Powiat Sępoleński

Treść Główna

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

W związku z kończącą się IV kadencją Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Starosta Sępoleński ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych powiatu sępoleńskiego.

Działające na terenie powiatu sępoleńskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz  jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych po jednym kandydacie do dnia 21 października 2019r.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodoworcowa 8,  89-410 Więcbork.

Powołana 5-cio osobowa Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych będzie organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sępoleńskiego.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia Rady będą się odbywały  co najmniej raz na kwartał. Do jej zadań będzie należało:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw;

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ocena;

-  opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę podmiotu zgłaszającego;

2) imię i nazwisko kandydata;

3) adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego kandydata;

4) krótkie uzasadnienie wyboru;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych;

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu na potrzeby naboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

7) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj.               

  • autor: Nadesłane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , data: 2019-10-08

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!