Powiat Sępoleński

Treść Główna

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą

„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

na terenie powiatu sępoleńskiego w 2019 r.”

 

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2019 r.”

 

Nazwa oferenta:

Fundacją „Civitas” z siedzibą w Nakle Nad Notecią 

 

Kwota dotacji: 64.020,00 zł

 

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2018-11-28

Uchwała Nr 1/3/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2018 roku

 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Katarzyna Kolasa, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski, data: 2018-11-26

Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Sępoleńskiego z dnia 19 listopada 2018 roku

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2018-11-19

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2019 r. "

Uchwała Nr 102/242/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 2018 roku

 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski, data: 2018-10-18

Informacja

Starosta Sępoleński informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu przy ul. Przemysłowej 7A w Sępólnie Krajeńskim dyżur pełnić będzie w ramach zastępstwa Radca Prawny Pan Grzegorz Szlezer.

Za utrudnienia przepraszamy

 • autor: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, data: 2018-02-08
  • autor: Wojciech Bilski, data: 2018-01-02

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na powierzenie prowadzenia

„Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”


Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30 listopada    2017 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia  „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 5 ofert. Do oceny ofert powołana została Komisja Konkursowa, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym  i merytorycznym (1 oferta nie spełniła warunków formalnych, pozostałe 4 oferty zostały poddane dalszej ocenie pod względem merytorycznym).


W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty Fundacji Civitas, której powierzy realizację zadania p.n.: prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”.  Zadanie finansowane będzie, z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z w/w podmiotem zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomoc prawnej oraz edukacji prawnej. 

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

 • autor: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, data: 2017-11-30

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”

 

 

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”.

W skład komisji konkursowej opiniującej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”

 • autor: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski, data: 2017-11-07

Ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego w sprawie wyznaczenia punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w roku 2018

Ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego w sprawie wyznaczenia punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Sępoleński informuje, że Powiat Sępoleński w porozumieniu z Gminami otwiera Filie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sośnie i w Kamieniu Krajeńskim. Zmiany w funkcjonowaniu punktów nastąpią od dnia 1 marca 2016 roku.

Radcy Prawni oraz Adwokaci udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu przy ul. Przemysłowej 7A w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek: 14:00 - 18:00

Wtorek:          14:00 - 18:00      pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE

Środa:             14:00 - 18:00

Czwartek:       14:00 - 18:00

Piątek:            14:00 - 18:00

Filia w Kamieniu Krajeńskim

Porady udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w Filii Punktu w Kamieniu Krajeńskim w lokalu przy ul.  Plac Odrodzenia 3, zgodnie z harmonogramem:

Wtorek:                   od godz. 14:00 do godz. 18:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Organizacja pozarządowa– Fundacja „CIVITAS” z siedzibą w Nakle nad Notecią zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizuje w lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22a, zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek:     14:00 - 18:00

Wtorek:             14:00 - 18:00     pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE

Środa                 13:00 - 17:00

Czwartek:           8:00 - 12:00

Piątek:               14:00 - 18:00

Filia w Sośnie

Porady udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w Filii Punktu w Sośnie w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przy ul. Parkowej 4, zgodnie z harmonogramem:

Wtorek                  od godz. 14:00 do godz. 18:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Potrzebne dokumenty:

 • oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dokument potwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat,
 • pisemne oświadczenie, od osoby której przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dot. osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną),
 • dokument potwierdzający ciążę. 
 • autor: Krystian Pyrc, data: 2016-02-23

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia

„Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego” w 2017 roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Załączniki do pobrania: 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Zobacz też:

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na posiedzeniu 25 listopada 2016 r. podjął uchwałę Nr 54/127/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w Powiecie Sępoleńskim. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową i rekomendacją Komisji Konkursowej wybrał ofertę Fundacji „Civitas” z siedzibą w Nakle nad Notecią, która otrzyma dotację w wysokości 60.725,88 zł.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 ofert od organizacji pozarządowych. Z powodów formalnych została odrzucona 1 oferta. Z organizacją pozarządową, której Zarząd Powiatu przyznał dotację, zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oferty niewymienione powyżej nie otrzymały dofinansowania.

UWAGA! Podmiot który otrzymał dotację prosi się o pilny kontakt z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w celu zawarcia stosownej umowy.

 

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

 • autor: Wojciech Bilski, data: 2016-11-25

Ruszyły Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sępólnie i Więcborku

W poniedziałek 4 stycznia br. w Sępólnie Krajeńskim oraz w Więcborku ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Sępólnie Krajeńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej 7A i obsługuje go Okręgowa Rada Radców Prawnych z Bydgoszczy. Wczoraj uroczystego otwarcia punktu dokonali: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski oraz Radca Prawny - Grzegorz Szlezer.

Natomiast w Więcborku punkt obsługuje Fundacja Civitas, która wygrała otwarty konkurs ofert. Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, z którą Starostwo podpisło stosowną umowę i funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 22a w Więcborku (budynek MOPS)".

W Więcborku uroczystego otwarcia punktu dokonali: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach, Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski oraz Radca Prawny - Jerzy Podmokły.

 • autor: Krystian Pyrc, data: 2016-01-05

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sępólnie

 • autor: Krystian Pyrc, data: 2016-01-04

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Więcborku

 • autor: Magda Starzecka, data: 2016-01-04

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM - ZMIANA ADRESU

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255),  od dnia 1 stycznia na terenie powiatu sępoleńskiego powstaną dwa punkty, które świadczyć będą nieodpłatną pomoc prawną w lokalach udostępnionych przez gminy.

Na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonować będą 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną:

w Sępólnie Krajeńskim nie w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jeziornej 6 (poziom O biuro nr 5) nowy adres: w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej 7A zgodnie z harmonogramem:

                Poniedziałek      od godz. 14.00 do 18.00

                Wtorek             od godz. 14.00 do 18.00

                Środa               od godz. 14.00 do 18.00

                Czwartek          od godz. 14.00 do 18.00

                Piątek               od godz. 14.00 do 18.00

w Więcborku, przy ul. Mickiewicza 22a zgodnie z harmonogramem:

    Poniedziałek:      od godz.14.00 do 18.00

    Wtorek:             od godz.14.00 do 18.00

    Środa:               od godz. 13.00 do 17.00

    Czwartek:          od godz.  8.00 do 12.00

    Piątek:               od godz. 14.00 do 18.00

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od stycznia 2016 r.

Spoty informacyjne

Spot informacyjny nr 1 (kliknij, aby obejrzeć).

Spot informacyjny nr 2 (kliknij, aby obejrzeć).

Spot informacyjny nr 3 (kliknij, aby obejrzeć).

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. osoby, które ukończyły 65. lat,
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 8. kobiety w ciąży.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia

Jakie dokumenty należy przedłożyć w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej?

Udając się po pomoc należy przygotować:

 1. dokument stwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ważną Kartę Dużej Rodziny;
 3. zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. dokument potwierdzający ciążę.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osoba, chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie poproszona o złożenie jednego lub kilku oświadczeń.

drukuj całą stronę

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!