Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Menu podstrony

Ścieżka nawigacyjna

Wyszukiwanie

Opcje wyszukiwania

Ikony społecznościowe

Treść strony

Rada Powiatu
 1. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
 3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn.zm.).
 4. W skład Rady Powiatu wchodzi 17 radnych.


Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy m.in.:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu, oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,
 • wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego Przewodniczącego,
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Skarbnika Powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 • uchwalanie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwały w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących m.in. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwal w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • uchwalanie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego,
 • uchwalanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu.

SKŁAD OSOBOWY RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Przewodniczący:
Marek Chart
tel. 52 – 388-13-25

Wiceprzewodniczący:
1. Tomasz Fifielski

Radni:

1. Barbara Bury

2. Marek Chart

3. Henryk Dąbrowski

4. Kazimierz Fiałkowski

5. Tomasz Fifielski

6. Piotr Kamiński

7. Zofia Krzemińska

8. Katarzyna Kolasa

9. Andrzej Marach

10. Bernard Orłowski

11. Henryk Pawlina

12. Lucyna Suchomska

13. Hanna Sobiechowska

14. Wiesława Wołoszyn-Spirka

15. Jarosław Tadych

16. Dorota Witkowska

17. Danuta Zalewska


 

drukuj (Rada Powiatu)

-

Zobacz

Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
e-PUAP
Fundusze Unijne

Gminy powiatu

Banery

Związek Powiatów Polskich
Warto Wiedzieć
Serwis Samorządowy PAP
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Centrum Aktywności Cyfrowej
Wiadomości Krajeńskie
E-krajna
Gazeta Pomorska
Radio Weekend
obiekt Flash - Kanał 10
Radio PiK
Szpital Powiatowy
Państwowa Straż Pożarna
Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Inspektorat Wetynaryjny
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ZNP Bydgoszcz
LGD Nasza Krajna
Chojnicki Bank Żywności
Krajeński Park Krajobrazowy
Koło nr 121 w Sępólnie Krajeńskim
Koło nr 148 w Kamieniu Krajeńskim
Organizacje pozarządowe
Bractwo Motocyklowe Krajna
Wnioski Paszportowe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ngo.pl
poradnik ngo
Księga Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego
Targi Pracy i Edukacji
Regionalny System Ostrzegegania
Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.