Powiat Sępoleński

Treść Główna

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Starosta na mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zobowiązany jest do utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku.

Zarządzeniem Nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dniem 20 stycznia 2021 roku powołano Komisję Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w składzie:

 1. Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński – Przewodniczący Komisji;
 2. Katarzyna Kolasa – Radna delegowana przez Radę Powiatu Sępoleńskiego;
 3. Krzysztof Szymanowicz – Radny delegowany przez Radę Powiatu Sępoleńskiego;
 4. Adam Andrejczuk – Prokurator delegowany przez Prokuraturę Rejonową w Tucholi;
 5. Paweł Zawada – Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim;
 6. Piotr Madej – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim;
 7. Piotr Sałasinski – Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego;
 8. Maciej Steckiewicz - Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego;
 9. Kamila Jabłońska – Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;

W pracach komisji uczestniczyć będą z głosem doradczym:

 1. Wojciech Głomski – Burmistrz Kamienia Krajeńskiego;
 2. Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;
 3. Waldemar Kuszewski – Burmistrz Więcborka;
 4. Leszek Stroiński – Wójt Sośna;
 5. Maciej Suchomski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;
 6. Elżbieta Estkowska – Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny;
 7. Magdalena Czerkawska – Tyborska – Powiatowy Lekarz Weterynarii;
 8. Agnieszka Ramczykowska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 9. Maria Kiełbasińska – Prezes Zarządu Spółki Novum – Med;
 10. Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim;
 11. Artur Żychski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim;

Zadania Komisji Bezpieczeństwa:

Szczegółowe zadania w/w komisji określa art. 38a ust. 2 cyt. wyżej ustawy, a mianowicie:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z w/w zakresu,

3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z tego zakresu,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie j.w.,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1,2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, (innych niż wymienione wyżej) zagadnień dot. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Przewodniczący komisji, w celu wykonywania zadań komisji, może żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu powiatu¸ a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

W terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego starosta zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie to ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 • autor: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego (...) , data: 2021-06-15

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!