Powiat Sępoleński

Treść Główna

Szkolny Związek Sportowy (SZS) jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Szkolny związek sportowy:

 • rozwija kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej,
 • uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska,
 • może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa, osób prawnych i fizycznych , które są zgodne z celami statutowymi Związku,
 • podejmuje działania mające na celu wyrównanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego),
 • działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

 

Statut SZS

Cele i zadania

 

 • Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
 • Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.
 • Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności sportowej.
 • Aktywizacja samorządów terytorialnych do organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.
 • Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
 • Ocena pracy i osiągnięć szkół oraz Szkolnych Klubów Sportowych realizujących program upowszechniania kultury fizycznej.

 

Głównym celem SZS jest zapewnienie, we współpracy ze szkołą takiego wsparcia rozwijającej młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia, by miało to wpływ na istotna długość i jakość życia człowieka.            
Cele te osiąga się poprzez organizowanie powszechnie dostępnych form sportowania i udziału w zawodach, w których bierze udział ok. 2,5 mln dzieci i młodzieży  w ciągu roku.  Między innymi:       

A) w systemie zorganizowanym:
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (10 – 13 lat)
- Gimnazjada (13 – 16 lat )
- Licealiada (16 – 20 lat)

B) w systemie „Sport Wszystkich Dzieci”
- turnieje i zawody regionalne, ogólnopolskie w różnych dyscyplinach sportu,
- festyny rodzinne,
- festyny integracyjne z udziałem osób niepełnosprawnych,
- konkursy,
- turniej gier i zabaw,
- akcja letniego wypoczynku,
- imprezy organizowane w okresie Tygodnia sportu szkolnego (czerwiec), oraz z okazji inauguracji Sportowego Roku Szkolnego (wrzesień),
 

Charakterystyka imprez
Imprezy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w systemie zorganizowanym przeprowadzane są na następujących szczeblach rozgrywek:

Na szczeblu szkoły:

Podstawowym zadaniem na szczeblu szkoły jest realizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych (SIS) jako system całorocznej działalności sportowej w szkole. Organizatorem wszystkich imprez sportowych w szkole jest Szkolny Klub Sportowy lub Uczniowski Klub Sportowy. Szkolne Igrzyska Sportowe powinny być systemem całorocznego sportowania młodzieży, która nie będzie uprawiać sportu wyczynowego na najwyższym poziomie.
Program Szkolnych Igrzysk Sportowych dostosowany jest do przeciętnie uzdolnionych uczniów.
W grach sportowych, w kategorii dzieci zawody przeprowadza się w oparciu o program mini gier. Niezależnie od dyscyplin podstawowych, szkoła może realizować inne dyscypliny regionalne.
 

Na szczeblu miasta, gminy i powiatu:

Zawody odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych o mistrzostwo miasta lub gminy oraz o prawo reprezentowania swego środowiska w zawodach wojewódzkich. W kalendarzu zawodów miejskich, gminnych i powiatowych znajdują się zawody w tych dyscyplinach, w których przeprowadzane są finały wojewódzkie z uwzględnieniem specjalizacji szkół i warunków do przeprowadzenia zawodów.

Na szczeblu województwa:


W programie znajdują się wszystkie dyscypliny podstawowe oraz te z pozostałych, które objęte są programem rozwoju sportu danego województwa.
Zawody finałowe przeprowadza się jako jedną dużą imprezę, albo w celu aktywizacji środowisk i pełnego wykorzystania obiektów sportowych znajdujących się w terenie, jako ciąg wielu imprez organizowanych w poszczególnych blokach. Celem przedstawionej przez Szkolny Związek Sportowy oferty dla poszczególnych typów szkół jest umożliwienie startu w zawodach objętych systemem współzawodnictwa sportowego w województwie, a dla najlepszych możliwość konfrontacji z najlepszymi zespołami z innych województw.
Zawody wyższego szczebla są organizowane według regulaminów i zasad prowadzonego współzawodnictwa w danym województwie.

 

Imprezy i zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy charakteryzują się :

- popularnością i masowością,
- dużym zasięgiem terytorialnym,
- dużym wydźwiękiem społecznym a co za tym idzie mają duży potencjał informacyjny i promocyjny dla wyeksponowania materiałów sponsora.

Informujemy również o obowiązku rejestracji szkół i uczniów do zawodów na wszystkich szczeblach poprzez System Rejestracji Szkół (srs.szs.pl). SRS może być również pomocą dla dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego. Informujemy, że od tego roku szkolnego brak takiego zgłoszenia spowoduje, że reprezentacja szkoły nie będzie uwzględniona w klasyfikacji zawodów.

 • autor: www.szs.pl

drukuj całą stronę

Linki