Powiat Sępoleński

Treść Główna

Konwent samorządowców i Karta Samorządności

Dnia 15 marca 2017 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie Konwentu Powiatu Sępoleńskiego. Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:
1.    Podsumowanie Targów Pracy i Edukacji „Twoja Przyszłość w Twoim Regionie”, które odbyły się 22 lutego br. w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.
2.    Przedstawienie spraw podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 6 marca br. w Częstochowie.
3.    Stan dróg w Powiecie Sępoleńskim po okresie zimowym.
4.    Oświata – wspólne porozumienie. 
5.    Karta Samorządu Terytorialnego.


W konwencie udział wzięli:

1.    Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski;
2.    Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski;
3.    Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski;
4.    Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński;
5.    Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;
6.    Wicestarosta – Andrzej Marach;
7.    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Artur Żychski;
8.    Dyrektor Zarządu Drogowego – Edwin Eckert.


W czwartek 16 marca samorządowcy na Forum w Warszawie przyjęli Kartę samorządności - dokument w obronie władzy lokalnej.

„Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa” – zaapelowali samorządowcy w Karcie samorządowej, przyjętej przez aklamację na Forum Samorządowym w Warszawie.

Treść dokumentu publikujemy poniżej.


KARTA SAMORZĄDNOŚCI


Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. 

Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.
Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej Karcie.

 

MIESZKAŃCY

 

1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.
2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze referendum swoje organy samorządowe.

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium legalności.
4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.
5. Kompetencje gmin, powiatów i województw, wynikające z ich zadań własnych, są całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich realizacji decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.

Gminy - podstawowe jednostki samorządowe - kreują rozwój lokalny, dostarczają mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną.

Powiaty - komplementarny samorząd lokalny - realizują lokalne zadania ponadgminne oraz koordynują lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespolone.

Województwa - podmioty polityki regionalnej - kreują rozwój regionalny oraz koordynują działania innych podmiotów na rzecz tego rozwoju.

 

FINANSE SAMORZĄDOWE

 

6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora finansów publicznych.
7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na dochodach własnych i subwencjach, umożliwiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji towarzyszą adekwatne zmiany zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach własnych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane.
8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą, która umożliwia realizację zadań obowiązkowych w określonym w przepisach prawa standardzie.
9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powierzonych JST przez Unię Europejską, administrację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego.

 

MAJĄTEK

 

10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie kształtować gospodarowanie swoim majątkiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację zadań, a także jest wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające znaczenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie, odpowiednio gminom, powiatom albo województwom.

 

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE

 

11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu swoich struktur organizacyjnych do lokalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je powierzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo podmiotom zewnętrznym: publicznym, społecznym lub prywatnym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem.
12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, mogą swobodnie współdziałać z innymi jednostkami, w formach określonych w przepisach prawnych.
13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych lub miejskich jest ustawowo uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości i samodzielności podstawowych jednostek samorządowych – gmin.
14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną i społeczną w granicach miast przez samorząd miasta.

 

GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH

 

15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju oraz uwarunkowania wynikające z dotychczasowego funkcjonowania zainteresowanych jednostek.
16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym.

 

KONSULTOWANIE 

 

17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie aktów prawnych ich dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach parlamentarnych.

  • autor: Kamila Jabłońska na podstawie informacji z sekretariatu oraz ZMP, data: 2017-03-17

« wstecz

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!