Powiat Sępoleński

Treść Główna

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Konkurs nr 4/2022

Termin składania wniosków: 03/10/2022 – 18/10/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz zaleca się dołączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

Limit środków w ramach naboru: € 142 221,57  

(568 886,28 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł (nie dotyczy jednostki sektora finansów publicznych

Maksymalny poziom dofinansowania:
jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – nie wyższy niż 80% kosztów kwalifikowalnych

Pełna wersja ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej: www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577 lub 884 001 997 


SZKOLENIE DLA OSÓB/INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU
W RAMACH KONKURSU NR 4/2022.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. "Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej"

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".

Szkolenie odbędzie się 30 WRZEŚNIA 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGD, ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie, I piętro Centrum Aktywności Społecznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.

Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org.

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

  • autor: LGD Nasza Krajna, data: 2022-09-26

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!