Powiat Sępoleński

Treść Główna

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Sępoleński ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, sekretariat@powiat-sepolno.pl, tel. (52) 388-13-00.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: Anna Kuchna, adres e_mail: iod@powiat-sepolno.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Powiatu Sępoleńskiego. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku udzielenia Administratorowi zgody na przetwarzanie danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2018-05-23

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. T. Kościuszki 11 w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia.

Administratorem systemu monitoringu jest Starosta Sępoleński ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, sepolnopow@pro.onet.pl, tel. (52) 388-13-00.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: Anna Kuchna, adres e_mail: iod@powiat-sepolno.pl

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa”.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!