odbiło się to na praktycznie wszystkich jednostkach samorządu - dodaje.

Szef ZPP wskazuje ponadto, że jednocześnie według innego mechanizmu będzie naliczony udział w PIT.

- Oznacza to tyle, że w odróżnieniu od tego i poprzednich lat w roku 2022 zwiększone wykonanie PIT-u nie przełoży się na automatyczne zwiększenie dochodów w tym roku budżetowym. Po stronie wydatkowej będzie wyraźnie widoczna presja płacowa, a także drastycznie rosnące koszty zakupu energii, towarów i usług. Inflacja nie dotyka bowiem tylko mieszkańców, ale też jednostki samorządu - kwituje Andrzej Płonka.

Czytaj: Poznań ma budżet na 2022 rok. Straci 259 mln zł

 • autor: www.portalsamorzadowy.pl, data: 2021-11-19

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2022 r.”

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż w dniu 19 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2022 r.”

Przedmiotowe zadanie będzie realizowała Fundacja „Civitas” z siedzibą w Nakle Nad Notecią. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2022 r. wynosi 64.020,00 zł

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

Starosta Sępoleński

/-/ Jarosław Tadych

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-11-19

Uchwała Nr 67/206/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 listopada 2021 roku

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2021-11-19

LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

W dniu 15 listopada 2021r ., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Sępoleńskiego (LPW). W spotkaniu uczestniczyło 14 z 23 członków partnerstwa. Byli to przedstawiciele:

- lokalnych samorządów (Gmina Więcbork, Gmina Sępólno Kraj., Gmina Kamień Krajeński, Powiat Sępoleński);

- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;

- spółek wodnych (GSW Więcbork, GSW Sępólno Kraj., GSW Sośno oraz GSW Kamień Kraj.);

- Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Bydgoszcz;  

- Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;

- Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie;

W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie – pan Ryszard Zarudzki oraz Starosta Sępoleński.

Jako pierwszy, głos zabrał przewodniczący LPW pan Andrzej Basiński, który przywitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności partnerstwa za okres sprawozdawczy tj. od 22.12.2020 r., do 15.11.2021 r., W kolejnym punkcie głos przekazano Dyrektorowi K-PODR w Minikowie – panu dr Ryszardowi Zarudzkiemu, który to przypomniał cel tworzenia lokalnych partnerstw oraz przedstawił aktualne i planowane przez rządzących ścieżki dostępu do środków finansowych z zakresu gospodarki wodnej. Po wystąpieniu zaproszonego gościa przewidziano czas na zadawanie pytań oraz dyskusję, która była bardzo merytoryczna i burzliwa. 

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2021-11-17

Galeria zdjęć

 • LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
  LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
 • LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
  LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
 • LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
  LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
 • LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
  LOKALNE PARTNERSTWO WODNE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-17

Kampania Darczyńców 2021

Szanowny Darczyńco!

To nie Ty? Nie jesteś Darczyńcą w Szlachetnej Paczce? A może to właśnie jest początek historii, w której czyjeś życie zmieni się na lepsze?

Dzięki Twojej empatii, ofiarności i zaangażowaniu jedna z rodzin z naszego powiatu będzie miała szansę uwierzyć w siebie i w innych ludzi. Dzięki Twojej paczce polepszy się jej codzienność. Dzięki Tobie będzie miała lepsze Święta.

Myślisz, że to musi być trudne? A czy skrzyknąć rodzinę, znajomych, współpracowników i zrobić składkę, to dużo? Wejdź na stronę Szlachetnej Paczki, wybierz Gminę Sępólno i przekonaj się, jak łatwo można zmienić  życie potrzebujących osób.

Czasami czyjeś marzenia, to rzeczy najprostsze. Czasami po prostu potrzeba kogoś, kto ma odwagę przejąć inicjatywę. Kogoś, kto potrafi przejąć się losem innych i nieść pomoc. Podaruj innym lepsze Święta. Zostań Darczyńcą w swojej okolicy.

 • autor: Robert Czerechowski - Lider Rejonu Szlechetnej Paczki, data: 2021-11-16

MOBILNY PUNKT POBRAŃ DRIVE-THRU W SZPITALU W WIĘCBORKU

Mobilny Punkt Pobrań Drive –Thru od dnia 15 -11-2021r. działający w szpitalu Powiatowym w Więcborku będzie czynny pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do  piątku w godzinach od 9:00 do 11:00.

W punkcie pobrań  można wykonać testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR oraz szybkie testy antygenowe.

Badanie będzie można wykonać nieodpłatnie na podstawie wystawionego zlecenia oraz odpłatnie.

Ceny badań :

 • Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metod real time RT-PCR – 380 zł (wynik 1 dzień roboczy)
 • Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 – 129 zł (wynik do 3 godzin)

Badania wykonywane będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny pod nr tel. 664 995 195.

Formy/metody płatności:

 • Za testy w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR należy zapłacić przed wykonaniem badania dokonując przelewu na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Więcborku Numer rachunku: 10 8162 0003 0000 1414 2000 0010 lub w Kasie Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30
 • Za wykonanie Szybkiego Testu Antygenowego opłaty pobiera się na miejscu – płatność kartą lub gotówką.
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-11-16

ŚRÓDMIEŚCIE SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO – OFICJALNIE OTWARTE

Setki mieszkańców miasta, przedstawiciele sąsiednich samorządów, a nawet parlamentarzyści wzięli udział w uroczystości otwarcia nowo zrewitalizowanej strefy śródmiejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Uroczystość odbyła się 11 listopada wieczorem. Połączoną ją także z drugą częścią miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Rewitalizacja śródmieścia obejmowała gruntowną przebudowę płyty rynku miejskiego wraz z przylegającymi do niego uliczkami. Powstały nie tylko nowe nawierzchnie, ale także elementy małej architektury. Jest nawet fontanna. Cały obszar zyskał zupełnie nowy wygląd. Ulica Kościelna do skrzyżowania z ulicą Średnią jest teraz deptakiem. Przebudowano także obszar przy kościele pw. św. Bartłomieja.

Cała inwestycja kosztowała 9 milionów złotych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała 3,6 mln złotych unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Otwarcie i prezentacja nowej inwestycji miała wyjątkową oprawę. Na płycie Placu Wolności prezentowali się artyści z całego regionu. Były też grupy rekonstrukcyjne oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Jednym elementów uroczystości było także wmurowanie w płytę rynku kapsuły czasu. Wewnątrz znajdują się listy napisane przez dzieci, pamiątkowy medal oraz publikacja opisująca badania archeologiczne przeprowadzone w tym roku w centrum miasta. Kapsuła ma być otwarta za 50 lat. Inicjatorzy akcji życzyli sobie, aby w roku 2071 otworzyli ją autorzy umieszczonych w środku listów. 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowali:

Jarosław Tadych- Starosta Sępooleński

Andrzej Marach - Wicestarosta Sepoleński

Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Katarzyna Kolasa - Członek Zarzadu Powiatu

Danuta Zalewska - Radna Rady Powiatu

Agnieszka Seydak - Radna Rady Powiatu

 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2021-11-12

Galeria zdjęć

 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
  Śródmieście Sępólna Krajeńskiego oficjalnie otwarte
 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2021-11-11

Święto Niepodległości

11 listopada na terenie powiatu odbyły się uroczystości upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości.

Święto Niepodległości - Sępólno Krajeńskie

 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2021-11-11

Święto Niepodległości - Więcbork

 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • autor: www.wiecbork.pl, data: 2021-11-11

Święto Niepodległości - Sośno

 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • Święto Niepodległości
  Święto Niepodległości
 • autor: www.sosno.pl, data: 2021-11-11

Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19

Dnia 9 listopada 2021 roku, w gabinecie Starosty, uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, reprezentowanym przez: Jarosława Tadycha  – Starostę Sępoleńskiego i Andrzeja Maracha – Wicestarostę Sępoleńskiego a Podmiotem Leczniczym - MarAmeD – reprezentowanym przez Marcina Janickiego – właściciela.

Celem porozumienia o współpracy jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego szczepień ochronnych przeciw Covid-19, przy współpracy z gminami z terenu powiatu.

W porozumieniu z samorządami gmin z terenu powiatu stworzono harmonogram Szczepień Objazdowych (SO) na terenie Powiatu Sępoleńskiego, stanowiący załącznik do niniejszej umowy a pozwalający każdemu chętnemu mieszkańcowi powiatu się zaszczepić czy doszczepić trzecią dawką przypominającą.

Objazdowe szczepienia mają na celu uzupełnienie oferty szczepień realizowanych przez POZ-ty na terenie powiatu.

Szczepienia nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Szczepienia są dostępne dla osób pełnoletnich pierwszą, drugą lub przypominającą dawką szczepionki Pfizer lub jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson a 20 listopada (sobota) także dla osób nieletnich (12+).


Poniżej przedstawiamy harmonogram szczepień listopad 2021:

Lp.

DATA

GMINA

MIEJSCE SZCZEPIENIA

GODZINY

DLA  KOGO

1.

 

13.11.2021 (sobota)

Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie -  Liceum Ogólnokształcące w Sępolnie Krajeńskim – ul. Młyńska 42

 09:00-11:00

tylko osoby pełnoletnie

Więcbork

Więcbork - Więcbork Centrum Aktywności Seniora  (parking za Urzędem) ul. Mickiewicza 22

12:00-14:00

tylko osoby pełnoletnie

Kamień Krajeński

Radzim - świetlica wiejska KGW bloki

 

15:00-17:00

tylko osoby pełnoletnie

2.

 

 

15.11.2021

(poniedziałek)

Sośno

Wielowicz – sala wiejska – Wielowicz 27

 

 11:00-13:00

tylko osoby pełnoletnie

Więcbork

Sypniewo – Wiejski Dom Kultury

 

14:00-16:00

tylko osoby pełnoletnie

Kamień Krajeński

Witkowo - świetlica wiejska

 

17:00-19:00

tylko osoby pełnoletnie

3.

17.11.2021 (środa)

Sośno

Mierucin – sala wiejska – Mierucin 36

 

 11:00-13:00

tylko osoby pełnoletnie

Więcbork

Runowo Krajeńskie - Świetlica Wiejska

 

14:00-16:00

tylko osoby pełnoletnie

Kamień Krajeński

Płocicz - Wiejski Dom Kultury

 

17:00-19:00

tylko osoby pełnoletnie

4.

20.11.2021

(sobota)

Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie -  Liceum Ogólnokształcące w Sępolnie Krajeńskim – ul. Młyńska 42

 10:30-12:30

osoby pełnoletnie oraz nieletnie od 12 roku życia

Więcbork

Więcbork - Więcbork Centrum Aktywności Seniora  (parking za Urzędem) ul. Mickiewicza 22

13:00-15:00

osoby pełnoletnie oraz nieletnie od 12 roku życia

Kamień Krajeński

Obkas – świetlica Wiejska

15:30 – 17:30

osoby pełnoletnie oraz nieletnie od 12 roku życia

5.

22.11.2021

(poniedziałek)

Sośno

Skoraczewo – sala wiejska – Skoraczewo 36

 

11:00 – 13:00

tylko osoby pełnoletnie

Więcbork

Sypniewo – Wiejski Dom Kultury

 

14:00-16:00

tylko osoby pełnoletnie

Kamień Krajeński

Zamarte – świetlica wiejska

 

17:00 – 19:00

tylko osoby pełnoletnie

6.

24.11.2021 (środa)

Sośno

Sośno - Gminny Dom Kultury w Sośnie

 

 11:00-13:00

tylko osoby pełnoletnie

Więcbork

Zakrzewek - Świetlica Wiejska

 

14:00-16:00

tylko osoby pełnoletnie

Kamień Krajeński

Mała Cerkwica - Świetlica Wiejska

17:00-19:00

tylko osoby pełnoletnie

7.

27.11.2021

(sobota)

Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie -  Liceum Ogólnokształcące w Sępolnie Krajeńskim – ul. Młyńska 42

9:00 – 11:00

tylko osoby pełnoletnie

Więcbork

Więcbork -Centrum Aktywności Seniora (parking za Urzędem) ul. Mickiewicza 22

12:00 – 14:00

tylko osoby pełnoletnie

Kamień Krajeński

Duża Cerkwica - Świetlica Wiejska

15:00 -17:00

tylko osoby pełnoletnie

8.

29.11.2021

(poniedziałek)

Sośno

Dębiny - Remiza OSP – Dębiny 20

 

 11:00-13:00

tylko osoby pełnoletnie

Więcbork

Sypniewo – Wiejski Dom Kultury

 

14:00-16:00

tylko osoby pełnoletnie

Kamień Krajeński

Orzełek - Świetlica Wiejska

17:00-19:00

tylko osoby pełnoletnie

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-11-09

Galeria zdjęć

 • Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19
  Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19
 • Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19
  Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19
 • Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19
  Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19
 • Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19
  Objazdowe szczepienia ochronne przeciwko Covid-19
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-09

Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

W dniu 9.11.2021 r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie Starosty Jarosława Tadycha z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Panem Przemysławem Dąbrowskim. W spotkaniu uczestniczył również Wicestarosta Andrzej Marach oraz Dyrektor Zarządu Dróg w Sępólnie Kraj. Edwin Eckert.

Tematy, które były poruszone dotyczyły:

– budowy obwodnicy w gminie Więcbork wzdłuż drogi nr 241 w kontekście rozbudowy  DP 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork

– wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 Więcbork-Sępólno Kraj. -Tuchola.

- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Wiele-Więcbork;

- budowy ronda na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki, ks. Popiełuszki, oraz Odrodzenia w Sępólnie Krajeńskim;

- remontu drogi wojewódzkiej nr 241 odcinka około 500 m na ul. Sienkiewicza w Sępólnie Krajeńskim;

- remontu drogi wojewódzkiej nr 241 przez miasto Więcbork;

 • autor: Monika Wojtalewicz , data: 2021-11-09

Galeria zdjęć

 • Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-09

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030”
oraz
„Powiatowego programu działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim
na lata 2022-2030”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku zaprasza mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030” oraz „Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030”.

Konsultacje trwać będą od 08.11.2021r. do 22.11.2021r.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030” stanowi załącznik nr 1.

Projekt „Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030” stanowi załącznik nr 2.

Prosimy o przesyłanie uwag, opinii i wniosków do treści zawartych w projekcie strategii i programu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030” oraz „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2020”. Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki nr 3 i 4. Wypełnione formularze prosimy złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@pcprwiecbork.pl w terminie
do dnia 22.11.2021r. (decyduje data wpływu do jednostki).

W terminie 30 dni od dnia zamknięcia konsultacji społecznych na stronie internetowej
PCPR zamieszczone zostaną wyniki konsultacji.

 • autor: Małgorzata Jasiniewska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2021-11-09

Pliki do pobrania

 • autor: Małgorzata Jasiniewska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2021-11-09

„Proponowane zmiany w prawie oświatowym to szokujący pomysł” – wywiad z Krzysztofem Maćkiewiczem

Dlaczego zmiany proponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki budzą tyle emocji? I czy pandemia to dobry moment na rewolucje w oświacie? „To absolutnie nie służy rozwojowi i temu, co mamy na myśli mówiąc o samorządowej szkole. Są to szokujące propozycje i nie zgadzam się z nimi” – przyznaje Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski , Wiceprezes Zarządu ZPP.

Wielu Starostów sprzeciwia się proponowanym zmianom w prawie oświatowym. Dlaczego tak się dzieje? Czy te przepisy mogą być w jakimś stopniu niebezpieczne?

Nie wiem czy niebezpieczne, ale to zdecydowanie szokujący pomysł. Od ponad dwudziestu lat, kiedy istnieje samorząd powiatowy, budowaliśmy to z przekonaniem, że właśnie szkoła, za którą odpowiadają powiaty, ma być również szkołą samorządową. A jeśli samorządową, to rola organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest nieodzowna. Tego nikt z nas nie kwestionuje. Natomiast pójście w kierunku, który obecnie zamierza czynić Ministerstwo Edukacji i Nauki jest całkowitym tego zaprzeczeniem, bowiem nie wyobrażam sobie, aby w samorządowej szkole, organ prowadzący nie miał istotnego wpływu na to, kto tą szkołą kieruje, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów. Nie wyobrażam sobie, aby w sytuacji koniecznej, organ prowadzący nie mógł egzekwować swoich racji, za które także ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, że organ, jakim jest kurator, ma zupełnie inne zdanie. Ale to my jesteśmy „na pierwszej linii frontu” i to my wobec środowiska ponosimy odpowiedzialność za kształt tego, jak szkoła wygląda i jak jest kształcona młodzież. Wreszcie nie wyobrażam sobie, aby w samorządowej szkole tak głęboko ingerowała administracja rządowa w to, w jakim kierunku ma pójść całkowity rozwój oświaty. Nasza rola zostanie wówczas całkowicie spłycona. I tu już nie chodzi o to, że ciągle mówimy o braku środków finansowych na przykład na wynagrodzenie dla nauczycieli. Nikt z samorządów nie kwestionuje tego, że naszym obowiązkiem jest współfinansowanie oświaty, ale nie może być tak, że nam nie starcza środków na wynagrodzenie dla nauczycieli. A dzisiaj próbując dokonywać tych zmian próbuje się niejako skłócić środowisko, mówiąc, że teraz będzie bardzo dobrze, bo teraz damy dużo pieniędzy, a te niedobre samorządy nie powinny się wtrącać. To absolutnie nie służy rozwojowi i temu, co mamy na myśli mówiąc o samorządowej szkole. Dlatego powtórzę, że są to szokujące propozycje i też się z nimi nie zgadzam.

Czy pandemia to dobry moment na takie zmiany w szkołach?

To jest kolejny, poważny problem, bo w procesie kształcenia wszyscy uczyliśmy się nowych form związanych z pracą zdalną. A szczególnie trudna jest nauka zdalna. Wtedy nawet nauczyciele mieli problem z prowadzeniem zajęć, nie mówiąc już o młodzieży. To dopiero początek roku szkolnego w szkołach, nie wiemy co będzie dalej, już widzimy rosnącą liczbę zachorowań. I w tym momencie, gdy mamy problemy o których również dyskutowaliśmy na niedawno odbytym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, jak braki kadrowe w pediatrii, braki kadrowe w psychiatrii, o tym, że nie ma specjalistów, którzy powinni dzieciom i młodzieży pomagać, seruje się pomysły, które naprawdę nie są najkonieczniejsze. Zawsze będę twierdził, że pewna ewolucja musi następować, bo świat się zmienia, ale nie może być to działanie nieodpowiedzialne. Takie, które jest tworzone tylko i włącznie dlatego, że ktoś ma taki a nie inny pomysł.

Środowisko samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich, wyraźnie akcentują swoje stanowisko w sprawie zmian w oświacie. Czy resort edukacji w jakikolwiek sposób odnosi się do tych postulatów?

Mam nadzieję, że stanowisko przyjęte podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego ZPP będzie w uwagą przyjęte przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W przeszłości bywało tak, że otrzymywaliśmy odpowiedź na podejmowane stanowiska, sądzę, że będzie podobnie i w tym przypadku. A czy nasze, zdecydowane zdanie w obszarze, o którym rozmawiamy będzie wzięte pod uwagę, zobaczymy. Myślę, że tak. Wypowiadam się trochę optymistycznie, dlatego że z wielu pomysłów, które pojawiały się w ostatnich miesiącach, dotyczących podobnych obszarów, po wsłuchaniu się w opinię samorządów, wycofywano się bądź kierowano do dalszych konsultacji. Mam nadzieję, że i tym razem zechce się nas wysłuchać. Cała sztuka zarządzania polega na tym, by wykorzystać tak zwaną mądrość zbiorową.

 • autor: www.wartowiedziec.pl, data: 2021-11-09

Zmiany w systemie pieczy zastępczej i finanse JST tematem wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich

5 listopada br. członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich wzięli udział w wideokonferencji, podczas której omówili najistotniejsze dla powiatów kwestie. Wśród najważniejszych znalazły się zmiany w systemie pieczy zastępczej, finanse jednostek samorządu terytorialnego i sytuacja w oświacie.

Mec. Bernadeta Skóbel, kierownik działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz przybliżyła temat proponowanych zmian w ustawie o wsparciu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stworzenie nowej placówki będzie wymagało zgody wojewody. Związek Powiatów Polskich zaproponuje rozwiązanie precyzujące, w jakich sytuacjach wojewoda będzie mógł wydać zgodę. Równocześnie prowadzone są prace nad próbą dezinstytucjonalizacji opieki społecznej. Drugim istotnym zapisem w nowelizacji jest rewizja istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ocenie ZPP to niebezpieczny przepis, który spowoduje uzależnienie funkcjonowania placówek od nie do końca jasnych opinii Rzecznika Praw Dziecka. Pojawiły się też zmiany dotyczące rejonizacji pieczy zastępczej – również w tym punkcie Związek Powiatów Polskich będzie postulował o złagodzenie zapisu. Sama idea odejścia od rejonizacji nie jest bowiem zła (może pomóc w tworzeniu rodzin zastępczych na szerszym obszarze), jednak zniesienie rejonizacji nie może dotyczyć obszaru całej Polski. Mogłoby to wówczas skutkować przewożeniem dzieci na drugi koniec kraju, podczas gdy posiadają one prawo do kontaktu z rodzicami biologicznymi. Jeden z przepisów w ustawie traktuje również o tym, że jeśli wychowanek rozpoczął proces usamodzielnienia, ale jeśli pojawiła się szczególna sytuacja, mógł wrócić do placówki, którą opuścił lub do rodziny zastępczej, którą opuścił. W tym przypadku zgodę na powrót dziecka będzie musiał wydać starosta. W projekcie pojawił się również zapis o tym, że w przypadku umieszczenia dzieci z innego powiatu w placówkach pieczy instytucjonalnej będzie potrzeba jedynie zgoda dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ten przepis zostanie jednak usunięty.

Grzegorz Kubalski, zastępca Dyrektora Biura ZPP poinformował o najważniejszych kwestiach podejmowanych w ostatnim czasie. Wśród nich znalazł się fundusz autobusowy. Poprawka została przyjęta na poziomie Senatu, pozostaje kwestia jej przyjęcia w Sejmie. Rozstrzygnięcia i postępowania na poziomie województw w tej sprawie odbędą się najprawdopodobniej w grudniu.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia i diety pracowników samorządowych, ze względu na poprawki wprowadzone na poziomie prac Senatu, pojawiły się wątpliwości formalno-prawne. Aby w jak najlepszy sposób przedstawić tę tematykę, eksperci Związku Powiatów Polskich stworzą artykuł z najczęściej pojawiającymi się pytaniami i odpowiedziami na nie. Będzie on dostępny na stronie Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl).

Zbliża się również czas przedłożenia projektu budżetu na przyszły rok. W tej kwestii pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób rozumieć przepis mówiący o tym, że jest dopuszczalne uchwalenie budżetu deficytowego, o ile przewidziany deficyt będzie usunięty w perspektywie czterech lat. RIO nie mają jeszcze wyobrażenia co do tego, jak powinno to wyglądać. Zapewne dopiero praktyka pokaże, jak przepis będzie wykorzystywany w praktyce.

W toku dyskusji podczas wideokonferencji, Członkowie Zarządu ZPP omówili również najistotniejsze, bieżące kwestie, takie jak finanse samorządowe, podział środków w ramach Polskiego Ładu, granty unijne na rozwój cyfryzacji, a także sytuacja systemu opieki zdrowotnej i sytuacji w oświacie.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-11-09

Koło Pszczelarzy w Więcborku świętowało jubileusz 75-lecia istnienia

Miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, propolis – to wszystko zasługa pszczół. Ta, jak przekonuje profesor Jerzy Wilde, nie jest w stanie wyżyć bez pszczelarza. A o dobrą kondycję pożytecznych owadów w regionie dbają krajeńscy pszczelarze z Więcborka. Jubileusz 75 lat istnienia obchodziło w niedzielę, 7 listopada, Koło Pszczelarzy w Więcborku. Do centrum aktywności lokalnej zjechała brać pszczelarska z regionu, w tym prof. Jerzy Wilde.

W Polsce jest 470 tysięcy gatunków pszczół. Te wszystkie owady dają gospodarce pasiecznej to co najistotniejsze, czyli zapylają. Najważniejszą ich rolą jest zapylanie roślin. Jak przekonuje prof. Wilde, zawdzięczamy im 4 miliardy złotych całkowitej produkcji. Każda pszczela rodzina wyceniona jest niemalże 1200 euroW małym kilkunastotysięcznym Więcborku, skąd pochodzi najbardziej znany fachowiec od pszczół, od 75 lat prężnie działa koło pszczelarzy. Obecnie to 47 członków z 1428 pszczelimi rodzinami.

Po II wojnie światowej w 1946 roku powołano Polski Związek Pszczelarski. W Więcborku w tym samym czasie powstało miejscowe koło pszczelarzy. Pierwszym jego prezesem został Franciszek Maciejewski. Najpierw pszczelarze zajęli się zagospodarowaniem opuszczonych pasiek. Cztery lata później w Sępólnie powołano Powiatowy Związek Pszczelarzy, którego prezesem został Franciszek Klimek. Związek kierował kołami w Sępólnie, Więcborku, Kamieniu i Sośnie. W drugiej połowie lat 50. powstały prawie we wszystkich większych wsiach – na terenie gminy Więcbork w Sypniewie, Runowie, Pęperzynie, Jastrzębcu, Pęperzynie, Zabartowie, Suchorączku, Śmiłowie. Na przestrzeni 30 lat prezesi koła się zmieniali.

W1980 roku został nim Józef Bondarczyk. Wtedy to nastąpił największy rozkwit pszczelarstwa na terenie gminy Więcbork. W 1985 roku koło liczyło 104 członków (najwięcej w historii koła), którzy posiadali około 2000 pni. Bondarczyk rezygnację złożył po 32 latach. Od 2016 roku jest Honorowym Członkiem Pszczelarzy Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy i nadal, od 47 lat, prowadzi pasiekę. Jest najdłużej działającym pszczelarzem w kole.

W 2012 roku nowym prezesem został Zbigniew Chmielewski. Od 2020 roku funkcję tę pełni Renata Jasiek.

Pasiecznicy z pasjąKoło Pszczelarzy w Więcborku nie tylko zajmuje się hodowlą pszczół, ale też popularyzuje wiedzę na ich temat wśród społeczności. Podczas obchodów 75-lecia podziękowano tym najdłużej działającym w kole i najbardziej zasłużonym. Jedną z nich jest pani Urszula Miller, która 25 lat temu zaczynała od zera, nie wiedząc nic na temat pszczół.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2021-11-09

Jubileusz 75-lecia Koła Pszczelarzy w Więcborku

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-11-09

Galeria zdjęć

 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • 75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
  75-lat Koła Pszczelarzy w Więcborku
 • autor: Sandra Szymańska - www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2021-11-09

Uwaga! Szczepienia objazdowe na terenie powiatu w listopadzie i grudniu!

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych wraz z burmistrzami gmin oraz wójtem przy współpracy z firmą MarAmeD Marcin Janicki serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu do skorzystania w miesiącach listopad - grudzień 2021 z objazdowego punktu szczepień na terenie powiatu sępoleńskiego. Objazdowe szczepienia mają na celu uzupełnienie oferty szczepień realizowanych przez POZ-ty na terenie powiatu.

Szczepienia nie wymagają wcześniejszej rejestracji. W najbliższym tygodniu będzie możliwość szczepienia tylko osób pełnoletnich pierwszą, drugą lub przypominającą dawką szczepionki Pfizer lub jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson.

Poniżej przedstawiamy harmonogram szczepień na najbliższy tydzień:

Poniedziałek – 8 listopad 2021 roku;

Tuszkowo (Gmina Sośno) świetlica wiejska  - godziny 11:00-13:00,

Sypniewo (Gmina Więcbork) świetlica wiejska - godziny  14:00-16:00,

Kamień Krajeński (Gmina Kamień Krajeński) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim – godziny 17:00-19:00.

Środa -10 listopad 2021 roku;

Toninek (Gmina Sośno) świetlica wiejska  - godziny 11:00-13:00

Pęperzyn (Gmina Więcbork) świetlica wiejska - godziny  14:00-16:00

Kamień Krajeński (Gmina Kamień Krajeński) Urząd Miejski w Kamieniu Kraj. Sala Narad – godziny -17:00-19:00

Sobota -13 listopad 2021 roku;

Sępólno Krajeńskie -  Liceum Ogólnokształcące w Sępolnie Krajeńskim – ul. Młyńska 42 – godziny  9:00-11:00

Więcbork Centrum Aktywności Seniora ul. Mickiewicza 22 godziny 12:00-14:00

Kamień Krajeński  - świetlica wiejska w Radzimiu – godziny 15:00 – 17:00

Serdecznie zapraszamy!

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-11-05

Galeria zdjęć

 • Szczepienia mobilne
  Szczepienia mobilne
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-11-09

Szkolenie obronne w Runowie

Dnia 5 listopada 2021 roku w Pałacu w Runowie odbyło się szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, wybranych jednostek współdziałających oraz przedstawicieli zarządzania kryzysowego z poszczególnych Gmin z terenu Powiatu. Szkolenie przeprowadził Dr Sławomir Sadowski - wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Szkolenie uroczyście otworzył Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych.
Na szkoleniu szczegółowo omówiono następujące tematy:
T.1 Stany gotowości obronnej państwa, sposoby ich wprowadzenia oraz zadania obronne związane z ich osiąganiem.
T.2 Dokumentacja przemieszczenia urzędu na zapasowe miejsce pracy, przygotowanie regulaminów i instrukcji pracy na stanowisku kierowania oraz obiektów przeznaczonych na stanowiska kierowania.
T.3 Organizacja stałego dyżuru na terenie powiatu, miasta i gminy.
T.4 Sposób aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych.
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-11-05

Zdjęcia ze szkolenia obronnego w Runowie

 • szkolenie obronne w Runowie
  szkolenie obronne w Runowie
 • szkolenie obronne w Runowie
  szkolenie obronne w Runowie
 • szkolenie obronne w Runowie
  szkolenie obronne w Runowie
 • szkolenie obronne w Runowie
  szkolenie obronne w Runowie
 • szkolenie obronne w Runowie
  szkolenie obronne w Runowie
 • szkolenie obronne w Runowie
  szkolenie obronne w Runowie
 • szkolenie obronne w Runowie
  szkolenie obronne w Runowie
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-11-05

„TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM. II EDYCJA”

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni :)

NAGRODY

I miejsce: 500 zł

II miejsce: 300 zł

III miejsce: 200 zł

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego.
 2. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. kujawsko-pomorskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa.
 3. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. kujawsko-pomorskim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa ;)
 4. Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs@clicktrans.pl.
 5. Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia.

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-kujawsko-pomorskie-2-edycja

Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada 2021 roku!

Serdecznie zapraszamy!

 • data: 2021-11-05

Uwaga! Silny wiatr!

Ostrzeżenia meteorologiczne:

Silny wiatr

stopień: 1
prawd. 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa, skręcającego na zachodni.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-11-04 22:00
Do: 2021-11-05 08:00

 

16 milionów dla powiatu sępoleńskiego

Budowa dróg, przedszkoli czy bibliotek gminnych - to inwestycje, na które czekają mieszkańcy kujawsko-pomorskich gmin. Na dofinansowanie tych zadań samorządowcy z regionu otrzymali w środę (03.11) pieniądze z budżetu państwa. Przyznane promesy to kwoty od kilku do kilkunastu milionów złotych dla poszczególnych gmin. W pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład województwo kujawsko-pomorskie otrzyma ponad 1,2 mld złotych.
Powiat sępoleński w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" otrzymał promesę na łączne dofinansowanie w kwocie 16 150 000,00 zł na realizację dwóch inwestycji drogowych:

- "Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku o dł. 3,291 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+740, a km 13+031 jej przebiegu” z szacunkowym kosztem całkowitym w wysokości 12 000 000,00 zł i dofinansowaniem 11 400 000,00 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odc. o łączn. dł. 2,000 km zlok. pom. km 0+426 i 1+326 oraz km 3+353 i 4+453 wraz z bud. mostu na rz. Sępolence” – szacunkowy koszt 5 000 000,00 zł i dofinansowanie w kwocie 4 750 000,00 zł

Gmina Sośno otrzymała rządową promesę na łączną kwotę dofinansowania 1 784 800,00 zł na realizację trzech zadań:
- rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkownika na świetlicę wiejską w m. Wąwelno - 639 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej DG 020316C ul. Wodnej gm. Sośno - 345 800,00 zł
- zakup nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej - 800 000,00 zł

Uroczyste wręczenie Promes odbyło się w biurze Poselskim Poseł Ewy Kozaneckiej w Bydgoszczy. Z rąk Pani Poseł na Sejm Ewy Kozaneckiej promesy odebrali: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych oraz Wicestarosta - Andrzej Marach.

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-11-04

16 milionów dla powiatu sępoleńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-11-04

Galeria zdjęć

 • 16 milionów dla powiatu sępoleńskiego
  16 milionów dla powiatu sępoleńskiego
 • 16 milionów dla powiatu sępoleńskiego
  16 milionów dla powiatu sępoleńskiego
 • 16 milionów dla powiatu sępoleńskiego
  16 milionów dla powiatu sępoleńskiego
 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-11-04

Spotkanie w sprawie współpracy UKW z samorządem Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 3 listopada 2021 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miało miejsce spotkanie w sprawie współpracy w zakresie szkolenia obronnego pomiędzy uczelnią a samorządem Powiatu Sępoleńskiego.

W spotkaniu udział wzięli:

Z ramienia uczelni:

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – dr hab. inż. Marek Macko, profesor uczelni;

Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – dr Wojciech Trempała;

Z ramienia samorządu:

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Spotkanie było doskonałą okazją do podjęcia rozmów i rozpoczęcia dalszej, szerszej współpracy pomiędzy uczelnią, a samorządem powiatowym w zakresie szkoleń skierowanych nie tylko do pracowników Starostwa, ale także do uczniów szkół dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym.  

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-11-03

Zdjęcia ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim

 • Zdjęcie ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim
  Zdjęcie ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim
 • Zdjęcie ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim
  Zdjęcie ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim
 • Zdjęcie ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim
  Zdjęcie ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim
 • Zdjęcie ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim
  Zdjęcie ze spotkania w sprawie współpracy UKW Bydgoszcz z Powiatem Sępoleńskim
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-11-03

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

INFORMACJA- SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPRZĘT REHABILITACYJNY-INSTYTUCJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku informuje, że 30 listopada 2021r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022r.  w zakresie:

1) organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie w w/w zakresie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wnioski o dofinansowanie w w/w zakresie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork.

Obowiązujące zasady udzielania dofinansowań w w/w zakresie i druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcprwiecbork.pl

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowań można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 389-85-01.

 

 

 • autor: Bogusława Szczęsna, data: 2021-11-03

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

29 października (piątek) 2021 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

Otwarcie sesji:
2. Wręczenie statuetek  Krajeńskiego Anioła. 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XXXVIII sesji  Rady Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim. 
4. Zgłaszanie interpelacji i  zapytań przez radnych. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu  o udzielonych odpowiedziach  na interpelacje i  zapytania złożone na ostatniej sesji 
i  w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach  w okresie między sesjami. 
7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego  z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie  Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz 
informacja o złożonych przez radnych  wnioskach i sposobie  ich załatwienia. 
8. Informacja  o  stanie realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  2021  r. z  uwzględnieniem wyników naboru na  rok  szkolny 
2021/2022. 
9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych  i  pracowników Starostwa: 
10. Podjęcie uchwal w sprawach  :

a) rozpatrzenia wniosku z dnia 26 września 2021 r. 
b) Programu  Współpracy  Powiatu  Sępoleńskiego  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku  publicznego na rok 2022, 
c) uchwalenia  „Powiatowego  programu zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku 
publicznego na lata 2022-2025 dla Powiatu  Sępoleńskiego. 
d) uchwalenia zmian w budżecie  Powiatu Sępoleńskiego na 2021  rok 
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Sępoleńskiego.

11. Wnioski i  oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie obrad.

 • data: 2021-11-02

Galeria zdjęć

 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu
  XXXIX Sesja Rady Powiatu
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-10-29

III Zamknięty Turniej Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego

Po prawie 2 letniej przerwie turnieje darta powróciły do „Baru Zacisze” w Sępólnie Krajeńskim. Zawodnicy spotkali się przy okazji „III Zamkniętego Turnieju Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego” co oznaczało, że brali w nim udział tylko zawodnicy zamieszkujący powiat sępoleński. Do turnieju przystąpiło 17 zawodników, z czego przynajmniej jeden przedstawiciel z każdej gminy wchodzącej w skład naszego Powiatu.

Uczestników podzielono na 4 grupy, (grupa A pięcioosobowa, grupy B – D czteroosobowe) z których awans uzyskiwało po dwóch najlepszych zawodników. Mecze toczyły się w formacie best of 5, a więc zwycięzca musiał zapisać na swoim koncie 3 wygrane legi. Po zakończonych zmaganiach grupowych każdy z odpadających uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz gadżety przygotowane przez Starostwo Powiatowe. Po krótkiej przerwie rozegrano mecze ćwierćfinałowe, które przyniosły wiele emocji i niespodziewanych rozstrzygnięć. Najbardziej emocjonujące okazało się spotkanie między R.Warmiński a M.Rybka zakończone zwycięstwem tego pierwszego 3-2. W tej fazie jeszcze inny mecz zakończył się wynikiem 3-2 – Sz.Cik niespodziewanie pokonał M.Frohlke. Tak oto do półfinałów awansowało dwóch przedstawicieli gminy Kamień, a po jednym gminy Więcbork oraz gminy Sępólno. W meczu zwycięzców decydujących legów w meczach ćwierćfinałowych lepszy okazał się R.Warmiński pokonując Sz.Cik w stosunku 4-1. Prawdopodobnie najlepszy mecz turnieju zagrali w drugim półfinale T.Kriese z M.Spirką kończą go wynikiem 4-3 dla reprezentanta gminy Więcbork. W ten oto sposób mecz o 3 miejsce był wewnętrzną rozgrywką zawodników z gminy Kamień a finał meczem Więcbork – Sępólno. W spotkaniu o najniższy stopień podium zwyciężył Sz.Cik pokonując M.Spirka 4-3. W meczu finałowym lepszy okazał się Tomasz Kriese w stosunku 5-3 pokonując Rafała Warmińskiego i jednocześnie zwyciężając w III Zamkniętym Turnieju Darta o Puchar Starosty Sępoleńskiego. Po zakończeniu ostatniego ze spotkań zawodnicy zostali uhonorowani przez Starostę Sępoleńskiego Jarosława Tadycha pucharami, medalami oraz gadżetami przygotowanymi przez Starostwo Powiatowe.

Organizatorzy bardzo gorąco pragną podziękować za pomoc w organizacji turnieju oraz wsparcie Panu Staroście Sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi, Panu Jerzemu Grochowskiemu, właścicielom i obsłudze Baru Zacisze oraz zawodnikom za tak liczny udział i stworzenie świetnej atmosfery. Już teraz pragniemy zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych turniejach organizowanych w Barze Zacisze. Do zobaczenia przy tarczy!

Organizatorami byli Michał Frohlke, Mateusz Spirka, Adrian i Jakub Musiał, Rafał i Jacek Warmińscy oraz Mateusz Rybka.

Klasyfikacja końcowa:

 1. Tomasz Kriese (Więcbork)
 2. Rafał Warmiński (Sępólno Krajeńskie)
 3. Szymon Cik (Dąbrowa)
 4. Mateusz Spirka (Dąbrowa)

5-8. Mateusz Rybka (Sępólno)

       Michał Frohlke (Sępólno)

       Adrian Musiał (Sępólno)

       Radosław Noga (Sępólno)

9-12. Łukasz Cik (Dąbrowa)

         Roman Proc (Sośno)

         Piotr Kriese (Więcbork)

         Miłosz Spirka (Dąbrowa)

13-17. Mateusz Szydeł (Sępólno)

           Paweł Drabiewski (Więcbork)

           Konrad Rudnik (Sępólno)

           Krzysztof Kwasigroch (Dąbrowa)

           Michał Pestka (Piaseczno)

 • autor: nadesłane - Mateusz Rybka, data: 2021-11-02

Galeria zdjęć

 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • Turniej Darta o Puchar Starosty
  Turniej Darta o Puchar Starosty
 • autor: nadesłane - Mateusz Rybka, data: 2021-11-02

Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem

Nagroda Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” ustanowiona została w celu uhonorowania tych, którzy w różny sposób niosą pomoc osobom niepełnosprawnym, wspierają ich i ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda przyznawana jest  w czterech kategoriach:

-przedsiębiorca,

-organizacja pozarządowa,

-osoba indywidualna,

-instytucja.

Laureatką Nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeńskiego Anioła” za 2020r.  w kategorii osoba indywidualna została Pani Wioleta Łańska.

Inicjatorka i koordynatorka działań -zbiórki na leczenie i rehabilitację Kubusia Nowaczyka. To odpowiedź na post, który mama Kubusia umieściła na swoim profilu wraz z linkiem do zbiórki na stronie Fundacji Serce Dziecka. Pani Wioleta założyła grupę na Facebooku #Zdrowe Serduszko Kubusia.  Celem tej grupy było dotarcie do jak najszerszej rzeszy ludzi chcących pomóc.

Pierwszy zamysł grupy został osiągnięty. Grupa pozyskiwała nowych członków, a post o zbiórce udostępniany był wśród użytkowników portalu. W ślad za tym zgłaszały się osoby oferujące swoją pomoc. Kubuś uśmiechem oczarowywał wszystkich!

Pierwszym przedsięwzięciem akcji była organizacja licytacji na Facebooku. Po uzgodnieniu potrzeb Kubusia założona została kwota docelowa 100 tys. złotych.  Już 10 stycznia stworzony został regulamin licytacji. Od darczyńców spływały pierwsze przedmioty na aukcje licytacyjne. Było ich tak wiele, że danego dnia na zakończenie czekało nawet do 100 aukcji! Licytujący walczyli do ostatnich sekund. Był to ogrom pracy do późnych godzin nocnych, który niósł za sobą niesamowite emocje!

Laureatem nagrody Starosty Sępoleńskiego „Krajeński Anioł” za 2020 rok w kategorii organizacja pozarządowa zostało Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” w Więcborku

Stowarzyszenie "Szpital Wspólnym Dobrem" w Więcborku działa od 1995 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Więcborku. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane są na niesienie pomocy osobom, poprzez zakupiony sprzęt oraz aparaturę medyczną wspomaga się i ułatwia proces leczniczy, monitoruje podstawowe funkcje życiowe w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

- tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego gromadzeniu środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,

-gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek członków i osób trzecich z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz wyposażenia sal chorych w Szpitalu Powiatowym w Więcborku,

- organizację zbiórek publicznych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządowymi, lokalnymi,

- promocję i organizację wolontariatu,

- ochronę i promocje zdrowia,

- działalność charytatywną.

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem” jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje środki finansowe poprzez:
- dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
- składek członkowskich,
- sprzedaży cegiełek,
- darowizn rzeczowych ,
- odpisu 1 % od podatku dochodowego oraz odsetek bankowych.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-11-02

Galeria zdjęć

 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
  Wyróżnieni Krajeńskim Aniołem
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-10-29

Informacja Dla Pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31.10.2021 r. od godziny 8:00 do dnia 01.11.2021r.  do godziny 18:00, nie będą udzielane  świadczenia lekarskie w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia Uzyska pomoc w Izbie Przyjęć Szpitala w Więcborku ( wejście nr 1).

Świadczenia pielęgniarskie będą udzielane bez zmian.

Poniżej zamieszczamy wykaz  okolicznych Podmiotów Leczniczych realizujących usługi  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

Tuchola ul. Nowodworskiego 14  – tel. 519 323 215

Chojnice ul. Leśna 10 –  tel. 52 39 56 712

Naklo  nad Notecią ul. Mickiewicza 7 – tel. 41 240 20 97

Złotów ul. Szpitalna 28 – tel.: 67 263 28 92 lub 67 263 32 57

Wyrzysk ul. 22 Stycznia 41 – tel. 67 210 98 55

Człuchów ul. Szczecińska 16 - tel. 59 7142316

Istnieje możliwość skorzystania z  Teleplatformy Pierwszego Kontaktu pod nr telefonu 800 137 200.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Szpital Powiatowy w Więcborku, data: 2021-10-29

Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”

27 września 2021 roku w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki” Gminnego Przedszkola Nr 1 w Sępolnie Kraj. wraz z wychowawcami. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się na czym polega praca w starostwie powiatowym.

Galeria zdjęć

 • Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
  Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
 • Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
  Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
 • Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
  Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
 • Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
  Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
 • Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
  Spotkanie z dziećmi z grupy „Puchatki”
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-09-24

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 25 października 2021 r. na sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim, odbył się kolejny Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.

 1. Idea wspólnych ubezpieczeń dla samorządów.
 2. Informacja na temat transportu publicznego w powiecie sępoleńskim oraz połączeń z Bydgoszczą.
 3. Informacja Inspektora Zarządzania Kryzysowego na temat powszechnego punktu szczepień w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Kraj. Informacja na temat szczepień na terenie powiatu sępoleńskiego wraz z rozliczeniem finansowym oraz dalsze funkcjonowanie punktu.
 4. Sprawy wniesione.

W konwencie udział wzięli:

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Franciszek Lesinski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Artur  Juhnke;

Inspektor Zarządzania Kryzysowego - Kamila Jabłońska;

Andrzej Potoczek – Prezes Stowarzyszenia „Salutaris”

Mirosław Krzemkowski - Firma brokerska Odys

Wiesław Czarnecki

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-10-27

Galeria zdjęć

 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-10-25

Punkt Szczepień Powszechnych zamknięty

Od dnia 28 kwietnia 2021 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim działał Punkt Szczepień Powszechnych. Utworzony został decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego  przy  współpracy pięciu samorządów: Powiatu Sępoleńskiego, Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Więcbork, Gminy Kamień Krajeński oraz Gminy Sośno z podmiotem leczniczym prowadzącym Punkt  - Michałem Bryczkowskim - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA z Więcborka.

W okresie działalności w Punkcie Szczepień Powszechnych udało zaszczepić się ponad 14200 zainteresowanych osób.

Po wakacyjnej akcji szczepień mobilnych 23 września 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych wznowił działalność stacjonarną. Związane to było z akcją szczepienia uczniów oraz możliwością przyjęcia trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób które ukończyły 50 rok życia.

W związku z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego (od 23 września do 26 października zaszczepiło się tylko 157 osób) z końcem października 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych kończy swoją działalność. Tego dnia przestaje również działać wewnętrzna rejestracja.

Wszystkich zainteresowanych szczepieniami zapraszamy do skorzystania z możliwości szczepień w Zakładach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie swoich gmin lub w poradni Specjalistycznej Ars Medica Michał Bryczkowski w Więcborku.

Wszystkim samorządom oraz podmiotowi medycznemu Ars Medica – Michał Bryczkowski serdecznie dziękujemy za owocną współpracę przez ostatnie pół roku na rzecz naszych mieszkańców.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2021-10-27

IX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

W dniach 23 - 24.10.2021r. odbył się IX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Organizatorami rozgrywek byli: Urząd Marszałkowski, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Do zmagań przystąpiło 10 zespołów. Sobotnią rywalizację poprzedziło losowanie, w wyniku którego do grupy A trafili: Gmina Choczewo I,  Gmina Wejherowo, Gmina Miasta Toruń, Gmina Lubicz oraz Urząd Marszałkowski. W grupie B rywalizowali: Gmina Choczewo II, Gmina Stare Pole, Gmina Solec Kujawski, Powiat Sępoleński oraz gospodarze Gmina Sępólno Krajeńskie. Turniej otworzył Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko. Podczas otwarcia obecni byli również zaproszeni goście: Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Pan Marek Chart oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Franciszek Lesinski. 

Rywalizacja w grupach była bardzo zacięta i wyrównana. Już w pierwszym meczu doszło do bratobójczego pojedynku pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie oraz Powiatem Sępoleńskim. W meczu lepsi okazali się zawodnicy gminy zwyciężając 2:0. Gmina Sępólno w następnych meczach nie zwalniała tempa pokonując kolejno wszystkich rywali grupowych. Powiat Sępoleński spisał się odrobinę gorzej i ostatecznie uplasował się na miejscu 4 w grupie B. Awans do najlepszej szóstki turnieju z grupy B uzyskali jeszcze: z drugiego miejsca - Gmina Stare Pole oraz z miejsca trzeciego Gmina Solec Kujawski. W grupie A rywalizacja była wyrównana i zacięta do ostatniego meczu. Ostatecznie do najlepszej szóstki awansowali: Urząd Marszałkowski, Gmina Wejherowo oraz Gmina Miasta Toruń.

 • autor: www.csir-sepolno.pl, data: 2021-10-26

Galeria zdjęć

 • Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
  Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
 • Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
  Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
 • Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
  Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
 • Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
  Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
 • Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
  Ogólnopolski Turniej Siatkówki Samorządowców
 • autor: www.csir-sepolno.pl, data: 2021-10-26

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Powiatu Sępoleńskiego

Starosta Sępoleński informuje, że Powiat Sępoleński otrzymał z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład  dofinansowanie do dwóch inwestycji drogowych.

Na opublikowanej przez BGK liście beneficjentów pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych znalazły się następujące zadania:

 • Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku o dł. 3,291 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+740, a km 13+031 jej przebiegu” z szacunkowym kosztem całkowitym w wysokości 12 000 000,00 zł i dofinansowaniem 11 400 000,00 zł.
 • Przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odc. o łączn. dł. 2,000 km zlok. pom. km 0+426 i 1+326 oraz km 3+353 i 4+453 wraz z bud. mostu na rz. Sępolence” – szacunkowy koszt 5 000 000,00 zł i dofinansowanie w kwocie 4 750 000,00 zł.

Realizacja obu zadań rozpocznie się w 2022 r.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2021-10-26

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W Wierzbiczanach w Powiecie Inowrocławskim 22 października odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W obradach uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska oraz starostowie 19 powiatów z terenu naszego województwa, prezydenci miast na prawach powiatu: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka, przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wśród poruszanych tematów znajdowały się polityka senioralna oraz stan prac samorządu wojewódzkiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Uczestnicy Konwentu zapoznają się z analizą sytuacji w województwie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz ze stanem przygotowania organów administracji oraz służb do działań w zakresie przeciwdziałania oraz ograniczenia skutków wywołanych ogniskami ASF/HPA. Była też mowa o nocnej i świątecznej opiece medycznej.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: www.inowroclaw.powiat.pl, data: 2021-10-26

Galeria zdjęć

 • Konwent Powiatów
  Konwent Powiatów
 • Konwent Powiatów
  Konwent Powiatów
 • Konwent Powiatów
  Konwent Powiatów
 • autor: www.inowroclaw.powiat.pl, data: 2021-10-22

Informacja dla rolników urzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

 • autor: Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii, data: 2021-10-22

Uwaga! Nadal silny wiatr!

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.10.2021 do godz. 20:00 dnia 22.10.2021

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h,

w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 • autor: Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. , data: 2021-10-22

Uwaga! Silny wiatr!

Zjawisko: silny wiatr/2 ZMIANA

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 13:07 dnia 21.10.2021r. do godz. 20:00 dnia 21.10.2021r.

Przebieg: Obserwuje się i nadal prognozuje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południa i południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Podniesiono stopień ostrzeżenia.

 • autor: Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. , data: 2021-10-21

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2022 r.”

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2022 r.”

W skład komisji konkursowej opiniującej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 29 października 2021 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-10-21

Formularz zgłoszeniowy

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-10-21

Uchwała Nr 63/195/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 października 2021 roku

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski, data: 2021-10-20

Uwaga! Silny wiatr!

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr

stopień: 1
prawd. 85%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-10-21 12:00
Do: 2021-10-21 20:00

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Agnieszka Drwal-Tylmann Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-10-20

Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich - Wiejski Ośrodek Kultury w Lutowie

Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich o zapachu świeżego chleba odbył się 15 października w WOK Lutowo. Spotkanie miało charakter warsztatów wielopokoleniowych podczas których uczestnicy mieli możliwość zobaczenia jak przygotować i upiec chleb, a także skosztować go ze świeżym masełkiem. Zapach świeżo upieczonego chleba przywołuje beztroskie dzieciństwo. Chociaż dziś można go kupić w każdym sklepie, to jednak nic tak nie smakuje jak domowy, pachnący chlebek. Podczas spotkania przeprowadziliśmy zbiórkę na rzecz Błażeja Lewandowskiego, który choruje na pęcherzowe oddzielenie naskórka, a zebrane środki wpłacone zostały na konto "Stowarzyszenia Dorośli- dzieciom". Jeszcze raz Kobietki Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich! To Wy przez pokolenia jesteście promykiem, które rozjaśnia życie wiejskie.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • autor: Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-10-19

Galeria zdjęć

 • Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
  Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
 • Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
  Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
 • Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
  Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
 • Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
  Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
 • Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
  Międzynarodowy Dzień kobiet Wiejskich
 • autor: Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-10-19

Strzelanie Papieskie

17 października na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim odbył się turniej strzelecki, Strzelanie Papieskie.

Strzelanie odbyło się do następujących tarcz :
1. Tarcza urodzinowa Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
2. Tarcza ZGK w Sępólnie Krajeńskim
3. Tarcza bufetowa
4. Tarcza ZTiU w Sępólnie Krajeńskim
5. Kur .
W otwarciu turnieju wzięli udział Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski i Z-ca Burmistrza Marek Zieńko.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-10-19

Galeria zdjęć

 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • Strzelanie Papieskie
  Strzelanie Papieskie
 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-10-17

Miedzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP

W dniu 16.10.2021 na Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Sępólnie Krajeńskim odbył się Miedzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego o puchar Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha i o puchar przechodni OSP RP.


Wyniki strzelania indywidualnego o Puchar Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha
1. Latzke Mieczysław - OSP Powiat Sępoleński - 77 punktów
2. Marczewski Marcin - OSP Powiat Bydgowski - 76 punktów
3. Kozłowski Hubert - OSP Powiat Grudziądzki - 63 punkty


Wyniki strzelania drużynowego o Puchar Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha
1. OSP Powiat Grudziądzki - 221 punktów
2. OSP Powiat Golub Dobrzyń - 219 punktów
3. OSP Powiat Tucholski - 195 punktów


Drużynowy Puchar Przechodni zdobyła drużyna z OSP Powiat Grudziądzki.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-10-19

Galeria zdjęć

 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
 • Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP
  Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Związku OSP

5 runda Mistrzostw Polski – Motocross

Finałowa runda tegorocznej serii Mistrzostw Polski w Motocrossie ORLEN MXMP odbyła się 16 i 17 października na Torze „Plebanka” Więcborku. Gospodarzem imprezy był WKM Więcbork. Wicemistrzem Polski w klasie MX125 został Wiktor Sobiech z WKM Więcbork.

W uroczystości wręczenia nagórd udział wzięli:

Poseł na Sejm RP Iwona Kozłowska,

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,

Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach

Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-10-18

Galeria zdjęć

 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • Mistrzostw Polski w Motocrossie
  Mistrzostw Polski w Motocrossie
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-10-17

„17 miejsce powiatu sępoleńskiego w Rankingu wydatków inwestycyjnych pisma WSPÓLNOTA”

Podobnie jak w poprzednich latach, na początku października Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowało „Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020. LIDERZY INWESTYCJI”, w którym powiat sępoleński zajął 17 miejsce. W dwóch poprzednich rankingach, tj. za lata 2016-2018 i 2017-2019 uplasowaliśmy się dwukrotnie na 9 miejscu w kategorii POWIATY.

Ranking WSPÓLNOTY to jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierze się całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym wydaniu 2018-2020). W ten sposób wyklucza się duże, chwilowe wahania wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Poszczególne samorządy ustawione są w swoich kategoriach na podstawie przelicznika – średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2018-2020 (w zł).

Bardzo trudno ocenić rok 2020 z punktu widzenia inwestycji samorządowych. Z jednej strony był to drugi, kolejny rok spadku ich wielkości. Może być to związane m.in. z końcem perspektywy finansowej budżetu UE i wygasającymi już konkursami, ale także pandemią COVID-19 i ograniczaniem wydatków w różnych sektorach.

Dużą rolę w wydatkach inwestycyjnych samorządów wydają się mieć dotacje ze źródeł krajowych w jednej z najważniejszych kategorii wydatków – przeznaczonych na budowę dróg lokalnych. W przypadku miast na prawach powiatu udział ten jest minimalny (poniżej 5 proc.), ale w gminach jest to 30 proc., a w powiatach nawet 46 proc. wydatków majątkowych w tym sektorze. Nie inaczej jest w przypadku naszego powiatu, gdzie wydatki na modernizację dróg są w ostatnich latach na bardzo wysokim poziomie. Warto przypomnieć, że w samym 2018 r. w powiecie sępoleńskim na szeroko pojętą infrastrukturę drogową przeznaczono blisko 29 000 000,00 zł, w 2019 już znacznie mniej ale nadal było to 8 000 000,00 zł. Lata 2018-2020 to również usilne i skuteczne działania zmierzające do zredukowania zadłużenia powiatu, czego przedmiotowy ranking w założeniach nie uwzględnia.

Wszystkie powyższe działania złożyły się na bardzo dobre, 17-ste miejsce powiatu sępoleńskiego. Liczymy, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać wysoką pozycję w rankingu wydatków inwestycyjnych, co przełoży się na widoczny dla mieszkańców wzrost poziomu życia i zadowolenia z faktu zamieszkiwania na terenie powiatu sępoleńskiego.

Ranking do pobrania w całości: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ran king_nr_20_2021_Inwestycje.pdf

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2021-10-15

Odzyskaj swoje pieniądze

Drodzy Konsumenci, Klienci Fortum Marketing and Sales Polska S.A

W związku z Decyzją Urzędu Konkurencji i Konsumentów (DECYZJA NR DOZIK 4/2021- dotycząca postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku )  informuję, że:

 • każdy konsument, który złożył do Fortum skargę nie później niż rok po zawarciu umowy poza lokalem (między 1 listopada 2016 r. a 14 czerwca 2021 r.), dostanie 49 zł rekompensaty,
 • Fortum umorzy lub zwróci takim osobom wszelkie opłaty związane z rozwiązaniem przez nich umowy przed terminem,
 • tym, którzy umów nie rozwiązali, Fortum umożliwi wypowiedzenie ich bez ponoszenia kosztów,
 • Klientom, którzy skarżyli się na wprowadzenie w błąd co do warunków promocji, spółka skoryguje rachunki tak, by uwzględniały obiecane rabaty, i wypłaci nadpłatę.

Pomoc w redagowaniu pism, po uprzednim kontakcie telefonicznym udzielana jest przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2021-10-15

Życzenia z okazji dnia edukacji narodowej

 • Życzenia
  Życzenia
 • data: 2021-10-13

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, wręczył nagrody starosty, listy gratulacyjne i upominki 9 nauczycielom ze szkół, dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej są okazją do uhonorowania nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój edukacji i podnoszenie jakości oświaty w naszym powiecie. Oprócz wspomnianych wyżej listów gratulacyjnych i upominków, nauczyciele otrzymali również nagrody pieniężne.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

- PATRYCJA RUTHENDORF-PRZEWOSKA: PSYCHOLOG PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM,

- MAGDALENA TURZYŃSKA: NAUCZYCIELKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W WIĘCBORKU,

- KAROLINA PLISZKA: NAUCZYCIELKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

- JOANNA PANKAU ORAZ MAŁGORZATA ŻYWICKA: NAUCZYCIELKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

- JOANNA WOBSZAL ORAZ KAMILA AFELSKA: NAUCZYCIELKI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU,

- MARCIN BARABACH: NAUCZYCIEL ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ,

- EUGENIUSZ SZWOCHERT, WIELOLETNI DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.

W uroczystości wzięli udział:

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Zofia Krzemińska

Wicestarosta - Andrzej Marach

Skarbnik Powiatu - Małgorzata Masiłkin

oraz dyrektorzy szkół i przedstawiciele oświatowych organizacji związkowych.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-10-12

Galeria zdjęć

 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-10-12

Zebranie sprawozdawcze Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris"

11 października w budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się wyjazdowe zebranie sprawozdawcze Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. Głównym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania Zarządu stowarzyszenia z działalności za 2020 rok.

Do grona członków stowarzyszenia w ostatnim czasie dołączył Powiat Mogileński i przed rozpoczęciem obrad Starosta Mogileński Bartosz Nowacki odebrał z rąk prezesa stowarzyszenia Andrzeja Potoczka akt honorowego członkostwa w stowarzyszeniu. Przy okazji zebrani członkowie i włodarze gmin i powiatów mogli usłyszeć nieco o charakterystyce Powiatu Mogileńskiego. Zaprezentowany został też film promocyjny przedstawiający Powiat Mogileński w pigułce.

Powiat Sępoleński reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych i Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.

Więcej informacji dot. zebrania wkrótce na stronie http://salutaris.kujawsko-pomorskie.pl/

Przypomnijmy, że celem stowarzyszenia jest finansowe wsparcie dla miast i gmin naszego regionu w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii. Jest to zatem inicjatywa samorządów lokalnych i samorządu województwa stanowiąca wyraz solidaryzmu i wzajemnego wsparcia w obliczu narastających zagrożeń ze strony gwałtownych zjawisk pogodowych oraz potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeń.

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2021-10-12

Galeria zdjęć

 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • Zebranie sprawozdawcze
  Zebranie sprawozdawcze
 • autor: www.powiat.mogilno.pl, data: 2021-10-12

Wspólnie dla lasu

W dniu 8 października br., już po raz trzeci pracownicy Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim uczestniczyli w akcji wspólnego sadzenia lasu na powierzchniach zniszczonych przez nawałnicę z 2017 r. Organizatorem niniejszej akcji było Nadleśnictwo Runowo, które poza bardzo przyjemną pracą zadbało o miłą atmosferę oraz o pyszny poczęstunek.

Praca na łonie natury była też okazją do wspólnej integracji leśników, urzędników, zakładów pracy i innych osób, którym na sercu leży dbanie o przyrodę.

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, data: 2021-10-12

Galeria zdjęć

 • Wspólnie dla lasu
  Wspólnie dla lasu
 • Wspólnie dla lasu
  Wspólnie dla lasu
 • Wspólnie dla lasu
  Wspólnie dla lasu
 • data: 2021-10-12

Spotkanie nt. współczesnych zagadnień i problemów zdrowia psychicznego

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października po raz pierwszy w gmachu Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku zorganizowano spotkanie poświęcone współczesnym zagadnieniom i problemom zdrowia psychicznego. W spotkaniu udział wzięli: Pan Piotr Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, Pan Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, dyrektorzy i kierownicy instytucji związanych z pomocą społeczną z terenu powiatu sępoleńskiego oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. Tematem spotkania była m.in. stygmatyzacja i stereotypizacja osób chorych psychiczne, oblicza schizofrenii oraz ochrona zdrowia psychicznego. Spotkanie uatrakcyjnił występ naszego zespołu - ,,Czadersi". Ponadto można było obejrzeć wystawę prac Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-10-11

Galeria zdjęć

 • Spotkanie nt. współczesnych zagadnień i problemów zdrowia psychicznego
  Spotkanie nt. współczesnych zagadnień i problemów zdrowia psychicznego
 • autor: Andrzej Marach, data: 2021-10-11

Bezpłatne kursy online

Szanowni Państwo,

Dostęp do Internetu, a co za tym idzie możliwości szybszego i prostszego załatwiania spraw on-line stał się naszą codziennością.

Odpowiadając na potrzeby konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach kampanii Ja Online przygotował bezpłatne kursy mające na celu wsparcie osób w każdym wieku, w rozwoju ich kompetencji cyfrowych.

Tematyka kursów porusza najważniejsze aspekty obejmujące zagadnienia związane z bankowością elektroniczną, zakupami przez Internet czy załatwianiem spraw urzędowych on-line. Wszystkie kursy dostępne są pod adresem: Kursy UKE JaOnline

Po ukończeniu kursu i wypełnieniu testu wiedzy otrzymacie Certyfikat UKE.

Katarzyna Niepiekło-Theil

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2021-10-08

Nie daj się oszukać - od 3 lipca br. zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych

W związku ze zmianą ustawy prawo energetyczne  od 3 lipca br. przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe  nie mogą zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza przy tym możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie, przez Internet ) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej!

W celu zapobiegnięcia wykluczeniu cyfrowemu szczególnie osób starszych, Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach kampanii Ja Online przygotował bezpłatne kursy mające na celu wsparcie osób w każdym wieku, w rozwoju ich kompetencji cyfrowych. Wszystkie kursy dostępne są pod adresem: Kursy UKE JaOnline .

Katarzyna Niepiekło- Theil

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sępólnie Krajeńskim.

( podstawa prawna: Dz.U.2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Art. 5 ust. 4c.  38)

 • autor: Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Katarzyna Niepiekło - Theil, data: 2021-10-08

Rozmowa dnia - wicestarosta sępoleński Andrzej Marach

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-10-07

Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Konferencja prasowa

6 października 2021 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy obwodnicy Sępólna i Kamienia Krajeńskiego. Pojawili się na niej wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, minister Łukasz Schreiber i wszyscy samorządowcy powiatu sępoleńskiego.

 • data: 2021-10-07

O obwodnicach Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-10-06

Galeria zdjęć

 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-10-06

Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz minister Łukasz Schreiber wręczyli trzem szczególnie zasłużonym pracownikom Szpitala Powiatowego w Więcborku odznaki honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia nadane przez ministra zdrowia.

Odznaki Honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia pracownikom medycznym szczególnie zasłużonym podczas epidemii COVID-19 zostały nadane przez ministra zdrowia. W środę, 6 października, otrzymali je członkowie zespołu Szpitala Powiatowego w Więcborku: Ryszard Górski, Gabriela Jaskulska oraz Dorota Żugaj-Nowak.

Wojewoda i minister przekazali również informację o 520 tys. złotych dofinansowania na w pełni wyposażoną karetkę, jaką spółka otrzymała od ministerstwa zdrowia. Ta karetka jest już w posiadaniu szpitala.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart i Starosta Sępoleński Jarosław Tadych podczas spotkania wręczyli ministrowi Łukaszowi Schreiberowi Medal Bene Meritus z okazji 100-lecia powstania Powiatu Sępoleńskiego.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń goście zwiedzili remontowaną część oddziału wewnętrznego więcborskiego szpitala.

 • autor: www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2021-10-07

Pracownicy szpitala w Więcborku uhonorowani odznakami ministra zdrowia

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-10-06

Galeria zdjęć

 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
  Wojewoda odznaczył pracowników Szpitala Powiatowego w Więcborku
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-10-06

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych projektu:

KONKURS NR 4/2021,  KONKURS NR 5/2021

Cel ogólny:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:

LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie

Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,             w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
 2. f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 1. a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 2. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 3. c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Wysokość maksymalna grantu wynosi  50.000,00 zł.

KONKURS NR 3/2021

Cel ogólny:

Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy:

LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru

Typ 1.  Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Wysokość maksymalna grantu wynosi  150.000,00 zł.

Termin, od którego można składać wnioski –  18.10.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 02.11.2021 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Grupą docelową, w ramach ogłaszanych naborów, są:

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:

- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

 1. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze (konkurs nr 3 i 5)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków  kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja konkursowa opublikowana jest na naszej stronie internetowej www.naszakrajna.org w zakładce KONKURSY.

Zapraszamy do biura na konsultacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosków.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

 1. Jeziorna 6

89-400 Sępólno Krajeńskie

Tel. 531 089 577

biuro@naszakrajna.org

 

UWAGA

SZKOLENIE W RAMACH Konkursów nr 3/2021, 4/2021, 5/2021

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szkolenie odbędzie się dnia 12 października 2021 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna o godzinie 10.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org

 • autor: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, data: 2021-10-05

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Dnia 4 października 2021 roku na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Posiedzenie przebiegło zgodnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia – posiedzenie otworzył Starosta Sępoleński;
 2. Informacja Głównej Księgowej Spółki Novum – Med. – Barbary Myślińskiej (w zastępstwie Prezes Spółki Novum-Med) dot. sytuacji szpitala Powiatowego w Więcborku po złożonych wypowiedzeniach kontraktów zespołów ratowniczych Więcborka, Sępólna i Kamienia Kraj.;
 3. Informację o sytuacji epidemicznej na terenie powiatu sępoleńskiego spowodowanej COVID-19 – przedstawiła Pani Elżbieta Estkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim;
 4. Informację na temat realizacji szczepień przeciwko COVID-19 na terenie powiatu Sępoleńskiego przedstawił Dr Michał Bryczkowski oraz Koordynator ds. szczepień powszechnych na terenie powiatu;
 5. Informację o zagrożeniu epidemicznym na terenie powiatu sępoleńskiego spowodowanym wystąpieniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ognisk ASF i ptasiej grypy – przedstawiła Magdalena Czerkawska- Tyborska  - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim;
 6. Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego za 8 miesięcy 2021 roku – przedstawił Lech Zajączkowski - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim;
 7. Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sępoleńskiego za 8 miesięcy 2021 roku – przedstawił Maciej Suchomski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim;
 8. Sprawy wniesione.

W obradach udział wzięli członkowie komisji w osobach:

 1. Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński;
 2. Katarzyna Kolasa - Radna Rady Powiatu;
 3. Krzysztof Szymanowicz - Radny Rady Powiatu;
 4. Lech Zajączkowski – Z-ca Komendanta Powiatowy Policji;
 5. Piotr Sałasinski - Inspektor ds. zarządzania Kryzysowego;
 6. Kamila Jabłońska - Inspektor ds. zarządzania Kryzysowego;

oraz zaproszeni goście:

 1. Andrzej Marach – Wicestarosta;
 2. Wojciech Głomski- Burmistrz Kamienia Krajeńskiego;
 3. Waldemar Stupałkowski- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;
 4. Marek Zieńko - Z-ca Burmistrza Sępólna Kraj.;
 5. Waldemar Kuszewski- Burmistrz Więcborka;
 6. Leszek Stroiński- Wójt Sośna;
 7. Maciej Suchomski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;
 8. Elżbieta Estkowska- Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny;
 9. Magdalena Czerkawska- Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii;
 10. Barbara Myślińska – główna księgowa - w zastępstwie Prezesa Zarządu Spółki Novum- Med. prowadzący Szpital w Więcborku;
 11. Michał Bryczkowski- podmiot medyczny Ars Medica Więcbork prowadzący PSP w Sępólnie Kraj;
 12. Barbara Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-10-04

Galeria zdjęć

 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-10-04

Prawa przez cały rok

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi obecnie kampanię informacyjną pod nazwą „Prawa przez cały rok”, która zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej. Głównym celem projektu ELA jest promocja zarejestrowanej pracy sezonowej i zwalczanie pracy sezonowej niezadeklarowanej. Działania w ramach kampanii koncentrują się przede wszystkim na: 

 • zwiększeniu świadomości pracowników sezonowych nt. ich uprawnień, negatywnych skutków pracy nierejestrowanej, jak również możliwości zgłaszania pracy nierejestrowanej w celu uzyskania ochrony, dochodzenia swoich praw i przekształcenia w pracę zarejestrowaną;
 • informowaniu pracowników sezonowych o zobowiązaniach ciążących na ich pracodawcach, związanych z zagwarantowaniem m.in. bezpiecznych warunków pracy a także wspieraniu pracodawców w przestrzeganiu tych wymogów;
 • uświadamianiu pracodawcom ich obowiązków w zakresie powierzania pracy legalnej oraz korzyści wynikających z powierzania pracy w sektorze formalnym, a także ryzyka, jakie wiąże się z powierzaniem pracy nierejestrowanej;
 • wspieraniu współpracy pomiędzy organami krajowymi i partnerami społecznymi
  w celu przekazania pracownikom sezonowym odpowiednich informacji na temat przepisów i uregulowań, dotyczących ich pracy, a także organizowaniu sieci pomocy, poradnictwa i doradztwa.

Mając na uwadze powyższe Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Bydgoszczy zorganizowała w dniu 24 września 2021r. na terenie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim stoisko na którym dostępne były wydawnictwa PIP oraz materiały z kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy pod nazwą "Prawa przez cały rok". Wyjasnień i konsultacji mieszkańcom powiatu sępoleńskiego udzielał Starszy Radca Pan Tomasz Szczepański.

 • data: 2021-09-29

Galeria zdjęć

 • Prawa przez cały rok
  Prawa przez cały rok
 • Prawa przez cały rok
  Prawa przez cały rok
 • Prawa przez cały rok
  Prawa przez cały rok
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-09-24

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

W imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zapraszam do zgłaszania uwag/propozycji/opinii do Projektu Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)

Termin zgłaszania uwag/opinii do Projektu Programu: od 28 września 2021 r. do 05 października 2021 r.

Wypełniony formularz  należy dostarczyć w jednym z poniższych trybów:

 • e-mailem na adres: ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy na 2022 rok”;
 • osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie; I piętro.

 

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-09-27

Pliki do pobrania

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Sępólnie Krajeńskim

20 września 2021 roku zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Uroczystego zakończenia dokonali:

Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy – Major Bogdan Lewandowski

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy - Porucznik Bartłomiej Budnik

Dr. Nauk Med. specjalista urolog – dr Michał Bryczkowski;

oraz Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Spotkanie było okazją do podziękowania członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz obsłudze za wzorową pracę. Była to także okazja do podsumowania przeprowadzonych działań i wypracowania wniosków na kolejne zadania w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu sępoleńskiego.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-27

Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku

 • Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
  Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
 • Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
  Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
 • Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
  Kwalifikacja wojskowa w powiecie sępoleńskim w 2021 roku
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-27

Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie wznawia działalność stacjonarną

W związku z możliwością przyjęcia przypominającej trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób po 50-tym roku życia oraz zakończeniem się akcji szczepień mobilnych w ramach współpracy z OSP i KGW oraz akcji szczepień uczniów, Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie wznawia działalność stacjonarną dla wszystkich osób zainteresowanych szczepieniem.

Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim, przy ulicy Przemysłowej 7a, będzie czynny w październiku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 – 11:15.

Do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców będą:

 1. Pierwsza dawka szczepionki Pfizer;
 2. Druga dawka szczepionki Pfizer;
 3. Przypominająca (trzecia) dawka szczepionki Pfizer;
 4. Przypominająca (trzecia) dawka szczepionki Moderna;
 5. Jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson (tylko osoby pełnoletnie);

Szczepienia będzie realizował tak jak dotychczas podmiot medyczny – Ars Medica – Dr Michał Bryczkowski, dlatego możliwa jest rejestracja dzieci od 12 roku życia - na szczepionkę Pfizer.

Sposoby rejestracji:

Wewnętrzna rejestracja Powszechnego Punktu Szczepień w Sępólnie Kraj.

tel. 783-521-854

tel. 783-521-856

tel. 783-521-857

lub

bezpłatna infolinia 989;

lub

SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;

Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Przypominająca trzecia dawka

Od 24 września trzecia dawka dla osób po 50. roku życia

Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia.

Ważne! Jeśli przyjąłeś szczepionkę innej marki (np. Astra Zeneca, Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szczepienia teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji.

– Na ostatnich posiedzeniach Rady Medycznej rozmawialiśmy o zabezpieczeniu osób narażonych na ciężki przebieg COVID-19. Wypracowana została wspólna rekomendacja, aby po 6 miesiącach stosować dawkę przypominająca szczepienia u osób najbardziej narażonych, by chronić je w możliwie najlepszy sposób – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Osoby z zaburzeniami odporności już mogą przyjąć trzecią dawkę

Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę stosuje się:

 • u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna,
 • u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

Wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków zalecenia dotyczącej podawania dodatkowej dawki dla każdego z wymienionych preparatów mogą być uaktualnione.

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) na podstawie informacji od Starosty, data: 2021-09-27

Kwestionariusze do wypełnienia przed szczepieniem

Punkt Szczepień Powszechnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości

 • zasady szczepienia 3 dawką
  zasady szczepienia 3 dawką

X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork

25 września 2021 r. odbył się X Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork.

 • data: 2021-09-27

Galeria zdjęć

 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
  X Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork
 • autor: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński, data: 2021-09-25

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

24 września (piątek) 2021 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • rozpatrzenia wniosku z dnia 2 września 2021 r.
 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021.
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10.Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-09-24

Galeria zdjęć

 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
  XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-24

Komisje Rady Powiatu

23 września 2021 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję: 

 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021. 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.


23 września 2021 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2021 r.

2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję:

 • zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021,
 • uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.


23 września 2021 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku.
2. Sprawy wniesione.

 • data: 2021-09-24

Galeria zdjęć

 • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Komisja Budżetu i Finansów
  Komisja Budżetu i Finansów
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-23

Konwent Powiatu Sępoleńskiego

Dnia 22 września 2021 r. na sali sesyjnej w Sępólnie Krajeńskim, odbył się kolejny Konwent Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w powiecie, w tym m.in.

 1. Prezentacja p. Romualda Lenkajtis Prezesa Zarządu Agencji Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o. Biuro Obsługi Jednostek Sektora Publicznego w Poznaniu.
 2. Informacja Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg na temat transportu publicznego w powiecie sępoleńskim oraz planu transportowego.
 3. Informacja Wicestarosty na temat Programu Kolej+ dla połączenia kolejowego Bydgoszcz-Koronowo-Więcbork-Sępólnie Krajeńskim-Chojnice.
 4. Informacja Inspektora Zarządzania Kryzysowego na temat szczepień na terenie powiatu sępoleńskiego oraz dalsza działalność punktu szczepień w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Kraj.
 5. Sprawy wniesione.

W konwencie udział wzięli:

Poseł na Sejm RP - Iwona Kozłowska;

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych;

Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach;

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim – Franciszek Lesinski;

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;

Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Roman Krzysztofek;

Pracownik Wydziału Edukacji (…) – Artur Juhnke;

Inspektor Zarządzania Kryzysowego- Kamila Jabłońska;

Prezes Zarządu Agencji Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o. o. Biuro Obsługi Jednostek Sektora Publicznego w Poznaniu - Romuald Lenkajtis;

Zastępca Burmistrza Koronowa – Piotr Kazimierski;

 • data: 2021-09-24

Galeria zdjęć

 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
  Konwentu Powiatu Sępoleńskiego
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-22

Uwaga! Silny wiatr!

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 19:00 dnia 23.09.2021r. do godz. 08:00 dnia 24.09.2021r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk , data: 2021-09-23

Powiat Sępoleński laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 września 2021 roku w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wręczono nagrody dla najlepszych powiatów i gmin. Powiat Sępoleński w kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców po raz drugi z rzędu znalazł się w pierwszej dziesiątce nagrodzonych powiatów w tej kategorii za 2020 rok. Na uroczystej gali w imieniu Powiatu Sępoleńskiego statuetkę odebrał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych.

 • data: 2021-09-21

Galeria zdjęć

 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020

XXVII Zgromadzenie Ogólne ZPP - przyjęte STANOWISKA

Delegaci na XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 16 i 17 września br. w Wiśle przyjęli następujące stanowiska:

 • autor: www.zpp.pl

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020: nagrody przyznane!

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 września 2021 roku w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wręczono nagrody dla najlepszych powiatów i gmin.

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.
Poniżej przedstawiamy listę laureatów w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego:

Powiaty do 60 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Augustowski - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Powiat Drawski
 3. Powiat Przasnyski
 4. Powiat Świdwiński
 5. Powiat Elbląski
 6. Powiat Hajnowski
 7. Powiat Łobeski
 8. Powiat Lubański
 9. Powiat Bielski (woj. podlaskie)
 10. Powiat Sępoleński

Powiaty do 120 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Słupski - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Powiat Ostródzki
 3. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 4. Powiat Raciborski
 5. Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie)
 6. Powiat Toruński
 7. Powiat Świecki
 8. Powiat Niżański
 9. Powiat Chojnicki
 10. Powiat Szczecinecki
 11. Powiat Piotrkowski
 12. Powiat Stalowowolski
 13. Powiat Malborski
 14. Powiat Jędrzejowski
 15. Powiat Lęborski

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców:

 1. Powiat Kielecki - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Powiat Cieszyński
 3. Powiat Kartuski
 4. Powiat Wodzisławski
 5. Powiat Poznański
 6. Powiat Pilski
 7. Powiat Bielski (woj. śląskie)
 8. Powiat Wejherowski
 9. Powiat Myślenicki
 10. Powiat Żywiecki

Miasta na prawach powiatu:

 1. Nowy Sącz - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Legnica
 3. Jelenia Góra
 4. Łomża
 5. Rzeszów
 6. Dąbrowa Górnicza
 7. Słupsk
 8. Tarnów
 9. Kalisz
 10. Chełm

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:

 1. Płońsk - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Bolesławiec
 3. Czechowice-Dziedzice
 4. Sochaczew
 5. Dobczyce
 6. Lądek-Zdrój
 7. Siewierz
 8. Stronie Śląskie
 9. Barcin
 10. Krasnobród

Gminy wiejskie:

 1. Gmina Chełmiec honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
 2. Gmina Wielka Wieś
 3. Gmina Kobylnica
 4. Gmina Tomaszów Lubelski
 5. Gmina Korzenna
 6. Gmina Zabierzów
 7. Gmina Borzęcin ex equo Gmina Ustka
 8. Gmina Zgorzelec
 9. Gmina Postomino
 10. Gmina Ruda-Huta

Podczas Gali wręczono również nagrody w kategorii Super Powiat, Super Miasto i Super Gmina.

Tytuł Super Powiat otrzymali:

 • Powiat Augustowski
 • Powiat Bielski
 • Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 • Powiat Ostródzki
 • Powiat Poznański

Tytuł Super Miasto przypadło dla:

 • Miasta Legnica
 • Miasta Stronie Śląskie

Tytuł Super Gmina otrzymała:

 • Gmina Wielka Wieś

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając JST, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok.

Galeria zdjęć z rozdania nagród (autorstwa: KRISFOTO - Krzysztof Siekielski) dostępna jest tutaj.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-21

Galeri zdjęć

 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020
 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-17

XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Finanse samorządowe, sytuacja w systemie opieki zdrowotnej, prawne uregulowanie kwestii stwierdzania zgonów a także inne problemy istotne dla powiatów były głównymi tematami XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w dniach 16-17 września br. w Wiśle. Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło stanowiska w kluczowych kwestiach.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski.

Uczestnicy Zgromadzenia rozpoczęli obrady minutą ciszy, by w ten sposób uczcić Kolegów, samorządowców, którzy odeszli w ostatnim roku.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

Zgromadzenie Ogólne ZPP w tym roku odbywało się na ziemi cieszyńskiej, dlatego jako pierwszy głos zabrał Starosta Cieszyński, Mieczysław Szczurek. Podkreślił niezwykle zróżnicowanie ziemi cieszyńskiej, jeśli chodzi o kulturę i wyznania. „Mimo różnorodność przestrzennej, wyznaniowej i kulturalnej, przez stulecia nauczyliśmy się współpracować, żyć koło siebie i wzajemnie się szanować. Życzę nam wszystkim takich właśnie obrad – w duchu wzajemnego poszanowania i zrozumienia” – powiedział.

Głos zabrał również Senator RP a także Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz. Podziękował za dobrą współpracę pomiędzy korporacjami samorządowymi. „Cenimy sobie Państwa ekspertów, Państwa opracowania, z których korzystamy. Chcę apelować o jak najściślejszą integrację, bo jesteśmy w punkcie zwrotnym samorządności w Polsce” – mówił. Zapewnił też o dobrej atmosferze dla samorządów, jaka panuje w Senacie. Zaznaczył, jak ważna jest integracja samorządów i wspólne występowanie o dobro nas wszystkich. „Apeluję o to, żebyśmy wystąpili w obronie samorządów” – podsumował.

Po raz drugi w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP udział wziął dr Theophil Gallo, Starosta Powiatu Saarpfal, który w tym roku reprezentował podczas Zgromadzenia Związek Powiatów Niemieckich. Zapowiedział współpracę w zakresie rejonów biosfery. Podkreślił jak ważne jest utrzymywanie zbudowanych już mostów między państwami, niezależnie od klimatu politycznego w Europie i na świecie. Mówił o tym, jak ważne jest utrzymywanie wzajemnych relacji dla Związku Powiatów Niemieckich. Zaproponował utworzenie polsko-niemieckiej grupy roboczej.

W Zgromadzeniu Ogólnym udział wzięli również przedstawiciele samorządów z Ukrainy. Zwrócili się do Związku Powiatów Polskich z podziękowaniem za pomoc i wsparcie.

Podczas obrad został odczytany list od Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zapewnił w nim, że PSL dostrzega ogromne znaczenie samorządu powiatowego dla rozwoju ojczyzny. „Zapewniam, że robimy wszystko co możliwe, by obronić polski samorząd przed próbami jego destabilizacji i ograniczenia roli w państwie” – napisał szef PSL. Wyraził sprzeciw wobec prób powszechnej centralizacji.

Z kolei Dyrektor Biura ZPP odczytał list przesłany przez Marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek. Podkreśliła rolę samorządów w rozwoju kraju. „Z każdym dniem miasta, miasteczka i wsie stają się piękniejsze a życie w nich bardziej dogodne dla mieszkańców. Duża w tym zasługa przemyślanych decyzji, kreatywności i zrealizowanych ambitnych planów a także otwartości na potrzeby społeczne. Lepsze i głębsze zrozumienie potrzeb przez władze samorządowe przekłada się na wiele cennych przedsięwzięć – również wśród powiatowych i gminnych wspólnot rośnie duma z własnych korzeni oraz miejsca urodzenia” – napisała.

Przesłanie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ZPP przesłał w formie wideo również Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Podkreślił jak ważna dla Senatu RP jest idea samorządności pojmowana jako jeden z filarów demokratycznego państwa. Podkreślił, że samorząd to przede wszystkim wspólnota ludzi. „Choć każdy powiat jest inny, to dziś stają one przed takimi samymi wyzwaniami i napotykają podobne problemy. Nieoceniona jest więc możliwość współpracy. Związek Powiatów Polskich od ponad 20 lat propaguje ideę samorządności i wspiera swoich członków w działaniach na rzecz rozwoju i promocji ich powiatów” – mówił. Z całą mocą podkreślił, że Senat jest po stronie samorządów. „Będziemy was strzec, wspierać i pomagać wam” – zapewnił.  

O tym, jak ważny jest szacunek dla prac samorządów mówił były Prezes Zarządu ZPP, Kazimierz Kotowski. „Dzisiaj w imieniu trójki prezesów-seniorów dziękujemy za lata współpracy, za zaangażowanie, dziękujemy za wysiłek. Jesteśmy przekonani, że będziecie dalej dbać o to, by samorządność pozostała w samorządzie i by samorząd był partnerem administracji rządowej” – mówił.

Sytuacja szpitali w Polsce

Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych mówił, że widoczne zaczynają być efekty wspólnej pracy i prowadzonych rozmów. Zwrócił uwagę jak trudno jest rozmawiać, gdy mówi się o pieniądzach. „Nie ma jakości bez środków finansowych” – podkreślił. Zaznaczył jednak, że zdrowie jest dziedziną, która nie ma ceny.

Przyjęte uchwały

Podczas obrad Związku Powiatów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym przyjęto sprawozdanie Prezesa Zarządu ZPP z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski przedstawił założenia do programu działania Związku za rok 2021. Głównym obszarem działania pozostanie reprezentowanie interesów powiatów we wszystkich miejscach, w których przesądzane są kwestie prawne bądź finansowe związane z funkcjonowaniem powiatów. ZPP będzie podejmować kwestie związane z finansami samorządu terytorialnego, przepisami dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej a także w obszarze edukacji. ZPP będzie monitorował również inne kwestie, jak choćby publiczny transport zbiorowy, prawo budowlane. W dalszym ciągu będzie kształtowana wspólna polityka powiatów. Kontynuowana będzie rola doradcza i szkoleniowa.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyły się też wybory uzupełniające. Nową członkinią Zarządu ZPP została Joanna Potocka-Rak, Starosta Ciechanowska, natomiast członkiem Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski.

Podjęte stanowiska

Delgaci na XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęli także stanowiska w sprawach istotnych dla powiatów. Z ich treścią można zapoznać się tutaj.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-20

Galeria zdjęć

 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-16

Szczepimy się z KGW Sośno

19 września, w Sośniew ramach akcji „Szczepimy się z KGW Sośno” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do budynku sali gimnastycznej w Sośnie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 31 osób,16 szczepionką Jonson&Jonson i 15 szczepionką Pfizer.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • Szczepimy się z KGW Sośno
  Szczepimy się z KGW Sośno
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Szczepimy się z KGW Iłowo

18 września, w Iłowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Iłowo” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do świetlicy wiejskiej w Iłowie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • Szczepimy się z KGW Iłowo
  Szczepimy się z KGW Iłowo
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Szczepimy się z KGW Runowo

18 września, w Runowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Runowo” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do szkoły w Runowie Krajeńskim mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 18 osób, 16 szczepionką Jonson&Jonson i 2 szczepionką Pfizer.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...)

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Runowo
  Szczepimy się z KGW Runowo
 • Szczepimy się z KGW Runowo
  Szczepimy się z KGW Runowo
 • Szczepimy się z KGW Runowo
  Szczepimy się z KGW Runowo
 • Szczepimy się z KGW Runowo
  Szczepimy się z KGW Runowo

Uwaga! Intensywne opady deszczu!

 Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021 do godz. 23:00 dnia 17.09.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. , data: 2021-09-17

Uwaga! Intensywne opady deszczu!

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki i tucholski.

Ważność: od godz. 23:00 dnia 15.09.2021 do godz. 23:00 dnia 16.09.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 126., data: 2021-09-16

Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Dnia 15.09.2021 r. w siedzibie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku odbyło się posiedzenie Rady KPK, gdzie wybrano Prezydium Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Przewodniczącym Prezydium został dr Krzysztof Kannenberg, Wiceprzewodniczącą dr Monika Kozłowska-Adamczak oraz Wiceprzewodniczącym mgr Waldemar Kuszewski. Starostę Sępoleńskiego reprezentowała Pani Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Barbara Wiśniewska oraz Wicestarosta Andrzej Marach.

 • autor: Andrzej Marach , data: 2021-09-15

Galeria zdjęć

 • Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
  Posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
 • data: 2021-09-15

"Krajeński Las 2021" - Ćwiczenia taktyczno-bojowe

W dniu 10 września 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Runowo w Leśnictwie Nowy Dwór odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe dla zastępów PSP i OSP z terenu powiatu sępoleńskiego pod kryptonimem "Krajeński Las 2021". Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru lasu na znacznym obszarze i jego szybki rozwój. Zadaniem ratowników było praktyczne sprawdzenie umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, praktyczne sprawdzenie procedur współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego na terenach leśnych oraz sprawdzenie czasu koncentracji zadysponowanych jednostek. Wsparciem działań strażaków były zrzuty wody z śmigłowca oraz 2 samolotów gaśniczych.

W ćwiczeniach oprócz jednostek z powiatu sępoleńskiego uczestniczył także samochód dowodzenia i łączności z KP PSP w Świeciu.

Siły i środki z terenu powiatu sępoleńskiego:
1. JRG Sępólno Krajeńskie
2. OSP KSRG Więcbork
3. OSP KSRG Kamień Krajeński
4. OSP KSRG Sośno
5. OSP KSRG Sypniewo
6. OSP Płocicz
7. OSP Witkowo
8. OSP Mała Cerkwica
9. OSP Jastrzębiec
10. OSP Dąbrowa
11. OSP Sitno
12. OSP Pęperzyn
13. OSP Lubcza
14. OSP Runowo Krajeńskie
15. OSP Suchorączek
16. OSP Sępólno Krajeńskie
17. OSP Wałdowo
18. OSP Lutowo
19. OSP Lutówko
20. OSP Komierowo
21. OSP Zabartowo
22. OSP Zakrzewek


W manewrach wzięło udział łącznie 27 zastępów straży pożarnych, 114 strażaków oraz pracownicy Nadleśnictwa Runowo Krajeńskie i policja. Ćwiczenia, dokonując przeglądu wszystkich odcinków bojowych, obserwował Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Wiśniewski oraz funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Komendant Powiatowy PSP w Sępólnie Krajeńskim st. bryg. Maciej Suchomski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo Krajeńskie Pan Kamil Walenciuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko Pan Jacek Krzyżanowski, Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych, Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Pani Kamila Jabłońska oraz Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski. Ćwiczenia zakończyła zbiórka, omówienie działań, podziękowania oraz tradycyjna wspólna grochówka.
 • autor: Komenda Powiatowa PSP w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-09-14

Galeria zdjęć

 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • "Krajeński Las 2021"
  "Krajeński Las 2021"
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-14

Finanse samorządowe, zmiany w prawie budowlanym i oświatowym tematami specjalnego posiedzenia KWRiST

6 września br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia omawiano trzy główne kwestie – planowane zmiany w finansach samorządowych, prawie budowlanym, a także w prawie oświatowym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wsparcie JST w programie Polski Ład

Strona samorządowa zgodnie uznała, że nie jest w stanie zaopiniować ustawy okołobudżetowej nie znając wcześniej założeń ustawy budżetowej.

Wiceminister finansów, Sebastian Skuza wyraził wątpliwość, czy kiedykolwiek ustawa budżetowa była przedmiotem posiedzenia Komisji Wspólnej. Zaznaczył też, że ustawa budżetowa przyjęta przez Radę Ministrów jest jawna.

Kwestię dotyczącą samorządów w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych omówił wiceminister Sebastian Skuza. W projekcie ustawy przewidziano dwa filary – rozwiązania przejściowe i docelowe. Rozwiązania przejściowe zakładają wsparcie JST jeszcze w roku 2022 dodatkowymi środkami w kwocie 8 mld zł, uelastycznienie zarządzania budżetami JST poprzez modyfikację reguł fiskalnych, a także zapewnienie województwom niezbędnych środków subwencji regionalnej. W tym przypadku zakładane jest przedłużenie przepisów, które wygasałyby z końcem 2021 roku. Natomiast zadania docelowe obejmowałyby cztery obszary: zapewnienie przewidywalności dochodów JST z tytułu PIT i CIT i przekazywanie ich w 12-miesięcznych, równych ratach; system wyrównawczy oparty na aktualnych dochodach z PIT i CIT z roku bieżącego (pewnie części subwencji i tzw. Janosikowe); wprowadzenie reguły dochodowej zapewniającej stabilizację finansową JST; nowa część subwencji, czyli tzw. subwencja rozwojowa. 8 mld zł, przekazane jeszcze w tym roku, byłyby dzielone na podstawie ustawy – globalna kwota dla gmin, powiatów i województw byłaby dzielona proporcjonalnie do planowanego udziału danego szczebla JST w PIT na rok 2022. Kwota dla pojedynczych JST byłaby wg planowanego PIT na rok 2022 – tutaj istniałaby korekta z tytułu zamożności wykonywana po mechanizmie wyrównawczo-korekcyjnym. Wiceminister zwrócił uwagę na zapis tymczasowy oraz na możliwość, że w latach 2022-2025 będzie można rozliczyć się w okresie 4 lat. Ponadto jeszcze w roku 2022 możliwe byłoby równoważenie wydatków bieżących środkami wolnymi. Podniesiony byłby również limit spłaty długu JST oraz wspierający absorbcję środków unijnych. Byłoby to na poziomie 50 procent. Wiceminister mówił też o mechanizmie przekazywania dochodów z PIT i CIT do JST – odbywałoby się to w równych, miesięcznych ratach, zgodnie z prognozą makro określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego. Prognoza będzie weryfikowana rzeczywistym wykonaniem. Ustalenie kwoty dochodów pojedynczej JST z tytułu udziału w PIT i CIT odbyłaby się na podstawie wpływów z 3 lat. Reguła stabilizująca dochody JST zapewniałaby długookresową stabilizację finansową dochodów JST w zakresie udziału z tytułu PIT i CIT. Przyjęta byłaby referencyjna kwota łącznego dochodu z PIT i CIT – byłaby ona waloryzowana i indeksowana średniorocznym wskaźnikiem dynamiki PKB w cenach bieżących. Byłaby to dynamika nominalnego, nie realnego PKB.

Polski Ład zakłada subwencję rozwojową w wysokości 3 mld zł – ta kwota również byłaby co roku waloryzowana. Jednak gdyby okazało się, że z powodów rozwiązań prawnych lub koniunkturalnych luka w PIT i CIT wyniosłaby np. 13 mld, strona rządowa byłaby zobowiązana dawać 3 mld subwencji rozwojowej plus uzupełnić ją o kwotę 10 mld. Ryzyko luki w dochodach z tytułu PIT i CIT byłoby całkowicie po stronie rządowej. Chroniłoby to samorządy przed ryzykiem dekoniunktury oraz przed ryzykiem kolejnych nowelizacji prawnych. MF proponuje również jeszcze jedną zmianę w mechanizmie korekcyjno-wyrównawczym. W celu łagodzenia w sytuacji, w której zmniejszenie dochodów JST z tytułu udziału w PIT i CIT wpływałoby na zmniejszenie subwencji wyrównawczej, przewidziano możliwość wsparcia JST środkami kwoty stabilizującej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.

 • autor: www.zpp.pl, data: 2021-09-13

Uwaga! Burze z gradem!

Osrzeżenie meteorologiczne

stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-09-11 15:00
Do: 2021-09-12 00:00

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Woźniak Czas wydania: 2021-09-11 09:51 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-09-11

V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 4 września 2021 r. Wiejskim Domu Kultury w Lutowie odbył się V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Krajeńskim. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz zaproszeni goście. 

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP złożono podziękowania Dh Józefowi Olkowi za wieloletnią pracę społeczną na rzecz wszystkich jednostek z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. 

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentowal Starosta Sępolenski Jarosław Tadych.

 • data: 2021-09-09

Galeria zdjęć

 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
  V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
 • autor: OSP Sępólno, data: 2021-09-09

Szczepimy się z OSP Zabartowo

5 września, w Zabartowie w ramach akcji „Szczepimy się z OSP Zabartowo” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane w Zabartowie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 18 osób, w tym 3 osób szczepionką Pfizer i 15 osób szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 18 września na do Runowa Krajeńskiego w godzinach 14:00-19:00.

Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy!

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-09

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • Szczepimy się z KGW Zabartowo
  Szczepimy się z KGW Zabartowo
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-05

Szczepimy się z KGW Piaseczno

4 września, w Piasecznie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Piaseczno” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do Świetlicy Wiejskiej w Piasecznie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 16 osób  szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 18 września na do Runowa Krajeńskiego w godzinach 14:00-19:00.

Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy!

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-09

Galeria zdjęć

 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • Szczepimy się z KGW Piaseczno
  Szczepimy się z KGW Piaseczno
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-09-04

„Smaki Dziedzictwa” w legendarnej stolicy Polski

 • „Smaki Dziedzictwa”
  „Smaki Dziedzictwa”
 • data: 2021-09-09

Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg

Decyzją Starosty Sępoleńskiego od pierwszego października br. swoją funkcję zacznie pełnić nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Nowym Dyrektorem, wybranym w drodze awansu wewnętrznego, został Pan Artur Juhnke, który dotychczas był zatrudniony w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

 • data: 2021-09-08

Galeria zdjęć

 • Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
 • Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
 • Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  Nowy Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-09-08

Samorządowcy o samorządności

Z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego oraz członków zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej i Sławomira Kopyścia w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim odbyły się w piątek (3 września) obrady wojewódzkiego Forum Samorządowego. Tematem debaty była sytuacja samorządu terytorialnego w Polsce. Wśród gości znaleźli się m.in. marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki oraz członkowie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego. Gospodarzem wydarzenia był senator Ryszard Bober.

Rozmawiano m.in. na temat prób ograniczenia kompetencji samorządów terytorialnych, sytuacji finansowej gmin, powiatów i województw, środków unijnych nowej perspektywy, problemów publicznego lecznictwa i edukacji, a także o tym, że samorządy wszystkich szczebli powinny zintensyfikować współpracę.  

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci samorządów terytorialnych wszystkich szczebli z całego regionu. W czerwcu to samo gremium przyjęło stanowisko w sprawie ostatecznego podziału środków na programy regionalne nowej perspektywy – z wezwaniem, by rząd podzielił te pieniądze tak, by rzeczywiście służyły  wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych. Adresatem drugiego przyjętego wówczas stanowiska była Komisja Europejska, do której skierowany został apel o wsparcie województw w sporze o sprawiedliwy podział, zgodny z zasadami unijnej polityki spójności.  

Zobacz Forum Samorządowe apeluje do rządu i Komisji Europejskiej

Funkcjonujące od 2016 roku Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

Władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski oraz Przewodniczacy Rady Miejskiej Franciszek Lesinski.

 • autor: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, data: 2021-09-06

Galeria zdjęć

 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
  Debata Samorządowa w Jabłonowie Pomorskiem
 • autor: fot. Mikołaj Kuras, data: 2021-09-03

Rozpoczęcie Kwalifikacji Wojskowej

6 września 2021 r. rozpoczęła działalność Powiatowa Komisja Lekarska w Sępólnie Krajeńskim.Uroczystego rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej dokonał Starosta Sępoleński Jarosław Tadych wraz z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy podpułkownikiem Andrzejem Nieradko.

 • data: 2021-09-06

Galeria zdjęć

 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • Kwalifikacja wojskowa
  Kwalifikacja wojskowa
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-06

Szczepimy się z KGW Wilkowo

5 września, w Wilkowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Wilkowo” działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia do Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie zaszczepiono łącznie 15 osób, w tym 4 osób szczepionką Pfizer i 11 osób szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 18 września na do Runowa Krajeńskiego w godzinach 14:00-19:00.

Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy!

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-06

Galeria zdjęć

 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • Szczepienia mobilne w Wilkowie
  Szczepienia mobilne w Wilkowie
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-05

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED

2 września na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NOVUM-MED. Sp. z  o.o. 

Podczas zgromadzenia Członkowie Zarzadu Powiatu przyjęli:

 • sprawozdanie zarządu Novum – Med. Sp. z o.o. z działalności spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • sprawozdanie Rady nadzorczej NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku z Działalności Rady w 2020 roku

Zgromadzenie wspólników Novum-Med. jednogłośnie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Novum – Med. sp. z o.o. Pani Marii Kiełbasińskiej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ;

Ponadto Zgromadzenie wspólników Novum-Med. jednogłośnie udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Novum – Med. sp. z o.o. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ;

Rada Nadzorcza za aprobatą Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim wybrała Panią Marię Kiełbasińską na stanowisko Prezesa Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o prowadzącej Szpital Powiatowy im. dra A. Gacy i dra J. Łaskiego  NZOZ w Więcborku na kolejną kadencję. 

Na koniec zgromadzenie jednogłośnie zadecydowało o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 592.453,38 zł uzyskanego w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na sfinansowanie inwestycji w latach przyszłych.  

 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-03

Galeria zdjęć

 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników
  Zgromadzenie wspólników
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-09-02

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września 2021 r. władze Samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego oraz delegacje instytucji złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim.

Władze samorządowe Powiatu Sepoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Wicestarosta Andrzej Marach oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • Zdjęcie z obchodów
  Zdjęcie z obchodów
 • autor: Marcin Jarski - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-09-01

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

 • data: 2021-09-01

Galeria zdjęć

 • 1460x616
 • data: 2021-09-01

Spotkanie z Dyrektorami Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego

31 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie z Dyrektorami Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego. Podczas spotkania Starosta Sępoleński Jarosław Tadych wręczył Pani Małgorzacie Ormińskiej uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska  Polskiego 20, prowadzonej przez Powiat Sępoleński.

 • data: 2021-09-01

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-31

Rozkład jazdy autobusów do Bydgoszczy od 1 września 2021 r. do 31.12.2021 r.

Rozkład jazdy autobusów PKS BYDGOSZCZ na trasie Kamień. Kraj. – Sępólno Kraj. – Więcbork – Mrocza – Bydgoszcz i odwrotnie w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021

 • data: 2021-09-01

Rozkład jazdy

 • Rozkład jazdy aubtobusów
  Rozkład jazdy aubtobusów
 • Szczegółowy rozkład
  Szczegółowy rozkład
 • data: 2021-09-01

Niedzielne popołudnie upłynęło w Wituni pod hasłem szczepień przeciw COVID – 19

W ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Witunii podjęły się organizacji festynu, który odbył się dnia 29 sierpnia br.

Pogoda tego dnia nie rozpieszczała, ale organizatorzy postarali się, aby mieszkańcy gminy Więcbork, którzy jeszcze się nie zaszczepili mogli skorzystać z tej możliwości w mobilnym punkcie szczepień podczas festynu.

W związku z zapowiadanym dzień wcześniej pogorszeniem warunków atmosferycznych, organizatorzy zdecydowali, że  Mobilny Punkt Szczepień zacznie tego dnia swoją prace nieco wcześniej. I tak w niedzielne południe, już kilka minut po trzynastej pierwsi chętni byli zaszczepieni, a na pamiątkę szczepienia otrzymali kubeczki z logo KGW w Wituni oraz #SzczepimySię z KGW. W trakcie festynu zaszczepiły się 42 osoby.

Dzięki środkom pozyskanym przez KGW z AGiMR możliwe było zapewnienie promocji szczepień oraz wielu atrakcji w trakcie festynu.

Na młodszych uczestników czekały dmuchane zamki, wata cukrowa, gofry z bita śmietaną oraz zabawy z animatorami. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych „niezmordowane” dzieci chętnie korzystały z zapewnionych przez KGW atrakcji.

Oczywiście nie zabrakło znakomitych specjałów, z których słynie Witunia: Wituńskiej pyry, bigosu i strogonofa. Pani Ania kręciła pieczone ziemniaczki, które przeniosły nas w nieco nadmorski klimat, a zapach grillowanych kiełbasek przypominał, że trwają jeszcze wakacje. Członkinie koła upiekły przepyszne ciasta, które z dodatkiem gorącej kawy cieszyły się w tym chłodnym dniu dużym zainteresowaniem. Młodsi i starsi mogli przejechać się bryczką konną.

Mieszkający od niedawna w Wituni Państwo Hakobyan przygotowali degustacje rodzimych ormiańskich potraw (kebab, szaszłyki) zapewniając nawet najbardziej wymagającym smakoszom raj dla podniebienia.

Jako, że Witunia słynie ze zdolnych twórców na festynie nie zabrakło rękodzieła Pani Lilianny Dziekańskiej i Pana Grzegorza Borowicza, które cieszyło oczy i duszę przybyłych na festyn.

Niestety pogarszające się z godziny na godzinę warunki atmosferyczne uniemożliwiły odbycie się biesiady na zakończenie festynu. Nie mniej festyn w Witunii należał do udanych, a kolejne 42 osoby zaszczepione w naszym punkcie wpływają nie tylko na statystyki, ale i poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

 • autor: Magdalena Starzecka, data: 2021-08-31

Galeria zdjęć

 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • data: 2021-08-31

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 30.08.2021r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady oraz Jarosław Tadych Starosta Sępoleński i Wojciech Głomski Burmistrz Kamienia Krajeńskiego. Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim przedstawiła Radzie sytuację na lokalnym rynku pracy, przekazała informacje o środkach finansowych przeznaczonych na podejmowane działania aktywizacyjne osób bezrobotnych oraz realizację zadań pomocowych dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy antykryzysowej”. Rada zapoznała się również i pozytywnie zaopiniowała modyfikację Kryteriów stosowanych przy organizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Modyfikacja polega na rozszerzeniu dotychczasowych kryteriów o nowe regulacje dotyczące udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-08-31

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • Zdjęcie z posiedzenia
  Zdjęcie z posiedzenia
 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, data: 2021-08-31

Szczepienia mobilne w Kamieniu Krajeńskim

28 sierpnia, w sobotę przy okazji Zakończenia Lata w Kamieniu Krajeńskim, przy współpracy z Gminą Kamień Krajeński działał ponownie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Gmina Kamień Krajeński dla każdego zaszczepionego przygotowała w prezencie drobne gadżety z logo gminy.

W ramach programu #SzczepimySię z OSP do akcji promowania szczepień przeciw COVID-19 włączyło się aktywnie OSP Witkowo zyskując tym samym szansę na uzyskanie Premii na Start w wysokości 3 tysięcy złotych.

Nad bezpieczeństwem pracowników Mobilnego Punktu Szczepień oraz osób szczepiących się czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Osoby zainteresowane, które przyszły tego dnia nad Jezioro Mochel mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson oraz Pfizer.

W punkcie, w czasie trwania festynu  zaszczepiono łącznie 37 osób, w tym 11 osób szczepionką Pfizer i 26 osób szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 4 września na Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień do Piaseczna w godzinach 14:00-19:00 do świetlicy wiejskiej.

W niedzielę 5 września Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działał będzie w Wilkowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW Wilkowo” w godzinach 14:00- 19:00 przy świetlicy wiejskiej  oraz  w Zabartowie w ramach akcji #SzczepimySię z OSP od godziny 17:00 do 19:00.

Zaszczepić się będzie można jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy!

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-31

Galeria zdjęć

 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt szczepień
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-28

Uwaga! Intensywne opady deszczu! Zmiana!

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu
Zjawisko: intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Obszar powiatów: wszystkie powiaty
Ważność: od godz. 09:35 dnia 31.08.2021r. do godz. 21:00 dnia 31.08.2021r.
Przebieg: W okresie od godziny 17.00 dnia 30.08.2021 do godziny 09.00 dnia 31.08.2021 zanotowano miejscami sumę opadów do około 15 mm. W ciągu najbliższych godzin nadal spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm. W okresie ostrzeżenia całkowita wysokość opadu od 15 mm do 30 mm, lokalnie 45 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia.
 
 
 • autor: Dyżurny synoptyk: Agnieszka Drwal - Tylman Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 124., data: 2021-08-31

XII Jarmark św. Mateusza w Wałdowie

W sobotę, 28 sierpnia, na placu przed Wiejskim Ośrodku Kultury w Wałdowie odbył się XII Jarmark Św. Mateusza. Ta cykliczna impreza to przede wszystkim lokalny folklor, swojskie potrawy i dobra zabawa. Impreza w biesiadnym klimacie przyciągnęła młodszych i starszych mieszkańców Wałdowa i okolic. Na scenie w Wałdowie wystąpili mali artyści z lokalnego Zespołu Promyczek, Kabaret On i One oraz główna gwiazda - kapela góralska Hora. Na najmłodszych czekały dmuchany zamek, wata cukrowa i animacje. Były też stoiska z rękodziełem i balonami. O podniebienia uczestników dbały panie z KGW Wałdowo serwując poczęstunek - swojskie lokalne potrawy. Przy okazji jarmarku można było się zaszczepić przeciwko COVID-19 z OSP Wałdowo w mobilnym punkcie szczepień. Biesiadę zakończyła wieczorna zabawa taneczna z zespołem Rydwan.

Władze samorządowe powiatu sępoleńskeigo reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Radna Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Agnieszka Seydak.

 • autor: www.sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, data: 2021-08-30

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • Zdjęcie z jarmarku
  Zdjęcie z jarmarku
 • autor: Jarosław Tadych, data: 2021-08-28

Eugeniusz Szwochert na emeryturze

Eugeniusz Szwochert z wykształcenia historyk, nauczyciel wychowania fizycznego, historii, wiedzy o społeczeństwie

Pan Eugeniusz Szwochert pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 30 lat- nieprzerwanie od 1 września 1991 roku. Pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej  rozpoczął jako nauczyciel wychowania fizycznego we wrześniu 1984 r. WF – u uczył do 1990 r.

Podczas swoich  kadencji, Dyrektor kilkakrotnie dokonywał  reorganizacji szkoły. Szczególnie należy podkreślić działania Dyrektora poszerzające ofertę edukacyjną szkoły i tworzenie nowych kierunków kształcenia odpowiadających na potrzeby rynku pracy.
Od początku modernizował i unowocześniał  budynek szkoły. Dostosowywał bazę dydaktyczną do kierunków kształcenia.

Priorytetem dla Dyrektora było podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – wszystkie kierunki kształcenia zostały oparte o potrzeby rynku pracy.

Wspierał rozwój uczniów poprzez udział w projektach unijnych oraz kursach kwalifikacyjnych.

Dbał o rozwój współpracy  edukacyjnej,  czego  dowodem jest podpisanie umów patronackich z: Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,  Firmą Eggersmann Polska sp. z o.o., Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, bydgoską firmą AKSON sp. z o.o. oraz sępoleńską firmą MDD.

Stworzył stabilną kadrę nauczycielską. Zatrudniał osoby wykwalifikowane o odpowiednich kompetencjach pedagogicznych.

Dbał również o rozwój  zawodowy nauczycieli, zachęcał do podnoszenia swoich kwalifikacji i udziału w licznych formach doskonalenia .

Wzmacniając bezpieczeństwo w szkole, Dyrektor inicjował powiatowe ćwiczenia z udziałem służb ratunkowych mające na celu udoskonalenie procedury postępowania  w sytuacji kryzysowej.

W swojej pracy nauczyciela historii szczególną uwagę zwracał na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. Brał aktywny udział w wydarzeniach historycznych
i uroczystościach narodowych, angażując uczniów i nauczycieli w obchodach Święta Niepodległości, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstytucji 3 Maja.

Jest pomysłodawcą i aktywnym propagatorem Regionalnych Masowych Biegów Ulicznych im. Kajetana Bągorskiego – organizowanych od 2001 r. Czynnie wspierał młodzież ZSP
w organizacji Mistrzostw Wojewódzkich Szkół Specjalnych w biegach przełajowych
i lekkoatletyce oraz organizował Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSP w Sępólnie Krajeńskim.

Z końcem tegorocznych wakacji Dyrektor kończy pracę zawodową. Jego następcą zostanie mgr Michał Humerski.

 • data: 2021-08-30

Galeria zdjęć

 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • Zdjęcia z wręczenia podziękowań
  Zdjęcia z wręczenia podziękowań
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-08-27

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

27 sierpnia (piątek) 2021 roku o godz. 9:00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Sesja odbyła się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie sesji:

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji
i w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz
informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

7. Informacja na temat przygotowania do roku szkolnego 2021/2022.

8. Informacja o rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska w powiecie sępoleńskim.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego.

10. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12.Zakończenie obrad.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-30

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Zdjęcie z XXXVII Sesji Rady Powiatu
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-30

Rada Budowy Szpitala Powiatowego

24 sierpnia 2021 roku w Więcborku odbyła się rada budowy Szpitala Powiatowego. Tematyka spotkania obejmowała bieżące sprawy związane z dostosowaniem oddziału wewnętrzengo do nowych przepisów.

W spotkaniu udział wzięli:

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych

Wicestarosta - Andrzej Marach

Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju - Tomasz Bondarczyk

Poniżej zdjęcia z placu budowy.

 • data: 2021-08-30

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • Zdjęcie z rady budowy
  Zdjęcie z rady budowy
 • autor: Jarosław Tadych, data: 2021-08-27

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu

Dnia 25 sierpnia 2021 roku w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu.

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad.

 1. Informacja na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Sytuacja zagrożenia ASF n terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 • data: 2021-08-25

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z posiedzenia komisji
  Zdjęcie z posiedzenia komisji
 • Zdjęcie z posiedzenia komisji
  Zdjęcie z posiedzenia komisji
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-25

Podpisanie porozumienia o współpracy z Kolegium Jagiellońskim

Dnia 13 sierpnia, w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej, nastąpiło podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Kolegium Jagiellońskim, Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem “Salutaris” a przedstawicielami lokalnych Samorządów. Porozumienia zostały podpisane z Burmistrzem Rypina – Pawłem Grzybowskim, Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Franciszkiem Gutowskim, Starostą Powiatu Rypińskiego – Jarosławem Sochackim, Wicestarostą Powiatu Mogileńskiego – Marianem Mikołajczakiem, Starostą Powiatu Sępoleńskiego – Jarosławem Tadychem, Starostą Powiatu Wąbrzeskiego – Krzysztofem Maćkiewiczem.

 • autor: www.kj.edu.pl, data: 2021-08-24

Galeria zdjęć

 • Podpisanie porozumienia
  Podpisanie porozumienia
 • Podpisanie porozumienia
  Podpisanie porozumienia
 • Podpisanie porozumienia
  Podpisanie porozumienia
 • autor: www.kj.edu.pl, data: 2021-08-24

Spotkanie konsultacyjne z projektantami boiska

24 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z nowo wybranymi projektantami boiska wielofunkcyjnego i sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. Poprzednio wyłoniony projektant nie dotrzymał warunków podpisanej umowy i z przyczyn osobistych poprosił o jej rozwiązanie.

Obecny na spotkaniu zespół projektowy przedstawił już Powiatowi koncepcję przebudowy parkietu i wykaz prac towarzyszących na sali gimnastycznej oraz wstępną koncepcję układu boiska wielofunkcyjnego. Niezwłocznie po zatwierdzeniu i przedłożeniu ostatecznej dokumentacji Powiat uruchomi postępowanie przetargowe. Według wstępnych planów roboty na sali gimnastycznej powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

W spotkaniu udział wzięli:

- Jarosław Tadych Starosta Sępoleński;

- Andrzej Marach Wicestarosta Sępoleński;

- Tomasz Bondarczyk Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju;

- Agnieszka Mazur projektant;

- Zbigniew Klinicki projektant;

- Dorota Szymańczak pracownik Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2021-08-24

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • Zdjęcie ze spotkania
  Zdjęcie ze spotkania
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-24

Szczepienia mobilne w Sośnie

22 sierpnia, w niedzielę przy okazji Festynu Rodzinnego w Sośnie, przy współpracy z Gminą Sośno działał ponownie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski.

Gmina Sośno dla każdego zaszczepionego mieszkańca swojej gminy  przygotowała w prezencie gadżety z logo gminy.

W ramach programu #SzczepimySię z OSP do akcji promowania szczepień przeciw COVID-19 włączyło się aktywnie OSP Sośno zyskując tym samym Premię na Start w wysokości 3 tysięcy złotych.

Nad bezpieczeństwem pracowników Mobilnego Punktu Szczepień oraz osób szczepiących się czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Osoby zainteresowane, który przyszły tego dnia na salę gimnastyczną przy szkole mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson.

W punkcie, w czasie trwania festynu  zaszczepiono łącznie 41 osób.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sobotę 28 sierpnia do amfiteatru  nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim oraz w niedzielę 29 sierpnia do Wituni (Małe Boisko) gdzie także działał będzie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Punkt w Kamieniu Krajeńskim będzie czynny  w godzinach od 17:00 do 20:00, w Wituni od 14:00 do 19:00.

Zapraszamy!

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-23

Galeria zdjęć

 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • Szczepienia mobilne w Sośnie
  Szczepienia mobilne w Sośnie
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-22

RLKS w Programie Regionalnym na lata 2021-2027

WSPÓLNIE ZDECYDUJMY NA CO WYDAĆ PIENIĄDZE

Urząd Marszałkowski zwraca się z prośbą o zgłaszanie pomysłów, na co można by przeznaczyć środki z budżetów przyznanych Lokalnym Grupom Działania.

KTO:

KAŻDY!!! Zachęcamy szczególnie mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych.

DO KIEDY:

Pomysły możecie Państwo zgłaszać od 1 do 30 września 2021 r.

JAK:

Krótki opis pomysłu (na czym będzie polegał i czemu ma służyć).

GDZIE:

Propozycje należy zgłaszać na adres: A.Szachniewicz@kujawsko-pomorskie.pl

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA AKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

Państwa propozycje posłużą do określenia obszarów wsparcia w ramach RLKS. Nie są jeszcze gwarancją realizacji zgłaszanego projektu ani otrzymania wsparcia.

 • autor: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, data: 2021-08-18

Galeria zdjęć

 • Ankieta RLKS
  Ankieta RLKS
 • data: 2021-08-18

MŁODZI, ZDOLNI

17 sierpnia 2021r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie, na którym Starosta Sępoleński - Pan Jarosław Tadych wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku - Panią Elżbietą Maziarz-Rudnik wręczyli nagrody dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych, które w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęły wysokie wyniki w nauce, ze średnią na świadectwie wynoszącą co najmniej 4,75 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania.

W spotkaniu udział wziął również Wicestarosta Sępoleński - Pan Andrzej Marach oraz bliscy nagrodzonych dzieci.

Osoby nagrodzone:

 1. Oliwia Borowicz
 2. Estera Kubica
 3. Alan Kubica
 4. Daria Konopnicka
 5. Sandra Wanecka
 • autor: Elżbieta Maziarz-Rudnik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, data: 2021-08-17

Galeria zdjęć

 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • MŁODZI, ZDOLNI
  MŁODZI, ZDOLNI
 • autor: Wojciech Bilski, data: 2021-08-17

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 16.08.2021 R.
Nr konkursu LGD2/2021

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023

Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

Typ projektu:

Projekty grantowe w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA

Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin składania wniosków: 30/08/2021 r. – 10/09/2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego, zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Wysokość maksymalna grantu wynosi do 70 000 zł i stanowi nie więcej  niż 70% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Całkowita wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 125 000 zł.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Obowiązujące w ramach naboru zasady udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  13 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria oceny i wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru grantu przez Radę LGD/

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 715.950,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie:         531 089 577, 884 001 997
Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, znajdującego się na stronie Stowarzyszenia - konkurs nr   2/2021.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

 • data: 2021-08-17

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wkrótce ogłosi nabór wniosków na projekty grantowe dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu zapraszamy na  szkolenie pt. „Projekty grantowe na  wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty”.

Całkowita wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 125 000 zł

Forma wsparcia: refundacja

Wysokość wkładu własnego - nie mniej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Termin szkolenia: 25.08.2021 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 24.08.2021 r.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie nr tel. 531 089 577 lub 884 001 997 mailowo: biuro@naszakrajna.org lub osobiście w biurze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Kraj.

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

 • autor: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Zaszczepili się z OSP Lubcza

15 sierpnia na Placu Jana Pawła II w Więcborku po raz kolejny stanął Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19.

Każdy zainteresowany mógł się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, jednodawkowa szczepionką Jonson&Jonson. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy. W kampanii #SZCZEPIMY SIĘ Z OSP od godz. 14.00 do godz. 19.00 zaszczepiono łącznie 70 osób.  

W trakcie funkcjonowania punktu szczepień na mieszkańców i turystów czekało wiele atrakcji. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zadbał o dobrą zabawę dla dzieci zapewniając muzyczno – taneczne animacje, naukę gry na ukulele, pokazy baniek mydlanych czy eco mini szklarnie.  Nie zabrakło również  atrakcji koncertowych. Więcborski Chór Lutnia przyciągnął rzeszę swoich fanów, a Bitwa Na Dęta, jak, co roku okazała się strzałem w dziesiątkę.  Druhowie z OSP Lubcza w ramach akcji #SZCZEPIMY SIĘ Z OSP przygotowali pokaz z wykorzystaniem zabytkowej sikawki konnej oraz przejażdżki bryczką.

Wszystkich chętnych, którzy jeszcze się nie zaszczepili a chcieliby to uczynić zapraszamy 29 sierpnia (niedziela) w godzinach od 14.00 do 19.00 do Wituni na małe boisko, gdzie odbędzie się szczepienie w ramach akcji #SZCZEPIMY SIĘ Z KGW WITUNIA.

 • autor: Magdalena Starzecka - Urząd Miejski w Więcborku, data: 2021-08-16

Galeria zdjęć

 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • Szczepienia mobilne w Więcborku
  Szczepienia mobilne w Więcborku
 • data: 2021-08-15

Nagroda Świętego Wawrzyńca wręczona

Prowadząca w regionie sępoleńskim Stację Opieki Długoterminowej katolicka organizacja Caritas, została tegorocznym laureatem Nagrody Świętego Wawrzyńca.

Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Wniosek o przyznanie nagrody złożyła grupa 15 radnych Rady Miejskiej, przy poparciu stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” oraz grupy 269 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie.

Ceremonii wręczenia statuetki świętego Wawrzyńca, co roku towarzyszy uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której przedstawiana jest między innymi działalność laureata. Stacja Opieki Długoterminowej w Sępólnie Krajeńskim działa od 2001 roku. Na przełomie 20 lat działalności z jej pomocy skorzystało około 600 mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Obecnie stacja opiekuje się średnio 20 osobami miesięcznie. Są to najczęściej pacjenci z udarem mózgu, chorobą Parkinsona oraz osoby po ciężkich wypadkach.

Wyróżnieni podczas uroczystej gali otrzymali statuetkę oraz certyfikat potwierdzający przyznanie nagrody. Sępoleński Caritas jest już 21 laureatem tego wyróżnienia. Nagroda Świętego Wawrzyńca przyznawana jest raz w roku osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji gminy lub swoją działalnością wspomogły jej rozwój. Wśród dotychczas wyróżnionych są między innymi samorządowcy, duchowni, sportowcy, działacze społeczni, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Podczas ceremonii wręczenia statuetki władze samorządowe Powiatu Sępoleńskiego reprezentował Starosta Sępoleński Jarosław Tadych oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart.

 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2021-08-11

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
  Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
 • Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
  Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
 • Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
  Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
 • Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
  Zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody
 • autor: www.gmina-sepolno.pl, data: 2021-08-11

Studio plenerowe Radia Nakło i KANAŁU 10 przy molo w Sępólnie Krajeńskim

11 sierpnia br. przy molo w Sępólnie Krajeńskim stanęło studio plenerowe Radia Nakło 107,5 FM i KANAŁU 10, skąd nadawany był program na żywo. Gośćmi prowadzących, Joanny Wronki-Krzemińskiej i Zbigniewa Borka, byli: Waldemar Stupałkowski - burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Michał Pick - Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Łukasz Jakubowski - Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, Andrzej Marach - wicestarosta sępoleński, Kamila Jabłońska - inspektor ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Marek Chart - dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskie, Mirosław Tłok - trener żeglarstwa w klubie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie oraz Roksana Redman - właścicielka kawiarni "Słodki Przystanek" na molo w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-08-11

Studio plenerowe Radia Nakło i KANAŁU 10 przy molo w Sępólnie Krajeńskim

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-08-11

Pokaz Video Mappingu 3D – niesamowite, animowane projekcje już w sierpniu

Trwają przygotowania do pierwszego w naszym mieście i powiecie Pokazu Video Mappingu 3D. 14 sierpnia 2021 r. o godz. 21:30 budynek sępoleńskiego kościoła parafialnego stanie się trójwymiarowym płótnem, na którym techniką video mappingu wyświetlone zostaną zapierające dech w piersiach wizualizacje. Zakończono już prace nad scenariuszem, opracowanym wspólnie z pracownikami Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Podekscytowani efektem finalnym prezentujemy Państwu jedną z instalacji. Festiwal dofinansowano w ramach projektu „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Godziny pokazów Video Mappingu 3D: 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00.

ZAPRASZAMY!

14.08.2021 r.

godz. 21:30

Plac przed kościołem parafialnym pw. św. Bartłomieja

w Sępólnie Krajeńskim

 

 • autor: nadesłane - UM Sępólno, data: 2021-08-11

Szczepimy się z OSP i KGW i wspieramy nasze organizacje

W ostatnich tygodniach realizowaliśmy i planujemy następujące terminy szczepień jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson oraz dwudawkową Pfizer. Szczepiąc się bez wcześniejszej rejestracji wspierasz OSP i KGW z terenu powiatu sępoleńskiego.


28.08.2021 - godziny 17:00 - 20:00 - Kamień Amfiteatr - Gmina Kamień Kraj. - Szczepimy się z OSP Witkowo;
29.08.2021 - godzina 14:00 - 19:00 - Witunia Gmina Więcbork - Szczepimy się z KGW Witunia;
4.09.2021 - godzina 14:00 - 19:00 - KGW Piaseczno - Gmina Sępólno Kraj. - Szczepimy się z KGW Piaseczno;

5.09.2021 - godzina 16:00 - 19:00 – OSP Zabartowo - Gmina Więcbork - Szczepimy się z OSP Zabartowo;
5.09.2021 - godzina 14:00 - 19:00 - KGW Wilkowo - Gmina Sępólno Kraj. - Szczepimy się z KGW Wilkowo;

18.09.2021 – godzina 14:00 – 19:00 – KGW Runowo – Gmina Więcbork – Szczepimy się z KGW Runowo;
19.09.2021 - godzina 14:00 - 19:00 - KGW Sośno - Gmina Sosno - Szczepimy się z KGW Sośno;

 

 

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-11

Szczepienia mobilne w Wąwelnie

8 sierpnia, w niedzielę, w Wąwelnie, przy współpracy z Gminą Sośno oraz OSP Sośno działał ponownie Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica dr Michał Bryczkowski. Do współpracy tego dnia zaproszono także OSP Sośno, które dbało o zabezpieczenie pacjentów po szczepieniu.

Gmina Sośno dla każdego zaszczepionego mieszkańca swojej gminy przygotowała w prezencie gadżety z logo gminy.

Nad bezpieczeństwem pracowników Mobilnego Punktu Szczepień oraz osób szczepiących się czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Osoby zainteresowane, który przyszły tego dnia na parking koło kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie mogły się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson.

Dla chętnych był dostępny także preparat firmy Pfizer. W punkcie od 09:00 do 12:30 zaszczepiono łącznie 18 osób, w tym 4 szczepionką dwudawkową Pfizer oraz 14 osób jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson.

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na niedzielę 15 sierpnia na Rynek Miejski w Więcborku gdzie także będzie działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się szczepionką jednodawkową Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Punkt będzie czynny w godzinach od 14:00 do 19:00.

Zapraszamy!

 • autor: Magdalena Mosek - Urząd Gminy Sośno, data: 2021-08-10

Szczepienia mobilne w Wąwelnie

 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • Szczepienia mobilne w Wąwelnie
  Szczepienia mobilne w Wąwelnie
 • autor: Nadesłane - Adrian Szubiński - Urząd Gminy Sośno, data: 2021-08-08

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenia meteorologiczne:

Burze z gradem

stopień: 1
prawd. 75%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 25 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-08-10 13:00
Do: 2021-08-10 23:00

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Agata Wojtkiewicz Czas wydania: 2021-08-10 07:02 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-08-10

Zaginął Wiktor Grabowski z Więcborka. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu 16-latka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim prowadzą poszukiwania opiekuńcze za 16-letnim Wiktorem Grabowskim, podopiecznym Domu Dziecka w Więcborku. Chłopak nie powrócił z wypisu do placówki. Małoletni ostatni raz widziany był 30 lipca 2021 roku o godzinie 18:00. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z opiekunem. Osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca pobytu chłopaka proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim pod nr telefonu 47 75 22 200, bądź z najbliższą jednostką policji - numer alarmowy 112!


Rysopis zaginionego: wzrost: ok. 170 cm, sylwetka krępa, włosy ciemne krótko ścięte, pasek blond od czoła do potylicy z prawej strony, brak zarostu, twarz owalna, oczy brązowe, nos prosty, uszy normalne, uzębienie pełne. W chwili zaginięcia ubrany był w t-shirt koloru zielonego i krótkie spodenki koloru granatowego, buty sportowe marki ,,Puma" z czerwono-granatowymi znaczkami.

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-08-05

Zaginął Wiktor Grabowski z Więcborka. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu 16-latka

 • autor: www.kanal10.pl, data: 2021-08-05

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2021r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2020.

Nagroda pn. „Krajeński Anioł” została ustanowiona w celu uhonorowania tych, którzy w istotny sposób niosą bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Nagroda może zostać przyznana w jednej z czterech kategorii : przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, osoba indywidualna, instytucja.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także osoby fizyczne. Regulamin przyznawania nagrody pn. „Krajeński Anioł” oraz druki wniosków dostępne na stronie internetowej  www.bip.pcprwiecbork.pl (w zakładce Nagroda „KRAJEŃSKI ANIOŁ”)  oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8.

Wnioski należy przesłać – w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Krajeński Anioł” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork w terminie do 31 sierpnia 2021r.

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2021-08-05

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka”

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2021r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za 2020r. Nagroda  dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają ich i ich działania, a także krzewią ideę wolontariatu. Regulamin Nagrody oraz druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.pcprwiecbork.pl w zakładce Nagroda „Krajeńska Iskierka”. Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Krajeńska Iskierka” w terminie do dnia 30 września 2021r.

 

 

 • autor: Monika Lipecka - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2021-08-05

Działania stacjonarne i mobilne Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w sierpniu

W miesiącu sierpniu 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych ul. Przemysłowa 7a będzie czynny w zależności od zapisów chętnych osób na szczepienia.

Szczepienia planowane są w każdy wtorek i czwartek miesiąca sierpnia.

Przypominamy, że rejestracja na szczepienia odbywa się codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 pod następującymi numerami telefonów:

783-251-854

783-251-856

783-251-857

Stacjonarnie dostępne w punkcie szczepień są szczepionki:

- jednodawkowy Jonson&Jonson

- dwudawkowy Pfizer

Ponadto oprócz działań prowadzonych stacjonarnie, Punkt Szczepień Powszechnych w porozumieniu z Ars Medica – Michał Bryczkowski będzie prowadził Punkty Szczepień Mobilnie przy współpracy z OSP i KGW wg harmonogramu poniżej: 

08 sierpień 2021 (niedziela) Wąwelno – parking koło kościoła w godzinach 9:00 – 13:00

przy współpracy z OSP Sośno;

15 sierpień 2021 (niedziela) Więcbork – rynek w godzinach 14:00 - 19:00 przy współpracy z OSP Lubcza;

22 sierpień 2021 (niedziela) – Sośno – sala gimnastyczna w godzinach 15:30 – 20:00

29 sierpień 2021 (niedziela) – Witunia godzinach  14:00 – 19:00 -  festyn przy współpracy z KGW Witunia

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-08-03

Szczepienia mobilne przy Amfiteatrze w Kamieniu Krajeńskim z wynikiem 60!

30 lipca, w piątek, w Gminie Kamień Krajeński, przy okazji Biesiady Krajeńskiej, przy współpracy z Gmina Kamień Krajeński oraz OSP Kamień Krajeński działał ponownie Powiatowy Mobilny punkt szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica Dr Michał Bryczkowski. Do współpracy tego dnia zaproszono także OSP Kamień Krajeński, które dbało o zabezpieczenie pacjentów po szczepieniu. Gmina Kamień dla pierwszych 50 osób zaszczepionych przygotowała w prezencie gadżety z logo gminy.
Każdy zainteresowany, który przyszedł nad jezioro, mógł się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson.
Dla chętnych był dostępny także Pfizer. Akcja spotkała się z całkiem sporym, patrząc na wielkość gminy, społecznym zainteresowaniem.
W punkcie od 17:00 do 20:00 zaszczepiono łącznie 60 osób w tym 12 szczepionką dwudawkową Pfizer oraz 48 osób jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson.
Działający punkt odwiedził także Starosta Sępoleński- Jarosław Tadych.
Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na niedzielę, 08 sierpnia do Wąwelna w Gminie Sośno, koło Kościoła, gdzie także będzie działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się szczepionką jednodawkową Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Punkt będzie czynny w godzinach od 9:00 do 12:30.
Zapraszamy!
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-31

Zdjecia z działaności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim

 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
  Zdjęcie z działalności Mobilnego Punktu Szczepień w Kamieniu Krajeńskim
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-30

Szczepienie mobilne na targowisku w Więcborku z wynikiem 105!

29 lipca, w czwartek, w dzień targowy w Więcborku, na targowisku miejskim, przy współpracy z Gminą Więcbork oraz OSP Więcbork działał ponownie Powiatowy Mobilny punkt szczepień działający na bazie Punktu Szczepień Powszechnych, którego organizatorem jest 5 samorządów z terenu Powiatu Sępoleńskiego oraz podmiot medyczny Ars Medica Dr Michał Bryczkowski. Do współpracy tego dnia zaproszono także OSP Więcbork, z Panią Teresą Dropińską na czele, które dbało o zabezpieczenie pacjentów po szczepieniu. Gmina Więcbork dla pierwszych 80-ciu zaszczepionych osób przygotowała w prezencie płócienne torby na zakupy z logo gminy. 

Każdy zainteresowany, który przyszedł na targowisko, mógł się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson. Dla chętnych był dostępny także Pfizer. Akcja spotkała się z dużym społecznym zainteresowaniem. W punkcie od 08:00 do 12:00 zaszczepiono łącznie 105 osób w tym 10 szczepionką dwudawkową Pfizer oraz 95 osób jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson. Pogoda dopisała, frekwencja także. 

Ponadto już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na jutro, 30 lipca do Kamienia Krajeńskiego na plażę miejską, koło Amfiteatru, gdzie przy okazji festynu, także będzie działał Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień i będzie można zaszczepić się szczepionką jednodawkową Jonson&Jonson bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Punkt będzie czynny w godzinach od 17:00 do 20:00.  Zapraszamy!

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-29

Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku

 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
  Zdjęcia z Mobilnego Punktu Szczepień na targowisku miejskim w Więcborku
 • autor: nadesłane, data: 2021-07-29

Ruszyły pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną

Rośnie zainteresowanie świadczeniem z programu „Dobry start”. Pierwsze wypłaty środków już na kontach rodziców i opiekunów. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Świadczenie z programu „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski na wyprawkę szkolną można składać już od 1 lipca. Zainteresowanie tym świadczeniem jest bardzo duże. Do tej pory przyjęliśmy
1,7 mln wniosków o świadczenie 300 plus. 75 proc. wniosków zostało złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a 25 proc. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. 22 lipca ruszyły wypłaty pierwszych świadczeń 300 plus. W pierwszej kolejności pieniądze trafiły na konta rodziców i opiekunów, którzy złożyli wniosek na początku lipca. W sumie do tej pory ZUS wypłacił już w ramach programu „Dobry Start” 118 mln złotych. Na Kujawach i Pomorzu bydgoski i toruński oddział ZUS przelał ponad 8 mln złotych – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2021 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony później, to świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Klienci, którzy potrzebują pomocy przy złożeniu wniosku przez internet czy założeniu konta na PUE ZUS mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS. Wsparcie można otrzymać w każdej placówce Zakładu, można umówić się także na e-wizytę w ZUS czy skorzystać ze specjalnej infolinii pod numerem telefonu 22 290 22 02. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów.

Pracownicy ZUS rozpoczęli także dyżury w innych urzędach. Mobilne punkty ZUS są w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, MOPS, GOPS w Urzędach Miast/Gmin. Szczegółowy harmonogram dyżurów pracowników ZUS można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce Dobry Start – dodaje rzeczniczka

Harmonogram dyżurów na kolejne dni:

L.p.

Nazwa

Adres

Termin dyżuru

Godziny dyżuru

1

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie - placówka w Trzemiętowie

Trzemiętowo 17/2, 86-014 Sicienko

2 sierpnia

11.00-14.00

2

Urząd Pocztowy w Inowrocławiu

ul. Emilii Plater 8, 88-100 Inowrocław

2 sierpnia

9.00-13.00

3

Urząd Gminy Dąbrowa

ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa

3 sierpnia

10.00-13.00

4

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie - placówka w Karolewie

Karolewo 6b, 86-022 Dobrcz

4 sierpnia

11.00-14.00

5

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość

4 sierpnia

9.00-13.00

6

MGOPS w Strzelnie

ul. Sportowa 6; 88-320 Strzelno

5 sierpnia

9.00-13.00

7

Urząd Miejski Janikowo

ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo

6 sierpnia

10.00-13.00

 

 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2021-07-29

Galeria zdjęć

 • Pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną
  Pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną
 • Pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną
  Pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus na wyprawkę szkolną
 • autor: www.zus.pl, data: 2021-07-29

„Professional practice is your chance”

Rozpoczęła się druga mobilność uczniów ze szkół: ZS im. Staszica w Nakle nad Notecią oraz CKZiU w Więcborku, kształcący się na kierunkach technik informatyk i technik logistyk w ramach programu Erasmus+, realizowanego przez Fundację Staszica. Weronika, Wiktoria, Martyna, Sebastian, Konrad, Jakub i Bartek wczoraj rozpoczęli swoje staże w firmach związanych z ich kierunkami kształcenia. Tak spędzą najbliższe trzy tygodnie w hiszpańskiej Sewilli.

Zdjęcia poniżej przedstawiają jak spędzili pierwszy dzień po pracy – w towarzystwie tutora pani Adrianny z Euromind.

 • autor: fundacja staszica, data: 2021-07-28

Galeria zdjęć

 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • Professional practice is your chance
  Professional practice is your chance
 • autor: fundacja staszica

Mieszkańcy Kujaw i Pomorza chętnie korzystają z bonu turystycznego

Bon turystyczny jest coraz popularniejszy. Z początkiem wakacji rodzice zaczęli masowo aktywować bony turystyczne i coraz częściej nimi płacić. Już niemal 2,5 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld zł. Na Kujawach i Pomorzu 60 proc. uprawnionych do bonu już aktywowało go na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Z bonów turystycznych może skorzystać w całej Polsce ponad 4,2 mln osób, z czego niemal 2,5 mln uprawnionych już aktywowało bon. 134 tys. bonów turystycznych aktywowali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i dokonali płatności tymi bonami na kwotę przeszło 53 mln zł. Na Kujawach i Pomorzu na aktywację czeka jeszcze 90,7 tys. Bonów – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu „500 plus” im nie przysługuje.

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność, sama usługa turystyczna może odbyć się natomiast później – wyjaśnia rzeczniczka.

Obsługa bonu

Aktywacja bonu odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Po potwierdzeniu swoich danych rodzic otrzymuje na PUE indywidualny kod płatności. Należy go pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS. Bonem turystycznym można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania jego kwoty. 

Płatności bonami turystycznymi przyjmuje ponad 27,3 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne na terenie Polski. Ich liczba stale rośnie. Jeszcze w maju było ich niewiele ponad 22 tys. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

 Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Może on też służyć do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami, przewidzianymi przez organizatorów 
w ramach danej oferty. 

Zgodnie z przepisami z bonu turystycznego mogą skorzystać opiekunowie dzieci, którym przyznano świadczenie z programu Rodzina „500 plus”. ZUS ma ustawowy dostęp do bazy danych tych osób. Ważne jest, aby o bon starały się te same osoby, które wnioskowały o 500 plus. Wówczas wygenerowanie bonu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) odbędzie się automatycznie i natychmiastowo. W razie ewentualnych problemów z weryfikacją uprawnień do bonu przez system – organem wydającym decyzje 
o przyznaniu lub odmowie prawa do bonu jest Polska Organizacja Turystyczna. 

 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2021-07-28

Galeria zdjęć

 • Mieszkańcy Kujaw i Pomorza chętnie korzystają z bonu turystycznego
  Mieszkańcy Kujaw i Pomorza chętnie korzystają z bonu turystycznego
 • autor: Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2021-07-28

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pracownikom sezonowym godziwe warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy uruchomił kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych.  Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES.

Link do filmu promującego kampanię: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL

 Link do strony Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. z artykułem dot. kampanii

https://sepolnokrajenskie.praca.gov.pl/-/15674028-kampania-informacyjna-dla-pracownikow-sezonowych-w-ue-

 • autor: Sławomir Kotecki, data: 2021-07-28

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2021-07-28 13:00 Do: 2021-07-29 00:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-28

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: Od: 2021-07-27 08:00 Do: 2021-07-27 22:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-27

Środki ochrony indywidualnej dla POZ-tów z terenu powiatu

Dnia 26 lipca 2021 roku POZ z terenu Powiatu Sępoleńskiego, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego - Mikołaja Bogdanowicza oraz Starosty Sępoleńskiego - Jarosłwa Tadycha, otrzymały środki ochrony indywidualnej z rezerw strategicznych zgodnie z Dyspozycją Ministra Zdrowia (MZ.RARS.1.28.05.21) z dnia 28 maja 2021 roku.

Odbiór środków nastąpił z Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 42 89-400 Sępólno Krajeńskie, parter budynku - (tymczasowy magazyn Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim) zgodnie z decyzją Starosty Sępoleńskiego.

Środki ochrony indywidualnej w postaci: maseczek, rękawiczek, fartuchów, gogli oraz płynów do dezynfekcji otrzymały:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROVITA Sp. z o.o.;  Więcbork

Centrum Medyczne „Familia”; Więcbork

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Doktór” Sępólno Kraj.

Zespół Diagnostyczno – Leczniczy „Bonus Plus”, Sępólno Kraj.

Centrum Medyczne „Spamed” Sępólno Kraj.

Samodzielna Publiczna Miejsko - Gminna Przychodnia; Kamień Kraj.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"; Sośno

Ars Medica – Michał Bryczkowski prowadzący Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie Kraj. ul. Przemysłowa 7a

Mamy nadzieję, że otrzymane zasoby przyczynią się do zwiększednia bezpieczeństwa pacjentów korzystających z przychodni na terenie naszego powiatu.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-26

Przychodnie z terenu Powiatu Sępoleńskiego odbierają środki ochrony indywidualnej.

 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny powiat1
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny powiat2
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny powiat4
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny powiat5
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny powiat6
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny powiatu
 • odbiór środków ochrony indywidualnej przez POZ-ty z tereny powiat9
 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-07-26

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem/1

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, żniński

Ważność: od godz. 16:00 dnia 26.07.2021r. do godz. 24:00 dnia 16.07.2021r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

 • autor: Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska - Szefka Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 116., data: 2021-07-26

Holi - święto kolorów

Dzień Dobry!

W sobotę 31.07 organizujemy w Sępólnie Krajeńskim piknik rodzinny z kolorowymi proszkami Holi. W ramach imprezy przewidujemy: DJ-a który poprowadzi całą imprezę jak i wyrzuty co 30 minut, naukę tańca, pokazy, konkursy oraz animacje. Bylibyśmy wdzięczni za udostępnienie informacji o wydarzeniu, z góry bardzo dziękujemy  :)

PS. Na wydarzeniu jest konkurs w którym 30 mieszkańców miasta po wykonaniu krótkiego zadania wygrywa pakiety proszków!

https://www.facebook.com/events/323209642826578?active_tab=about - link do wydarzenia

 • autor: Marcin Jarski - Gmina Sępólno Krajeńskie, data: 2021-07-26

Galeria Zdjęć

 • Holi - święto kolorów
  Holi - święto kolorów

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2021-07-26 16:00 Do: 2021-07-27 00:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-26

Awans zawodowy nauczyciela

Dzisiaj, 22 lipca 2021 roku, w gmachu starostwa powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, odbył się egzamin nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Z bardzo dobrym wynikiem zdał go nauczyciel religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim- ksiądz dr Piotr Olszanowski.

Po złożonym ślubowaniu, ksiądz Olszanowski odebrał z rąk starosty sępoleńskiego Jarosława Tadycha, „Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela”.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-22

Galeria zdjęć

 • Awans zawodowy nauczyciela
  Awans zawodowy nauczyciela
 • Awans zawodowy nauczyciela
  Awans zawodowy nauczyciela
 • Awans zawodowy nauczyciela
  Awans zawodowy nauczyciela
 • autor: Mateusz Suchomski, data: 2021-07-22

Motocyklem przez Województwo

Powiat Sępoleński, to kolejny przystanek na drodze motocyklowego projektu Starosty Grudziądzkiego, Pana Adama Olejnika.

MOTOPOWIAT, to urlopowy, autorski projekt Starosty Grudziądzkiego Pana Adama Olejnika. Pan Starosta zamierza tego lata, na motocyklu, odwiedzić wszystkie powiaty w województwie kujawsko-pomorskim. Wczoraj, 21 lipca, spotkał się ze Starostą Sępoleńskim- Jarosławem Tadychem.

Panie Starosto! W dalszej podróży życzymy szerokości, dobrej pogody no i „lewa w górę”!

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-22

Motocyklem przez Województwo

 • Motocyklem przez Województwo
  Motocyklem przez Województwo
 • Motocyklem przez Województwo
  Motocyklem przez Województwo
 • Motocyklem przez Województwo
  Motocyklem przez Województwo
 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-22

Uwaga! Burze z gradem i upały!

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 2
prawd. 70%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację ostrzeżenie może być zmieniane lub przedłużone.

Ważne:
Od: 2021-07-17 11:00
Do: 2021-07-17 22:00

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Upał
stopień: 2
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy około 20°C
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-07-15 21:30
Do: 2021-07-17 19:30

 • autor: synoptyk IMGW-PIB: Sławomir Guzek Czas wydania: 2021-07-15 21:10 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-17

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2021-07-16 12:30 Do: 2021-07-17 08:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Aktualizacja dotyczy prognozowanej wysokośći opadów. Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

 • autor: Rafał Szewczyk - Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-16

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego nieczynny!

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy że od dnia 19 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Najbliższe instytucje potwierdzające Profile Zaufane:

 • Urząd Skarbowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie,

 • ZUS Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe, ul. Przemysłowa 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 • Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, ul. Plac odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński,
 • autor: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, data: 2021-07-16

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiat sępoleński

Ważność: Od: 2021-07-16 03:00 Do: 2021-07-16 10:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją ostrzeżenie może być aktualizowane.

 • autor: Sławomir Guzek - Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-16

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2021-07-14

Uwaga! Silny deszcz z burzami

Zjawisko: Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-15 04:00 Do: 2021-07-16 00:00

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

 • autor: Dariusz Gimiński - Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-14

Uwaga! Burze z gradem!

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-14 14:00 Do: 2021-07-15 04:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-14

Zmiana terminu konkursów

Przypominamy o możliwości uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert został wydłużony do 30 lipca 2021 r.

Wszystkie informacje dostępne na BIP: https://www.bip.powiat-sepolno.pl/1242,na-2021-rok

 • autor: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych, data: 2021-07-13

Piknik rodzinny - mobilny punkt szczepień

Rada Rodziny przy Burmistrzu Sępólna Krajeńskiego, zorganizowała w minioną sobotę (10 lica 2021 roku) PIKNIK RODZINNY. Na miejscu działał MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ.

Sobotni PIKNIK, to już 3 impreza plenerowa w powiecie sępoleńskim podczas której można było skorzystać ze szczepień przeciw COViD-19, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 
Tym razem, z oferty szczepień skorzystało 250 osób.

W pierwszej takiej akcji, podczas trwania REGAT O PUCHAR STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO, zaszczepiło się blisko 300 osób, a w czasie trwania więcborskiego KABARETONU około 200 osób.

Przypominamy, że przez cały czas można rejestrować się na szczepienia do PUNKTU SZCZEPIEŃ MASOWYCH, który mieści się w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej, 
w INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TEL: 783 521 856, 783 521 857, 783 521 854.

 • autor: Artur Juhnke, data: 2021-07-13

Galeria zdjęć

 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • Piknik Rodzinny
  Piknik Rodzinny
 • autor: Maciej Bór - Radio Weekend.fm, data: 2021-07-13

Uwaga! Upały!

Zjawisko: Upał.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: Od: 2021-07-13 13:00 Do: 2021-07-15 20:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:  Brak.

 • autor: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, data: 2021-07-12

Trzynasty Piknik Rodzinny w Kamieniu Krajeńskim

Trzynasty Piknik R