Powiat Sępoleński

Treść Główna

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – REJA24

Dnia 1 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.) statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji lub statek używany do połowu ryb, o długości do 24 m, podlega rejestracji na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w art. 3 ust. 1 określa, że obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb,
  o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący tj. starosta lub właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego), wpisując jednostkę do rejestru oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny (w formie plastikowej karty).

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację
i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wyżej wymieniony wniosek, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania
w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

 

Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.

Wniosek o rejestrację składa się w formie papierowej do organu rejestrującego osobiście lub przez pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w formie elektronicznej poprzez platformę REJA24. W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję
o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

            Rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego podlega opłacie, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wynosi 80 zł.

W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.

Właściciel może złożyć wniosek o przydzielenie i rezerwację numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie, a w przypadku jachtu morskiego – również o rezerwację nazwy. Numer rejestracyjny lub nazwa dla jednostki pływającej w budowie rezerwowana jest na okres nieprzekraczający 7 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie
z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie
z obecnymi przepisami, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego określonego powyżej.

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego
w przypadku jednostki pływającej zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł. W wyżej wymienionym przypadku, dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest dokument rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Likwiduje się rejestry prowadzone przed dniem wejścia w życie Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.). 

 

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności, którym może być w szczególności:

a) faktura VAT,

b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,

c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;

2) wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:

a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:

– imię i nazwisko albo nazwę,

– PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany – w przypadku osób fizycznych,

– NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator – w przypadku podmiotów zagranicznych,

– adres zamieszkania albo adres siedziby,

– adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:

– wskazanie organu poprzedniej rejestracji,

– numer rejestracyjny,

– datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,

c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,

d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,

e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,

f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:

– amatorskiego połowu ryb,

– połowów rybackich,

– rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,

g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,

h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i tak dla: 1) śródlądowej jednostki pływającej – miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) morskiej jednostki pływającej – port morski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,

j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,

k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,

l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,

m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,

n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,

o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,

p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;

3) dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a–c oraz i–p;

4) dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

 • autor: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, data: 2020-07-30

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!