Powiat Sępoleński

Treść Główna

Forum Samorządowe: apel o obronę samorządności

Samorządowcy z całego kraju zgromadzili się w czwartek w Warszawie na Forum Samorządowym, zwołanym pod hasłem "Twój los w Twoich rękach". Powołali Samorządowy Komitet Protestacyjny oraz przyjęli "Kartę Samorządności", w której zawarli „konstytucyjne zasady ustroju państwa”, domagając się przestrzegania ich przez rządzących i stanowiących prawo.

W przyjętym podczas Forum Samorządowego apelu samorządowcy wyrazili sprzeciw wobec "wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym". Zaapelowali o „obronę samorządności terytorialnej w Polsce”.

"Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości – zagwarantowanego w konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej” – głosi apel. Jego sygnatariusze podkreślili, że pozostaje to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzi do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień. Przedstawiciele samorządów zaapelowali, by w Polsce były respektowane postanowienia konstytucji oraz wiążące Polskę prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządowa.

Pod apelem podpisały się m.in.: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich 1990, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

W dyskusji oceniono, że zapowiadane przez rząd PiS zmiany prawa zmierzają do ponownej centralizacji państwa i pozbawienia samorządu rzeczywistego udziału w sprawowaniu władzy publicznej.

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski zaznaczył, że Forum Samorządowe, to jedno z największych spotkań samorządowców od lat, na które zgłosiło się ponad 1600 osób. Podkreślił, że hasło Forum nawiązuje do 27 lat budowania Polski „lokalnej, odpowiedzialnej, patriotycznej”. Największym osiągnięciem tego czasu - ocenił Olszewski - jest, obok postępu cywilizacyjnego miast, wsi, województw, "upodmiotowienie lokalnej społeczności, uświadomienie Polakom jak wiele od nich zależy”.

Jak mówił szef ZGW RP, mimo że obecnie nie ma żadnego projektu aktu prawnego dotyczącego organizacji samorządów, którzy samorządowcy musieliby obecnie konsultować, niepokój samorządów nie jest bezpodstawny. "Swobodne wypowiedzi wielu polityków, a także publicystyka sprawia, iż mamy prawo być zaniepokojeni, że dojdzie, gorzej dochodzi, do ograniczenia podstawowych praw obywatelskich, że może dochodzić do centralizacji państwa" - powiedział Olszewski. Jak podkreślił, na co dzień słyszy się o dyskredytowaniu środowiska samorządowego, o "rzucaniu wręcz kalumnii na samorządowców".

Również prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz mówił, że ze strony rządowej nie ma merytorycznej dyskusji z samorządowcami. "Są arbitralne często decyzje i oszczerstwa pod naszym adresem, ja przynajmniej nie mogę spokojnie słuchać o tych +sitwach i klikach+" – podkreślił Frankiewicz.

Zaznaczył, że wracanie w przyjętej w czwartek Karcie Samorządności do "oczywistości" jest też pewnym znakiem czasu. "Bo jeżeli władzom państwa trzeba przypominać na czym polegają demokratyczne zasady tego państwa, co wynika z konstytucji, to już jest niedobrze" – powiedział.

Frankiewicz podkreślił, że samorządowcy muszą być aktywni, reagować na zarzuty i zagrożenia, a Samorządowy Komitet Protestacyjny ma za zadanie monitorować to, co dzieje się w samorządach i koordynować działania na wszystkich szczeblach związków samorządowych.

O współpracę samorządowców apelował prezes Związku Województw RP, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. "Tak jak tutaj siedzimy reprezentujemy różne poglądy polityczne, sympatie polityczne (…) ale nauczmy się ponad podziałami ze sobą współpracować, bo inaczej ten walec nas rozjedzie, nieważne czy reprezentujemy dziś małą gminę czy najbogatsze województwo" – powiedział.

Z kolei prezydent Nowej Soli, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych Wadim Tyszkiewicz podkreślił, że przedstawiciele samorządów powinni wysłać ostrzeżenie do rządu w kwestii udziału w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

„Ja na dzisiaj wycofałbym się z Komisji Wspólnej, to musi być protest, protest słyszalny i zauważany” – mówił. Zaproponował również, żeby we wszystkich samorządach przegłosować napisany przez Związek Gmin Wiejskich apel w obronie samorządności, żeby – jak podkreślił – radni miast i gmin stanęli w jednym szeregu z przedstawicielami korporacji samorządowych.

Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski podkreślił, że samorządowcy mają prawo do tego, żeby upominać się o podmiotowe traktowanie. Podkreślał, że samorządy mają dziś sporo problemów, głównie z finansowaniem. Najważniejszą kwestią jest – według Gołembiewskiego - to, w oparciu o jakie środki, będzie finansowany rozwój Polski lokalnej po roku 2020.

"Póki co rzetelnej debaty na ten temat nie ma, wszyscy politycy unikają tej debaty, bo na razie są dotacje unijne i jakoś się kręci” – mówił.

Prezes Związku Powiatów Polskich, starosta Bochni Ludwik Węgrzyn zaznaczył, że najsłabiej finansowana jednostka samorządu terytorialnego to powiat. Podkreślił, że obecnie odbiera się powiatom liczne kompetencje i „wyprowadza z nich środki finansowe".

Prezydent Wrocławia, prezes Unii Metropolii Polskich Rafał Dutkiewicz, odnosząc się do zapowiadanych przez PiS zmian w prawie samorządowym podkreślił, że wyborcy muszą mieć prawo zgłaszania swoich kandydatów na przedstawicieli władzy samorządowej, a zapowiadane wprowadzenie dwukadencyjności dla przedstawicieli władzy samorządowej ocenił jako niekonstytucyjne.

Do wzięcia udziału w Forum Samorządowym zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich parlamentarnych partii politycznych. Na zaproszenie odpowiedzieli reprezentanci PO, PSL i Nowoczesnej.

KARTA SAMORZĄDNOŚCI


Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. 

Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.
Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.

 

MIESZKAŃCY

 

1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.
2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze referendum swoje organy samorządowe.

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium legalności.
4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.
5. Kompetencje gmin, powiatów i województw, wynikające z ich zadań własnych, są całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich realizacji decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.

Gminy - podstawowe jednostki samorządowe - kreują rozwój lokalny, dostarczają mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.

Powiaty - komplementarny samorząd lokalny - realizują lokalne zadania ponadgminne oraz koordynują lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespolone.

Województwa - podmioty polityki regionalnej - kreują rozwój regionalny oraz koordynują działania innych podmiotów na rzecz tego rozwoju.

 

FINANSE SAMORZĄDOWE

 

6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora finansów publicznych.
7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na dochodach własnych i subwencjach, umożliwiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji towarzyszą adekwatne zmiany zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach własnych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane.
8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą, która umożliwia realizację zadań obowiązkowych w określonym w przepisach prawa standardzie.
9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powierzonych JST przez Unię Europejską, administrację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.

 

MAJĄTEK

 

10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie kształtować gospodarowanie swoim majątkiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację zadań, a także jest wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające znaczenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie, odpowiednio gminom, powiatom albo województwom.

 

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE

 

11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu swoich struktur organizacyjnych do lokalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je powierzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo podmiotom zewnętrznym: publicznym, społecznym lub prywatnym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem.
12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, mogą swobodnie współdziałać z innymi jednostkami, w formach określonych w przepisach prawnych.
13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych lub miejskich jest ustawowo uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości i samodzielności podstawowych jednostek samorządowych – gmin.
14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną i społeczną w granicach miast przez samorząd miasta.

 

GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH

 

15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju oraz uwarunkowania wynikające z dotychczasowego funkcjonowania zainteresowanych jednostek.
16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym.

 

KONSULTOWANIE 

 

17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie aktów prawnych ich dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach parlamentarnych.

  • autor: Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny woj/Serwis Samorządowy PAP, data: 2017-03-17

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!