Powiat Sępoleński

Treść Główna

Zebranie wiejskie Sołectwa Lutówko

Dnia  22 lutego 2018 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Lutówko. Zebranie poprowadził Pan Sołtys Mateusz Oelberg.

Na zebranie  przybyli mieszkańcy Sołectwa i zaproszeni goście:

 • Pan Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,
 • Pan Franciszek Lesiński – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Pan Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
 • Pan Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu

Radni  Gminni, a także

 • Pan Grzegorz Gliński - Prezes ZTiU Sp. z o.o.  w Sępólnie Kraj.
 • Pan Dariusz Krakowiak – Prezes ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.
 • Pan Stachowicz – dzielnicowy z KP Policji w Sępólnie Kraj.

Pan Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności swojej i Rady Sołeckiej w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Pan Burmistrz Waldemar Stupałkowski podziękował  Panu Sołtysowi jak i mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy wsi. Pan Burmistrz przedstawił po krótce plany inwestycyjne na bieżący rok i odpowiadał na zadawane pytania. Pan Starosta przestawił kolejność  naprawy dróg w powiecie i na terenie naszej Gminy.  W wolnych wnioskach mieszkańcy poruszyli m.in. sprawy:

 • modernizacji drogi przy boisku,
 • wycięcia drzew będących pomnikami przyrody, których gałęzie spadają na domostwa – Pan Burmistrz omówił procedurę zniesienia statusu pomnika przyrody i starania się o pozwolenie na wycinkę w Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Bydgoszczy,
 • wałęsających się po wsi i w lesie psów – wyjaśniono jakie są procedury zgłaszania tego faktu do Urzędu Miejskiego lub na Policję,
 • dzierżawy działki nr 150 i stanu drogi wytyczonej przy tej działce  – Pan Burmistrz wyjaśnił, że działka została wydzierżawiona na 6 lat, o czym wcześniej mieszkańcy zostali powiadomieni i zapewnił, że kolejnego dnia pojawi się u Pana Sołtysa geodeta celem wskazania granic działki (wkopanych kamieni granicznych). Przez okres trwania dzierżawy zostanie opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tej działki z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
 • autor: www.gmina-sepolno.pl
 • 20180221_jazdrowo_001 (1).jpg
 • 20180221_jazdrowo_002.jpg
 • 20180221_jazdrowo_003.jpg
 • 20180221_jazdrowo_004.jpg
 • 20180221_jazdrowo_005.jpg
 • autor: www.gmina-sepolno.pl

Zebranie wiejskie Sołectwa Jazdrowo

Dnia  21 lutego 2018 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Jazdrowo. Zebranie poprowadził Pan Sołtys Robert Sieg.

Na zebranie  przybyli mieszkańcy Sołectwa i zaproszeni goście:

 • Pan Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,
 • Pan Marian Herder – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Pan Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
 • Pan Marek Chart – Przewodniczący Rady Powiatu
 • Radni  Gminni oraz
 • Pan Grzegorz Gliński - Prezes ZTiU Sp. z o.o.  w Sępólnie Kraj.
 • Pan Dariusz Krakowiak – Prezes ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.
 • Pan Stachowicz – dzielnicowy z KP Policji w Sępólnie Kraj.
 • Pan Urbański – przedstawiciel Leśnictwa Zamrzenica

Pan Sołtys Robert Sieg  przedstawił sprawozdanie z działalności swojej i Rady Sołeckiej w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Pan Burmistrz Waldemar Stupałkowski podziękował  Panu Sołtysowi jak i mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy wsi. Pan Burmistrz przedstawił po krótce plany inwestycyjne na bieżący rok i odpowiadał na zadawane pytania. Pan Starosta przestawił kolejność  naprawy dróg w powiecie i na terenie naszej Gminy.  W wolnych wnioskach mieszkańcy poruszyli m.in. sprawy:

 • modernizacji oświetlenia ulicznego w całej wsi – Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to większa inwestycja, która nie jest wpisana w plany inwestycyjne gminy,
 • położenia nowej nawierzchni jezdni na drodze powiatowej – Pan Starosta odpowiedział, że w bieżącym roku zostaną wyremontowane drogi na terenach, gdzie przeszła nawałnica, ponieważ na te inwestycje Powiat Sępoleński otrzyma dotację,
 • czyszczenia poboczy z zakrzaczeń – Pan Starosta obiecał sukcesywnie wykonywać prace porządkowe.
 • autor: www.gmina-sepolno.pl
 • 20180221_jazdrowo_001.jpg
 • 20180221_jazdrowo_003.jpg
 • 20180221_jazdrowo_005.jpg
 • 20180221_jazdrowo_006.jpg
 • 20180221_jazdrowo_008.jpg
 • autor: www.gmina-sepolno.pl

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Wałdówko

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Wałdówko odbyło się 19 lutego 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej pod przewodnictwem Sołtysa Pana Krzysztofa Tarlach.

W zebraniu udział wzięli mieszkańcy sołectwa, przedstawiciele władz samorządowych oraz inni zaproszeni goście.

Pan Krzystof Tarlach przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej za rok 2017. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało również przyjęte jednogłośnie. Pan Burmistrz Waldemar Stupałkowski podziękował  Paniom i Panu Sołtysowi jak i mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy wsi i krzewienie kultury. Podziękowania skierował również do Straży Pożarnej za zaangażowanie podczas niesienia pomocy mieszkańcom gminy po sierpniowej nawałnicy.  Pan Burmistrz przedstawił po krótce plany inwestycyjne na bieżący rok i odpowiadał na zadawane pytania.

W wolnych wnioskach poruszono m.in. sprawy:

 • remontowania dróg gminnych destruktem asfaltowym na terenie sołectwa Wałdówko - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski zaproponował aby sołectwo wypracowało, który odcinek drogi ma być realizowany tą technologią,
 • podziękowano Panu Burmistrzowi Waldemarowi Stupałkowskiemu za szybką interwencję w sprawie wybudowania tymczasowej drogi do gospodarstw w obszarze zalanych pól,  
 • petycji mieszkańców o remont drogi powiatowej Olszewka – Wałdowo – odpowiedzi udzielił Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,
 • rosnącego wzdłuż drogi powiatowej Barszczu Sosnowskiego - odpowiedzi udzielił Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,
 • korzystania przez mieszkańców z aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń”, „Moja Komenda”, powiadamianiu sms o awariach ZGK i anomaliach pogodowych – informacji udzielili przedstawiciele Policji oraz ZGK,
 • łączenia zajęć w klasach,
 • podwyżki za wywóz ścieków – odpowiedzi udzielił Prezes ZGK Dariusz Krakowiak,
 • Pan Sołtys Krzysztof Tarlach podziękował Panu Staroście Sępoleńskiemu Jarosłowi Tadychowi za przekazane farby niezbędne do odmalowania świetlicy wiejskiej po nawałnicy jaka miała miejsce 11-12 sierpnia 2017 r.
 • autor: www.gmina-sepolno.pl
 • 20180219_zebranie_waldowko_001.jpg
 • 20180219_zebranie_waldowko_002.jpg
 • 20180219_zebranie_waldowko_003.jpg
 • 20180219_zebranie_waldowko_004.jpg
 • 20180219_zebranie_waldowko_006.jpg
 • autor: www.gmina-sepolno.pl

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Kawle

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Kawle odbyło się 20 lutego 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej pod przewodnictwem Sołtysa Pani Lüdtke Magdaleny. W zebraniu udział wzięli mieszkańcy sołectwa, przedstawiciele władz samorządowych oraz inni zaproszeni goście.

Pani Lüdtke Magdalena przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej za rok 2017. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało również przyjęte jednogłośnie. Pan Burmistrz Waldemar Stupałkowski podziękował  Pani Sołtys jak i mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy wsi i krzewienie kultury.  Przedstawił po krótce plany inwestycyjne na bieżący rok i odpowiadał na zadawane pytania.

W wolnych wnioskach poruszono m.in. sprawy:

 • podziękowano Panu Burmistrzowi Waldemarowi Stupałkowskiemu za szybkie zwodociągowanie działek ogrodowych w Kawlach,  
 • dotyczące rozdysponowania kruszywa do utwardzania dróg gruntowych na terenie sołectwa – odpowiedzi udzielił Burmistrz Waldemar Stupałkowski,
 • remont drogi powiatowej z Kawli do Sępólna Krajeńskiego – odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Powiatu marek Chart,
 • zakupu skrzynek na mieszankę piaskowo-solną – odpowiedzi udzielił Burmistrz Waldemar Stupałkowski,
 • posypywania mieszanką ścieżki rowerowej na odcinku Kawle – Sępólno Kraj. - odpowiedzi udzielił Burmistrz Waldemar Stupałkowski,
 • słabej widoczności dla kierowców sprzętu rolniczego na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Targową – ustalono, że przeprowadzona zostanie wizja w terenie z przedstawicielami zarządców dróg tj, GDDKiA i Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim,
 • zaawansowania prac związanych z obwodnicą dla miasta Sępólno Krajeńskie - odpowiedzi udzielił Burmistrz Waldemar Stupałkowski,
 • korzystania z kamizelek odblaskowych przez mieszkańców poruszających się poboczami dróg po zmroku, powiadamianiu sms o awariach ZGK i anomaliach pogodowych – informacji udzielili przedstawiciele Policji oraz ZGK.
 • autor: www.gmina-sepolno.pl
 • 20180220_zebranieKawle_001.jpg
 • 20180220_zebranieKawle_002.jpg
 • 20180220_zebranieKawle_003.jpg
 • 20180220_zebranieKawle_004.jpg
 • 20180220_zebranieKawle_005.jpg
 • 20180220_zebranieKawle_006.jpg
 • 20180220_zebranieKawle_007.jpg
 • 20180220_zebranieKawle_008.jpg
 • autor: www.gmina-sepolno.pl

« wstecz

Linki

 • Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 • ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
  tel. +48 52 388 13 00, fax +48 52 388 13 03, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl
 • Kliknij aby aktywować mapę dojazdu!