Powiat Sępoleński

Treść Główna

Czerwcowy Zespół Zdrowia KWRiST

11 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie poprzedziła prawie dwugodzinna dyskusja na temat ewentualnych możliwości zmian w zasadach funkcjonowania ryczałtu. Strona samorządowa wskazała, że baza ryczałtowa z 2015 r. jest nieadekwatna do obecnej sytuacji. Sztywno ustalony ryczałt nie daje możliwości jego wzrostu związanego między innymi z podwyżkami płac. Przykładowo Szpital Powiatowy w Żywcu wykonuje 120% zadań, a finansowanie dostaje tylko na 80% z nich. Tymczasem szpitale poza sieciowe dostają 100% za nadwykonania. Obecnie obowiązujący system premiuje te szpitale, które nie wykonują 100% normy wynikającej z kontraktu.

Prezes NFZ wskazał przyczyny dla, których został wprowadzony ryczałt. Szpitale bez porozumienia z płatnikiem tworzyły nowe oddziały wysoko wyspecjalizowane, wymuszając na płatniku płacenie za te procedury. Polscy obywatele przeznaczają 9% dochodów na zdrowie, to zdecydowanie mniej niż  w innych krajach. Dziś wartość ryczałtu zależy od historii danego szpitala - mechanizm ten zatrzymał tworzenie nowych oddziałów lub uruchamianie wysokospecjalistycznych procedur we wszystkich szpitalach. Trzeba pamiętać, że środki NFZ są mocno ograniczone, podobnie jak możliwości kadrowe - jest za mało lekarzy i personelu medycznego.

Starosta żywiecki wskazał,  że szpital działający w jego powiecie obsługuje około 150 tys. mieszkańców i 50 tys. turystów. Na tym terenie jest tylko 1 szpital, który nie zwiększył ilości oddziałów. Zbyt mały ryczałt odcina mieszkańców tego powiatu od świadczeń opieki zdrowotnej, a mieszkańcy ci też przecież płacą składki. Definicja ryczałtu wskazuje, że jest to ustalenie kwoty za jakąś usługę, jednak nie można szpitalowi dyktować warunków ile szpital ma zatrudniać kadry i za jaką cenę, a tak stało się w przypadku wymuszonych podwyżek dla pielęgniarek i lekarzy. Dyrektor w tym szpitalu jest ten sam od 10 lat, więc nie jest to kwestia złego zarządzania. Wcześniej szpital kończył rok obrotowy „na plus”, obecnie jest około 1 mln miesięcznie! „na minus”.

Ustalono, że będą prowadzone dalsze dyskusje w kwestii rozwiązania wskazanego problemu.

Następnie odbyło się posiedzenie Zespołu Zdrowia, które rozpoczęło się od omówienia spraw różnych na, które składały się:

Sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w DPS - prezes NFZ przedstawił kwestię finansowania i realizowania świadczeń zdrowotnych w DPS - świadczenia te są realizowane przez POZ i opiekę długoterminową.

Informacja MZ nt. propozycji konkretnych zmian w zakresie funkcjonowania dyżurów aptek. Związek Powiatów Polskich przedstawił w tej kwestii gotowy projekt rozwiązań. Wiceminister Miłkowski wskazał, że zaproponowane przez ZPP rozwiązanie spowoduje wzrost wydatków o 40 mln zł z budżetu NFZ. Fundusz nie przewiduje w planie finansowym dodatkowych środków na dyżury aptek.

Informacja MZ nt. definicji „łóżka szpitalnego”. Przedstawicielka MZ podała definicję łóżka szpitalnego dla potrzeb statystycznych, a także definicję dostawki z ustawy o działalności leczniczej, która określa, że podmiot jest zobowiązany zgłosić do wojewody wszelkie zmiany liczby łóżek, na których przebywają pacjenci.

Informacja MZ na temat planowanych działań w zakresie zwiększenia liczby lekarzy, dopuszczenia lekarzy na zasadach „modelu niemieckiego” oraz zmian w nostryfikacji dyplomów. Wiceminister Szczurek-Żelazko poinformowała o projekcie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Więcej na temat planowanej nowelizacji pisaliśmy tutaj.

Informacja MZ o pracach zespołów roboczych powołanych w obszarze spraw dotyczących ratownictwa medycznego. Wiceminister Szczurek-Żelazko przedstawiła krótki raport z pracy powołanych Zespołów.

Wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący wydłużenia terminu na dostosowanie do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówki wychowawcze od przyszłego roku nie będą mogły mieści się na jednej nieruchomości gruntowej, ani w jednym budynku ze wskazanymi w ustawie instytucjami m.in. izbami wytrzeźwień. Zgodnie z informacjami zebranymi przez ZPP w całym kraju na ponad 1100 placówek kilkanaście z nich będzie miało problemy z dostosowaniem się do wskazanego wymogu w terminie. ZPP prosił o wydłużenie terminu na dostosowanie. Przedstawiciel MRPiPR wskazała, ze wolałaby nie przesuwać daty obowiązywania przepisów, natomiast zobowiązał się do sprawdzenia w skali kraju problemu. Po uzyskaniu przez resort danych kwestia ta powróci na Zespół.

Następnie Zespół pochylił się nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu z uwagą, odnoście monitorowania kwestii finansowania oraz dostępności kadr.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych - projekt ten uzyskał opinię pozytywną z uwagą dotycząca zagrożeń co do identyfikacji osób podpisujących się pod dokumentem.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej  miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Kolejno Zespół zajął się następującymi projektami w konsultacjach:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego- Projekt ten nie został zaopiniowany. Uzgodniono, że jeśli ostateczna wersja zostanie przesłana do dnia 15 czerwca, wówczas zostanie on zaopiniowany w trybie obiegowym.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej  fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przecewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych projekt ten nie został zaopiniowany. Obecnie trwają uzgodnienia. Kierunkowo strona samorządowa jest za rozszerzeniem podmiotów realizujących to zadanie.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków otwartych z funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne- z uwagi na trwające nadal analizy projekt ten powróci na kolejne posiedzenie Zespołu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w  sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom projekt te są obecnie na etapie konsultacji. Ustalono, że po przesłaniu ostatecznej wersji projekty te zostaną zaopiniowane w trybie obiegowym.

Na końcu Zespół pochylił się nad projektem ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, do którego ZPP przedstawiło wiele uwag.

Więcej o uwagach ZPP można przeczytać tutaj.

  • autor: www.wartowiedziec.pl, data: 2019-06-18

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!