Powiat Sępoleński

Treść Główna

Krajeński Park Krajobrazowy

Krajeński Park Krajobrazowy położony jest w centralnej części Pojezierza Krajeńskiego i należy do makroregionu Pojezierzy Południowopomorskich. Jego teren obejmuje gminy Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Mrocza i Kęsowo.

W opracowaniu jest projekt "Planu Ochrony" dla parku do roku 2025.

Zajmuje powierzchnię 73.850 ha terenu typowo rolniczego, urozmaiconego lasami, pagórkami i jeziorami. Utworzony w 1998 roku Krajeński Park Krajobrazowy powstał z inicjatywy lokalnej społeczności i ma na celu zachowanie unikalnego środowiska przyrodniczego oraz swoistych cech krajobrazu.

Bogactwo form rzeźby tego terenu związane ze zlodowaceniem bałtyckim, występują tu liczne dobrze zachowane formy morfologiczne: ozy, drumliny, kemy, wzgórza morenowe, rynny jeziorne.
Występują tu liczne jeziora i bagna, które dają początek dwunastu wypływającym z tego obszaru rzekom. Pojezierze Krajeńskie leży w dorzeczach dwóch rzek bałtyckich Wisły i Odry, a przez Krajeński Park Krajobrazowy przebiega główny wododział Polski.
Do systemu rzeki Wisły należą rzeki: Kamionka, Sępolenka, Krówka, Wytrych, Kicz, Lucimka (dopływy Brdy), pozostałe: Łobzonka z wodami Lubczy, Orlej, Rokitki, wpadają do Noteci i są dorzeczem Odry.

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego spotykamy 80 zbiorników wodnych, z czego wiele jezior powyżej powierzchni 1 ha (ponad 66), a największe to: Więcborskie (218 ha), Sępoleńskie (159 ha), Lutowskie (156 ha), Mochel (153 ha), Stryjewskie (149 ha), Witosławskie (107 ha). Do najciekawszych pod względem krajobrazowym należą te położone w rynnach tworzące ciągi jezior połączone z dolinami rzek.

Najwyższe wzniesienie punkt w Krajeńskim Parku Krajobrazowym i jednocześnie najwyższy punkt województwa kujawsko-pomorskiego - Czarna Góra znajduje się w Górach Obkaskich i liczy 189 m n.p.m.

Tereny leśne Parku stanowia 26% i porastają je bory sosnowe, a na morenach występują lasy mieszane z domieszką grądów, których główny gatunek stanowią dęby z domieszką buka i innych drzew liściastych.
Roślinność Pojezierza Krajeńskiego jest zróżnicowana i stanowi pas przejściowy roślinności o charakterze zbiorowisk zbliżonych do morfologicznej strefy sandrowej. Na runie leśnym na bagnach i licznych torfowiskach, napotkać można liczne stanowiska roślin chronionych i rzadkich.

Ciekawą roślinnością jest ta, która występuje na torfowiskach np. rosiczka, borówka bagienna, żurawina błotna, modrzewica zwyczajna, a z wodnych: grązel żółty i grzybień biały.
Wody powierzchniowe spełniają ogromną rolę w turystyce i rekreacji, a także pozwalają na podglądanie ptactwa wodnego czy zwierząt zamieszkujących te okolice, a roślinność nad brzegami wód i w pobliżu jest ostoją zwierzyny i ptactwa.
W lasach Krajny licznie występuje wiele gatunków grzybów jadalnych oraz zwierzyna łowna: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, kuny, na polach zwierzyna drobna: zające, kuropatwy, bażanty oraz wiele gatunków ptaków wodnych na licznych akwenach wodnych i zaroślach śródpolnych.
Z gatunków chronionych do najciekawszych należą: bocian czarny, żuraw, czaple, łabędzie, rybołowy, bieliki, puchacze, bąki, bardzo rzadkie cietrzewie, a ze ssaków: rzadko łosie, powszechnie wydry, bobry, które wyrządzają coraz więcej szkód w gospodarce rolnej i leśnej.
Spośród gadów i płazów występują: jaszczurki, zaskrońce, padalce, żmije. Rzeki i jeziora obfitują w różne gatunki ryb i są dużą atrakcją dla wędkarzy.

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zarejestrowano
96 pomników przyrody w skład, których wchodzą 993 obiekty.

Głównie należą do nich drzewa oraz głazy narzutowe.
Ponadto na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego istnieje
75 obiektów uznanych jako użytki ekologiczne.

Linki

  • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
  • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
    tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
  • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!