Powiat Sępoleński

Treść Główna

Dane teleadresowe

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJ.

ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 52 388 13 00
fax. 52 388 13 03
NIP: 561-13-27-106
REGON: 092350926
e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl

adres skrzynki na EPUAP: /SEPOLNOSP/skrytka
strona www: www.powiat-sepolno.pl
strona BIP: www.bip.powiat-sepolno.pl


 

Poradnik klienta

Biuro Obsługi Klienta

Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 11, I piętro, pokój 38
tel. 52 388-13-00
e-mail: bok@powiat-sepolno.pl

GODZINY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO

poniedziałki

-

7.30 do 15.30

wtorki

-

7.30 do 16.00

środy

-

7.30 do 15.30

czwartki

-

7.30 do 15.30

piątki

-

7.30 do 15.00

Zmiany obowiązują od dnia 1 lutego 2015 roku


Głuchoniemi klienci Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, na adres e-mail: bok@powiat-sepolno.pl na numer fax: (52)-388-13-03 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie: (52) 388-13-00


 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków następuje zgodnie z następującymi przepisami:

 • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku, Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego, pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania w przypadku braku tych danych.

 

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

 • faksem na numer 52 388-13-03,
 • ustnie do protokołu, pisemnie do dziennika podawczego w sekretariacie Starostwa Powiatowego

 

Ze względu na obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim czas pracy i system ochrony urzędu uprzejmie prosimy osoby zainteresowane osobistym złożeniem skargi do dziennika podawczego w Sekretariacie Starostwa po godzinach pracy Starostwa o kontakt telefoniczny przynajmniej jeden dzień przed planowanym przybyciem tel. 52-388-13-00.

 

 • poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP

 

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego przyjmowani są przez Starostę Sępoleńskiego, Wicestarostę Sępoleńskiego, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu oraz Dyrektorów Wydziałów we wtorki w godzinach 7:30 - 16:00.

W przypadku, gdy wtorek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Istnieje możliwość wcześniejszego ustalenia terminu i godziny spotkania dogodnego dla klienta drogą telefoniczną lub osobiście poprzez sekretariat Starostwa Powiatowego (tel. 52 388 13 00).

Pozostali pracownicy Starostwa Powiatowego przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:

 • datę przyjęcia,
 • imię i nazwisko oraz adres składającego skargę lub wniosek,
 • zwięzłe określenie sprawy,
 • imię i nazwisko przyjmującego,
 • podpis składającego.

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

 

 

Informacja

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 52 388-13-00 (sekretariat) i 52 388-13-12 (Sekretarz Powiatu).

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)

 

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, składanych do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do skarg i wniosków składanych do organów organizacji i instytucji społecznych, gdy pozostają one w związku z wykonywanymi przez te organizacje i instytucje społeczne zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do:

1) skarg i wniosków przekazanych właściwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje i instytucje społeczne,

2) materiałów prasowych i innych opublikowanych wiadomości, jeżeli mają znamiona skargi lub wniosku i zostały przesłane właściwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.

§ 2. Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ, do którego były adresowane.

§ 3. 1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

2. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.

§ 4. Organy państwowe określone w art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego, przekazując w trybie art. 232 tego Kodeksu skargę do załatwienia właściwemu organowi niższego stopnia, mogą żądać od tego organu informacji o sposobie jej załatwienia.

 

Rozdział 2

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

§ 5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 6. 1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

§ 7. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 

Rozdział 3

Rozpatrywanie skarg i wniosków

§ 8. 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

§ 9. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

§ 10. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

§ 11. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 12. Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

§ 13. Właściwy organ zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego temu organowi przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

 

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!